82-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
13.09.2022 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (584.18 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 76-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 31 август 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 77-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 1 септември 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 80-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 9 септември 2022 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2022 година – 31 декември 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Предлог-закон за изменување на Законот за енергетска ефикасност по скратена постапка
2 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика
3 Предлог-закон за изменување на Законот за јавни претпријатија
4 Предлог-закон за изменување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност
5 Информација со Предлог-одлука за изменување на Одлуката за формирање на Управен одбор на проектот – Самовработување со кредитирање и проектот – Кредитирање на правни субјекти (микро, мали и средни претпријатија) за отворање на нови работни места
6 Информација за добивање согласност Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Железници на Република Северна Македонија” да биде инвеститор за изградба на “Девијација на државен пат Р2133” кај с. Лопате за премостување на железничките пруги Куманово - граница со Р. Бугарија и Табановце – Скопје
7 Ценовник за изменување и дополнување на Ценовникот за отстрел на дивеч, користење на дивечот и неговите делови и услуги во ловиштата на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен”- Скопје, со Предлог-одлука
8 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струга
9 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија
10 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – минерална вода на локалитетот „Расадиште” општина Тетово, со Предлог-одлука
11 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина– песок и чакал на локалитетот „Коџа Дол”, с.Доброшинци, Општина Василево 3/22 (Службен весник на Република Северна Македонија бр.117/22), со Предлог-одлука
12 Информација во врска со престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина на Друштво за производство и трговија Пела Транс ДООЕЛ с.Мажучиште, Прилеп заради отворање на стечајна постапка, со Предлог-одлука
13 Предлог-одлука за едностран раскин на договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – дијабаз на локалитетот „Оризари”, општина Липково
14 Предлог-одлука за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – гранит на Друштвото за производство, промет и услуги Петра-Гранит увоз-извоз ДОО с.Желино, Желино на локалитетот “Подмол” с.Подмол, Општина Прилеп
15 Информацијa за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Зоран Јанкулов, ул.Гоце Делчев бр,25, с.Марена, Кавадарци, со Предлог-одлукa
16 Информацијa за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Ѓорѓи Глигоров, ул.Диме Груев бр.5, Демир Капија, со Предлог-одлукa
17 Информација за реализација на I фаза - водоснабдување од проектот ЈПХС Злетовица за општините Штип, Карбинци, Свети Николе и Лозово и добивање на одобрение за отпочнување на постапки за повеќегодишни јавни набавки за реализација на активностите за општините Свети Николе и Лозово
18 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за формирање на Совет за земјоделство и рурален развој
19 Информација за повеќегодишна јавна набавка за Финансирање на активности за реконструкција на филтер станица за вода за пиење во Берово, Општина Берово
20 Информација во врска со барањето на Концесионерот Биор Енерги ДОО Тетово за продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на малите хидроелектрични централи, МХЕЦ Речица 1 и МХЕЦ Речица 2
21 Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на добрата и услугите за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен промет од страна на друг даночен обврзник
22 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за приредување игри на среќа „Старбет” ДОО Гостивар во уплатно-исплатното место кое се наоѓа на ул.„Никола Парапунов” бр.55, Гостивар
23 Информација за програмата и приоритетите на Чешкото претседателство со Советот на Европската Унија
24 Предлог-одлука (ЗНБП) 2022/24 на Советот од 10 јануари 2022 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2019/1720 за рестриктивни мерки во поглед на состојбата во Никарагва
25 Предлог-одлука (ЗНБП) 2022/157 на Советот од 4 февруари 2022 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2017/1775 на Советот за рестриктивни мерки во поглед на состојбата во Мали
26 Предлог-одлука (ЗНБП) 2022/240 на Советот од 21 февруари 2022 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/1693 за рестриктивни мерки против ИСИЛ (Даеш) и Ал Каеда и лица, групи, претпријатија и субјекти поврзани со нив
27 Предлог-одлука (ЗНБП) 2022/661 на Советот од 21 април 2022 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/849 за рестриктивни мерки против Демократска Народна Република Кореја
28 Предлог-одлука (ЗНБП) 2021/2160 на Советот од 6 декември 2021 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2020/1999 за рестриктивни мерки против сериозни повреди и злоупотреби на човековите права
29 Предлог-одлука (ЗНБП) 2022/596 на Советот од 11 април 2022 година за изменување на Одлуката 2011/235/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во однос на состојбата во Иран
30 Информација за потребата за потпишување на Меморандумот за соработка помеѓу DAI Global,LLC. и Владата на Република Северна Македонија, со текст на Меморандум на англиски јазик
31 Барање на Ѓени Имами, за прием во државјанство на Република Северна Македонија, согласно член 11 од Закон за државјанство на Република Северна Македонија
32 Предлог-уредбата за методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица за 2023 година
33 Предлог-уредба за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за Јавните установи за деца - детски градинки и центри за ран детски развој во состав на јавни детски градинки по општини за 2023 година
34 Информација за реализираните активности за времено згрижените лица и создадените можности за самостојно домување (за период јануари-јуни 2022)
35 Информација за подготвениот Годишен извештај за 2021 година за имплементација на Ревидираната Програма за реформи во вработувањето и социјалната политика (р) ЕСРП 2022, со Годишен извештај
36 Информација за донесување на Уредба за престанување на важењето на Уредбата за нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење на високообразовна дејност, со Предлог-уредба
37 Информација за доставување на Проект за основање на високообразовна установа, Висока стручна школа „Хајделберг Факултет во Скопје”, со Предлог-одлука
38 Информација за содржината на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2022 година, со Предлог-одлука
39 Понуда од нотар Лазар Козаровски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.1469 за КО Бутел, на КП бр.4622, Викано место/улица Натанаил Кучевишки
40 Понуда од нотар Цеца Малева Стоев од Гевгелија за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.629 и Имотен Лист бр.1100240 за КО Нов Дојран , на КП бр.1184, Викано место/улица Манастир
41 Понуда од нотар Иљхам Исмани од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.13113 и Имотен Лист бр.6268,за КО Бутел , на КП бр.1187, Викано место/улица Кипарска бр. 17
42 Известување од извршител Лазар Петровски од Куманово, за Заклучок за усна јавна продажба која ќе се одржи на 13 септември 2022 година, доставен под И.бр.35/22 за КО Куманово
43 Кадровски прашања
44 Прашања и предлози
45 Извештај за спроведување на Акцискиот план за приклучување на нови инспекторати (за период 27 јануари 2022 година - 27 јули 2022 година)
46 Тримесечен извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје за период, април-јуни 2022
47 Извештај за работа на Централниот регистар на Република Северна Македонија за 2021 година
48 Ревизорски извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи на Централниот регистар на Република Северна Македонија и Годишна сметка за 2021 година
49 Предлог листа на лица за воведување на финансиски мерки против тероризам и ширење на оружје за масовно уништување и нивно финансирање
50 Предлог-одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „Triglav Star 22 mountaineering exercise TS-22”, во Република Словенија
51 Записник од Осмата седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи, со Предлог-одлуки
52 Програма за изменување на програмата за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствени установи (2019-2022)
53 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за спроведување на интервентен фонд за земјоделството
54 Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Договор помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Романија за зајакнување на соработката во областа на внатрешна контрола и спречување и борба против корупцијата