79-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
06.09.2022 - 14:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (710.54 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 69-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 16 август 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 73-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 24 август 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 74 -та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 25 август 2022 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2022 година – 31 декември 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Предлог-одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија (КО Јаболци, Oпштина Сопиште)
2 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на општина Делчево
3 Понуда од нотар Антонио Јанчев од Гевгелија за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.379 и Имотен Лист бр.1024 за КО Нов Дојран, на КП бр.1525, Викано место/улица Нов Дојран
4 Конечен извештај за извршена ревизија на успешност на тема преземени мерки и политики од страна на РСМ/надлежните органи со цел ублажување на климатски промени
5 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари – линиски инфраструктурни објекти на Акционерско друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за потребите на Подружница Енергетика – Скопје и Друштво за дистрибуција на топлинска енергија ЕСМ ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје, запишани во имотни листови бр.1313, 1318, 1324, 1334, 1337, 1343, 1427 и 1435 сопственост на Република Северна Македонија и се наоѓаат на подрачјето на Град Скопје
6 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У бр.99/20 ТИРЗ Скопје 2
7 Предлог-одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари на општина Куманово (Имотен лист број 879 за КО Агино Село)
8 Барање согласност за набавка на теренски возила за Подружниците и опрема за гасење на пожари
9 Годишна сметка, Финансиски извештаи и Консолидирани финансиски извештаи ревидирани од овластен ревизор и Годишен извештај за работењето за периодот од 1 јануари 2021 до 31 декември 2021 година на Акционерско друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Република Северна Македонија, со предлог - одлуки
10 Информација за потребата од преземање активности за самостојно приредување на интернет игрите на среќа од страна на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија
11 Информација за преземени мерки од Агенцијата за храна и ветеринарство(АХВ)во однос на појавата на африканска чума кај свињите
12 Информација во врска со потребите на Државниот завод за индустриска сопственост за набавка на мебел
13 Предлог-одлука за продажба на движни ствари - моторни возила
14 Информација за Годишни извештаи за ревизорска активност и Годишни ревизорски мислења за 2021 година согласно ИПА II на Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош
15 Информацијата со Предлог-одлука за отуѓување градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија-Чалошево
16 Информацијата со Предлог-одлука за отуѓување градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија - Чалошево 2
17 Годишен извештај за функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2021 година
18 Информација со Предлог – одлука за давање во закуп објекти на граничните премини за патен сообраќај (траен карактер)
19 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Мородвис за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Мородвис, општина Зрновци, со Предлог-одлука
20 Информација за одобрување на Тендерска документација и објавување на Јавен повик за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловниот реон Скопје, Св.Николе, Кавадарци, Валандово, Гевгелија, Кочани, Виница, Делчево, Гостивар, Демир Хисар, Битола, Охрид, Ресен и Кичево
21 Информација во врска со барањето на Концесионерот “РДЛ СОУЛ” ДОО Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на МХЕЦ Орешка со реф.бр. 308
22 Информација за текот на преговори за пристапување кон Спогодбата на Светската трговска организација за јавни набавки со Предлог Финална понуда
23 Информација во врска одобрување на нацрт Договори за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија за локациите бр.158 Кадина река, бр.351 Зрновска река, бр. 353 Зрновска река и бр.373 Ештеричка река
24 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за спортски обложувалници и игри на среќа, трговија и услуги „ЗЛАТНА КОПАЧКА-ЕДЕН“ ДОО Скопје во уплатно-исплатното место кое се наоѓа на ул.„4“ бр.5 зграда 1-влез 3/1/приземје, Волково, Ѓорче Петров
25 Информација за одржаниот прв состанок од Стратешкиот дијалог меѓу Република Северна Македонија и Соединетите Американски Држави
26 Информација во врска со потребата од изменување на Решението за назначување претседател, заменик – претседател, членови, заменици – членови и секретар на Националната комисија за следење на имплементацијата на Стратегијата за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот за периодот од 2021-2023, со Акциски план
27 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во НАТО операцијата „КФОР“ во Република Косово
28 Предлог-уредба за методологија за утврдување на критериуми за распределба на наменски дотации за основното образование по општини за 2023 година
29 Предлог-уредба за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование по општини за 2023 година
30 Предлог-уредба за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и градот Скопје за 2023 година
31 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Аеродром (41-6517/1
32 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
33 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија - Скопје
34 Информација за преземените активности во врска со склучување на договори за социјално осигурување во 2021 година
35 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија, (поднесен од група пратеници), по скратена постапка
36 Понуда од нотар Ленче Т. Каранфиловска од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.65 за КО Сушево, на КП бр.1, Викано место/улица Корија
37 Понуда од нотар Ленче Т. Каранфиловска од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.66 за КО Сушево, на КП бр.1, Викано место/улица Корија Космати Ц
38 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.960796 за КО Чаир, на КП бр.1568, Викано место/улица Стари Водовод
39 Понуда од нотар Мери Весова од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.13951 за КО Сарај на КП бр.10462 викано место/улица Сарај и Имотен лист бр.12372 за КО Сарај на КП бр.10462 викано место/улица Сарај
40 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.2114 и Имотен Лист бр.42 за КО Бардовци, на КП бр.1222, Викано место/улица Село
41 Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.50097 за КО Ѓорче Петров 1- Ново Село , на КП бр.678, Викано место/улица Ѓорче Петров 6
42 Понуда од нотар Ѓорѓи Николов од Гевгелија за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.181 и Имотен Лист бр.1181 за КО Стар Дојран , на КП бр.433, Викано место/улица Маршал Тито
43 Известување од извршител Весна Деловска од Скопје, доставен под И.бр.107/2022, за налог за извршување врз недвижност, запишана во Имотен лист бр.2151, за КО Ѓорче Петров 1 - Ново Село
44 Кадровски прашања 
45 Прашања и предлози 
46 Информација во врска со Извештајот за книговодствена вредност на работите на аеродромите Меѓународен Аеродром Скопје и „Св. Апостол Павле“ – Охрид заклучно со јуни 2022 година на ТАВ Македонија
47 Информација за известување на Владата на Република Северна Македонија за донесување на Решение за одобрување на ловење на дивеч под заштита и превземени мерки од Агенцијата за храна и ветринaрство (АХВ) во однос на појавата на Африканска чума кај свињите
48 Информација за вкупниот одземен (конфискуван) имот, имотна корист и одземени предмети со кој управува Агенцијата за управување со одземен имот за периодот од 1 јануари 2022 година до 30 јуни 2022 година
49 Тримесечен финансиски извештај на ЈП АГРО-БЕРЗА Скопје за период, април-јуни 2022 година
50 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП „Национални шуми“ за период, април-јуни 2022 година
51 Извештај за финансиско работење на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје за период од 1 јануари 2022 година до 31 март 2022 година
52 Информација за опожарени површини на териториите на општините: Делчево, Пехчево и Берово од настанат шумски пожар во 2021 година
53 Извештај на независниот ревизор за извршена ревизија на работењето на Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош за периодот 1 јануари до 31 декември 2021 година
54 Информација за потребата од давање на времено користење на контејнери за потребите на Основното училиште „Лирија“ од с. Долно Јаболчиште, Општина Чашка, со Предлог-одлука
55 Информација за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во борбената група на НАТО во Република Романија, со Предлог-одлука
56 Предлог-одлука за формирање на Советодавно тело за давање на мислење за употреба на име на историска и друга позната личност во името на здружение и друго правно лице
57 Предлог Одлука за учество во Европскиот ATM специјален солидарен фонд и Доброволниот привремен солидарен фонд на Еуроконтрол
58 Предлог-уредба за изменување на Уредбата за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на искористеност на дозволите за меѓународен превоз на стока
59 Предлог одлука за изменување на одлуката за определување на бројот на кандидати кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“- Скопје во студиската учебна 2022/2023 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Северна Македонија
60 Предлог - Уредба за изменување и дополнување на Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2022 година
61 Предлог-одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за вршење на стопански риболов на риболовната зона „Далјан“
62 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година
63 Предлог-програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2022 година
64 Информација за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во борбената група на НАТО во Република Бугарија, со Предлог-одлука