75-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
30.08.2022 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (937.13 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2022 година – 31 декември 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација за учество на Маркет тест за распределба на капацитети во интерконекциската точка Евзони-Гевгелија од проектот за изградба на Интерконективен гасовод меѓу Република Северна Македонија и Република Грција, со Предлог - одлука за гарантирање на реализацијата
2 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари – линиски инфраструктурни објекти на Акционерско друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за потребите на Подружница Енергетика – Скопје и Друштво за дистрибуција на топлинска енергија ЕСМ ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје, запишани во имотни листови бр.1313, 1318, 1324, 1334, 1337, 1343, 1427 и 1435 сопственост на Република Северна Македонија и се наоѓаат на подрачјето на Град Скопје
3 Финансиски план за изменување на Финансискиот план на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2022 година
4 Предлог на Закон за изменување и дополнување на Закон за градење
5 Информација за Економско – финансискиот дијалог помеѓу ЕУ и Западен Балкан и Турција и процесот на подготовка на Програмата на економски реформи 2023-2025 година
6 Информација за потпишување на Договор за соработка во областа на механизмите за обезбеденост на храна во Западен Балкан помеѓу Владата на Република Србија, Советот на министри на Република Албанија и Владата на Република Северна Македонија, со текст на договор
7 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – металични минерални суровини на локалитетот “Пекљани“ Општина Виница, со Предлог – одлука
8 Информација за потребата од обезбедување дополнителни средства за ко-финансирање на големиот ИПА проект „Рехабилитација и проширување на канализационата мрежа во Општина Кичево“
9 Предлог на Закон за изменување на Законот за спортска академија
10 Предлог-одлука за доделување стипендии на странски државјани од интерес за Република Северна Македонија
11 Предлог на закон за установите за средно образование на верските заедници (поднесен од група пратеници)
12 Понуда од нотар Весна Паунова од Скопје за продажба на недвижен имот со право на првенствено купување во согласност со член 33 од Законот за сопственост и други стварни права
13 Понуда од нотар Љупка Караџовска Главинче од Битола за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.7604, за КО Битола 5, КП 1408 Викано место/улица Индустриски пат
14 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.97476 и Имотен Лист бр.97477 за КО Чаир, на КП бр.125/7
15 Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје, доставен под И.бр.575/22, за налог за извршување врз недвижност, запишана во Имотен лист бр.499, за КО Мажучиште
16 Информација зa потребата од продажба на движни ствари - патнички моторни возила и продажба на движни ствари расходувана медицинска и немедицинска опрема по пат на електронско јавно наддавање, со предлог-одлуки (ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар Скопје Мајка Тереза
17 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У 03-982/1 (ТИРЗ Струга)
18 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Државното правобранителство на Република Северна Македонија (У 03-979/1) (на КП бр.1728/1, КО Струмица)
19 Барање согласност за продажба на движни ствари, со Предлог-одлука (ЈЗУ Здравствен дом Куманово)
20 Барање за одобрување на Годишна сметка за работењето на ЖРСМ Транспорт АД – Скопје за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година; Годишен извештај за работењето на ЖРСМ Транспорт АД – Скопје за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година и Финансиски извештај за работењето на ЖРСМ Транспорт АД – Скопје за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година, со предлог-одлуки
21 Предлог-oдлука за давање согласност на Тарифата за изменување на Тарифата на Централен регистар на Република Северна Македонија
22 Информација за доделување на времено користење на недвижни ствари без надоместок на Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Северна Македонија, со Предлог-одлука
23 Информација во врска со барањето на Концесионерот “Индиго Хидро Македонија ДОО Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на мали хидроелектрични централи, MХЕЦ Маркова со реф.бр. 143, MХЕЦ Маркова со реф.бр.144 и MХЕЦ 
24 Инфромација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на oбиколен пат околу село Вевчани во правец кон село Октиси км 0.0+00.00 – км 1.0+62.18, КО Вевчани и КО Вевчани-вонград, општина Вевчани, со Предлог-одлука
25 Информацијa за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Зоран Јанкулов, ул.Гоце Делчев бр,25, с.Марена, Кавадарци, со Предлог-oдлукa (39-5360)
26 Информацијa за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Васко Стојанов, ул.Илинденска бр.49, Неготино, со Предлог-oдлукa
27 Информација за потребата од носење на Одлука за определување на висината на надоместокот на членовите на комисиите кои ги спроведуваат постапките по распишани јавни огласи и постапките со прибирање на понуди за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост согласно Законот за земјоделското земјиште
28 Информација во врска со статусот на реализација на Договорите за концесија за малите хидроелектрани на локациите бр.277 Воденешница, бр.123 Крива река, бр.407 Пена, бр.104 Габровска река, бр.408 Коселска река и бр.349 Блатечка река
29 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Ледер, Кочани, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
30 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Калипсо, Гевгелија, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
31 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Канет, Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
32 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел ПКТ, Демир Капија, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
33 Информација во врска со извршен надзор во угостителски објект за сместување Хотел Петрол Компани со седиште на ул. Скопски пат – Студена вода бб. – Тетово, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
34 Предлог-одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот “Краста“ с.Речане, општина Гостивар наДруштвото за трговија, транспорт и туризам С.ПЕТРОЛ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар
35 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД - Скопје
36 Информација за организација и реализација на НАТО конференција за комуникатори NCC 2022
37 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметот пред Европскиот суд за човекови права Б.И. против Северна Македонија А.бр.22849/20
38 Информација за правосилност на одлуката на Европскиот суд за човекови права во предметот Кочовска А.бр.37800/19 и други и 5 други апликации против Северна Македонија, со Предлог-одлука
39 Информација за правосилност на пресудата на Европскиот суд за човекови права во предметот Талевска и Трпческа против Северна Македонија А.бр. 11828/16
40 Предлог одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за одбрана (Виница)
41 Одлука (ЗНБП) 2022/1313 на Советот од 25 јули 2022 година за изменување на Одлуката 2014/512/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина
42 Одлука (ЗНБП) 2022/1276 на Советот од 21 јули 2022 година за изменување на Одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина
43 Одлука (ЗНБП) 2022/1272 на Советот од 21 јули 2022 година за изменување на Одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина
44 Одлука (ЗНБП) 2022/1271 на Советот од 21 јули 2022 година за изменување на Одлуката 2014/512/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина
45 Информација за склучување на Договор за пристап до базите на податоци на EBSCO Publishing
46 Информацијата за наменска реалокација на неискористени финансиски средства од вршење на услуги во дејноста на образованието и науката
47 Информација за унапредување на системот на примарна здравствена заштита, а како резултат на соработката и средбите со избраните лекари, како и за потребите за вршење на дополнителни анализи во врска истото
48 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2022 година
49 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2022 година
50 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Аеродром (41-6514/1)
51 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Аеродром (41-6177/1)
52 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Аеродром (41-6371/1)
53 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Аеродром (41-6372/1)
54 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Аеродром (41-6515/1)
55 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Аеродром (41-6516/1)
56 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Аеродром (41-6373/1)
57 Предлог-одлука за утврдување на работите на премерот во функција за запишување на недвижност на Република Северна Македонија (КП бр.2233/1, КО Струга)
58 Предлог-одлука за утврдување на работите на премерот во функција за запишување на недвижност на Република Северна Македонија (КП бр.441, КО Галичник)
59 Предлог-решение за назначување на претседател, заменик-претседател и членови на Оперативното постојано тело за развој на концептот за едно општество и интеркултурализмот и Предлог-решение за назначување на претседател, заменик-претседател, членови, заменици-членови и секретари на Координативното тело за изготвување и следење на имплементација на Националната стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализам
60 Иницијатива поднесена од Јашар Касами од Тетово, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.66/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 109 став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на РСМ“ бр.161/2019)
61 Иницијатива поднесена од Александар Ристески и Рајна Наумовска-Марковска, адвокати од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.59/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 35 став 2 од Законот за кривичната постапка(„Службен весник на Република Македонија“ бр.150/2010, 100/2012, 142/2016, 193/2016 и 198/2018)
62 Понуда од нотар Катерина Митревска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.2559, Имотен Лист бр.195462 и Имотен Лист бр.13011 за КО Драчево 2, на КП бр.7412 и КП бр.7413 Викано место/улица Велковски Круши
63 Понуда од нотар Лазар Козаровски од Скопје, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 53219 за КО Кисела Вода 1, 1/144 идеален дел од КП број 890 и КП број 892, викано место/улица Првомајска
64 Понуда од нотар Дрита Лимани за купопродажба на недвижен имот на КП број 1567/6 КО Радишани, Имотен лист број 101683
65 Заклучок од извршител Катерина Кокина од Скопје за поправање на грешки во актите на извршителот (врз основа на член 10 став 1 од Законот за извршување и член 331 од Законот за паричната постапка)
66 Известување од извршител Гордана Џутеска за Понуда за користење право на првенствено купување на имот каде како сосопственик на земјиштето се јавува Република Северна Македонија со Имотен лист бр.94643 за КО Охрид 2
67 Кадровски прашања 
68 Прашања и предлози 
69 Информација за склучување спогодби по спроведена постапка за мирно решавање на колективен спор
70 Полугодишен извештај за извршувањето на Буџетот на Република Северна Македонија, јануари - јуни 2022 година
71 Информација за реализација на средствата согласно Одлуката за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година, наменети за Железници на Република Северна Македонија - Транспорт АД-Скопје
72 Информација за првиот извештај за степен на реализација на активностите од Стратегијата за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот за период 2021-2023 со Акциски план, за периодот 15 јули 2021 – 31 март 2022
73 Акциски план за преземање на активности по однос на препораките утврдени во Конечниот извештај на Овластениот државен ревизор за извршената ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност за 2020 година, на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија од Државниот завод за ревизија
74 Информација за продажбата на акциите и уделите од вкупниот капитал на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал во периодот од 1-ви април до 30-ти јуни 2022 година
75 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година во Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија
76 Извештај за работењето на ЈП за стопанисување со пасишта, за второто тромесечие (од 1 април 2022 до 30 јуни 2022 година)
77 Збирна информација со табеларен преглед и анализа за доделување на финансиска поддршка за 2022 година
78 Тримесечен извештај за финансиското работење на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје ”ЈАСЕН”- Скопје за втор квартал 2022 година
79 Извештај за финансиското работење на ЈП за државни патишта за периодот јануари - март 2022 година
80 Информација за донесување на Просторен план на Национален парк „Пелистер“ (2016-2030) - Предлог план
81 Информација на Министерството за култура за обезбедување на дополнителни финансиски средства кои произлегуваат од доспеани обврски и реализирани извршни решенија во НУ ,,Национална опера и балет" Скопје, НУ Албански театар-Скопје и НУ Национална универзитетска библиотека ,,Свети Климент Охридски" Скопје
82 Предлог-одлука за одобрување средства од Резервите на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година
83 Информација за настаната состојба со поништени Одлуки на Владата за давање на дивеч под концесија во ловиштата бр.5„Тажево“, бр.2„Копришница“ и бр.5 „Душегубица“ од страна на Државната комисија за жалби по јавни набавки во контекст на потврдени или актуелни управни спорови со предлог за формирање на меѓуресорска работна група за изнаоѓање решенија за настанатата ситуација
84 Програма за изменување и дополнување на програмата за финансиска поддршка за руралниот развој за 2022 година
85 Информација за донесување на Просторен план за заштитен предел – дел од планината Водно за заштитено подрачје во категорија V со Акционен план за изработка
86 Извештај за завршени преговори со усогласен текст на Меморандум за разбирање и соработка во областа на кинематографијата и аудиовизуелните дејности во Западен Балкан
87 Информација за спроведени постапки за доделување на концесии на рибите за организирање рекреативен риболов и за вршење стопански риболов на риболовни води со предлог одлуки
88 Информација за формирање на работна група за изработка на Закон за плати во јавниот сектор
89 Информација во врска со потребата од заземање на нови ставови во постапката за водење преговори за склучување Договор помеѓу Република Северна Македонија и Европската Унија за оперативни активности спроведени од страна на Агенцијата за европска гранична и крајбрежна стража во Република Северна Македонија
90 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година
91 Предлог-одлука за укинување на увозната давачка - царинската стапка за увоз на млеко и павлака
92 Информација за усвојување на Оперативен План во областа на цивилната заштита помеѓу Република Албанија, Република Северна Македонија и Република Србија, во рамките на Иницијативата Отворен Балкан
93 Информација во врска со доспеан даночен долг на НУ Центар за култура „Иљо Антески – Смок“ од Тетово, произлезен од реализацијата на Проектот – Изградба на културно образовен центар во Тетово, со нов театар и библиотека