85-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
27.09.2022 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (759.62 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 75-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 30 август 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 79-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 6 септември 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 81-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 12 септември 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 84-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 22 септември 2022 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2022 година – 31 декември 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација за покренување на постапка за одржување на Собрание на акционери на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности Национални Енергетски Ресурси Скопје во државна сопственост заради давање согласност на Одлуката за утврдување на пресметковната вредност за единица бод за пресметување на платите на вработените во НЕР АД Скопје, со предлог-одлука
2 Предлог - уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка за мерките за рурален развој финансирани од програмата ИПАРД 2014-2020
3 Предлог на Закон за прогласување на Студенчишко Блато за заштитено подрачје - Парк на природата
4 Информација за воведување нови финансиски инструменти во земјоделскиот сектор во Република Северна Македонија
5 Информација за започнување на постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во Република Северна Македонија, со Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловниот реон Куманово
6 Информација во врска со оддржување Собрание на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп закажано за ден 05.10.2022 година
7 Предлог–oдлука за доделување на концесија за експлоатација за потребите за изградба на експресен пат А3, делница Крупиште – Кочани од км 14+300 до км 28+055 на минерална суровина – песок и чакал на Јавното претпријатие за државни патишта Скопје на локалитетот „Крупиште 1“, Општина Карбинци
8 Предлог-решение за формирање Комисија за разгледување на барања за добивање дозвола за вршење промет на воени стоки
9 Информација за потреба од склучување на Договор за соработка во областа на одбраната помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Француската Република
10 Барање за давање на автентично толкување на член 18 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија" број 287/21 и 164/22), поднесено од пратеникот Фаница Николоска
11 Информација за давање заем на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен “-Скопје, со предлог одлуки
12 Предлог-одлука за престанок на важење на Одлуката за продажба на деловни простории со кои стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје и Предлог-одлука за продажба на деловни простории со кои стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје
13 Тарифник за висината на надоместокот за заверка на геодетските елаборати за извршени геодетски работи, за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти, за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и за запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности и Тарифник за висината на надоместокот за користење и увид на податоците од геодетско- катастарскиот информационен систем, за издавање на овластување за изработка на картографски производи и за висината на надоместокот за издавање на согласност за ставање во употреба на картографскиот производ, со предлог-одлуки
14 Предлог- одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Општина Кочани (објект на ул.Б.Ловџија бр.12 во Кочани)
15 Информација по Барањето на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија-Скопје за добивање статус на организација од јавен интерес, со Предлог-решение
16 Предлог-одлуки за распоредување на набавената противпожарна опрема на Град Скопје и општините: Битола, Куманово, Тетово, Прилеп, Велес, Кавадарци, Гевгелија, Струмица, Кичево, Охрид, Кочани, Штип и Гостивар
17 Информација за потребата од прогласување на Белчишко Блато за заштитено подрачје во категорија IV - парк на природа
18 Предлог - уредба за изменување на Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2022 година
19 Предлог - програма за изменување на Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2022 година
20 Предлог - програма за поттикнување на потрошувачка на свежо овошје, зеленчук, млеко и млечни производи
21 Предлог - програма за дополнување на Програмата за спроведување на интервентен фонд за земјоделството
22 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина– песок и чакал на локалитетот „Паликура 2“ општина Неготино 2/2022 (Службен весник на Република Северна Македонија бр.117/22), со Предлог – одлукa
23 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот „Сирна“ Д.Белица општина Струга, со предлог – одлуки
24 Информација во врска со Иницијативата за експропријација на земјоделско земјиште во општина Новаци, КО Живојно доставена од Друштвото за производство, трговија и услуги ЏМП КОП Интернатионал ДОО Битола со архивски број 1-7-22 од 15.07.2022 година 
25 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Елита, Гостивар, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
26 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Грин Центар Гили, Гостивар, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
27 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Црешево топче, Пробиштип, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
28 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Лагадин-Каролина, Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
29 Предлог – одлука за изменување на Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – туларска глина на Друштвото за производство, трговија и услуги Гоко-Кар ДООЕЛ Виница на локалитетот „Ширината“ с.Лаки, Општина Виница
30 Предлог – одлука за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – габро на Друштвото за експлоатација на суровини и производство Меристем-Тоби ДОО с.Оризари, Кочани на локалитетот ,,Панталеј“ Општина Кочани и Општина Пробиштип
31 Информација за почеток на изработка на Национален план за управување со квалитет во јавниот сектор во Република Северна Македонија 2023-2025
32 Информација за обезбедување на дополнителни финансиски средства за финансирање на политичките партии за 2022 година
33 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/1355 на Советот од 4 август 2022 година за изменување на Одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина
34 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/1314 на Советот од 26 јули 2022 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2021/1277 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либан
35 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2022/755 на Советот од 16 мај 2022 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/740 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Јужен Судан
36 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/754 на Советот од 16 мај 2022 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2019/797 за рестриктивни мерки против сајбер напади кои преставуваат закана за Унијата или нејзините земји членки
37 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/1336 на Советот од 28 јули 2022 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/849 за рестриктивни мерки против Демократска Народна Република Кореја
38 Информација за престанување на важењето на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштвото за производство, трговија и услуги ГРАСС БРОВВНИЕС ДОО експорт – импорт с.Зубовце Врапчиште, со Предлог-одлука
39 Предлог-програма за изменување на Програмата за трансплантација во Република Северна Македонија за 2022 година
40 Предлог-програма за изменување на Програмата за остварување на социјалната заштита за 2022 година
41 Предлог на закон за дополнување на Законот за возила (поднесен од група пратеници)
42 Понуда од нотар Катерина Митревска од Скопје за размена на недвижен имот со Имотен Лист бр 531 и Имотен Лист бр 45296 за КО Трубарево, на КП бр.322 и КП бр.323, Викано место/улица Шамак Чукур
43 Понуда од нотар Александра Петровска Ангеловска од Битола за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.92468, за КО Битола 4, на КП бр.4678 и КП бр.4679 Викано место/улица А. Трпчевски Тасе
44 Понуда од нотар Анета Петровска Алексова од Скопје, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 9528, за КО Гази Баба, 72/481 идеален дел од КП број 2138, викано место/улица улица 516 број 5
45 Понуда од нотар Анета Петровска Алексова од Скопје, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 9528, за КО Гази Баба, 215/481 идеален дел од КП број 2138, викано место/улица улица 516 број 5
46 Понуда од нотар Анета Петровска Алексова од Скопје, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 9528, за КО Гази Баба, 71/481 идеален дел од КП број 2138, викано место/улица улица 516 број 5 (3981/1)
47 Понуда од нотар Маргарита Вангелова од Гевгелија, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.42 и Имотен Лист бр.1042 за КО Сретеново, на КП бр.1658, Викано место/улица 4-ти Јули бр.29
48 Понуда од нотар Методија Ристоски од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.70483 за КО Маџари, на КП бр.311, Викано место/улица Жан Жорес
49 Понуда од нотар Антонио Јанчев од Гевгелија, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.506 и Имотен Лист бр.100250 за КО Нов Дојран, на КП бр.1397, Викано место/улица Нов Дојран
50 Понуда од нотар Александра Петровска Ангеловска од Битола, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.42616, за КО Битола на КП бр.6133, Викано место/улица Довлеџик
51 Понуда од нотар Ленче Т. Катанфиловска од Штип, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.279 за КО Криви Дол, на КП бр.229, Викано место/улица Ушите
52 Понуда од нотар Љупчо Јорданов од Радовиш, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.1564 за КО Подареш, на КП бр.1806, Викано место/улица Село
53 Понуда од нотар Зорица Пулејкова од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.116302,за КО Центар 1, КП бр.12951, Викано место/улица С.Пинджур 7а
54 Известување од извршител Весна Деловска од Скопје, доставен под И.бр.3748/2022, за налог за извршување врз недвижност, запишана во Имотен лист бр.888, за КО Коњско
55 Известување од извршител Весна Деловска од Скопје, доставен под И.бр.3396/2022, за налог за извршување врз недвижност, запишана во Имотен лист бр.4051, за КО Драчево 2
56 Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје, доставен под И.бр.575/22, за налог за извршување врз недвижност, запишана во Имотен лист бр.499, за КО Мажучиште
57 Известување од извршител Васко Блажевски од Скопје, за Заклучок за усна јавна продажба која ќе се одржи на 28 септември 2022 година, доставен под И.бр.1809/18, за недвижен имот-земјоделско земјиште запишан во Имотен лист број 401 за КО Г. Коњари на КП број 1625 и КП број 1626 викано место/улица Под Село
58 Известување од извршител Никола Богатинов од Скопје, доставен под И.бр.216/2022, за попис на недвижност Патерица бр.28, Охрид, согласно член 239-а од Закон за извршување
59 Кадровски прашања (85)
60 Прашања и предлози (85)
61 Информација во врска со полугодишниот финансиски и оперативен Извештај за периодот јануари-јуни 2022 година за „Меѓународниот аеродром Скопје“ и „Св. Апостол Павле“ – Охрид на ТАВ Македонија
62 Информација за превземени мерки на Министерството за животна средина и просторно планирање за подобрување на состојбата со нивото на водостојот на акумулацијата „Тиквешко езеро“
63 Извештај за реализација на Програмата за субвенционирање на дел од трошоците за купување и вградување на уред за погон на ТНГ, метан или друг вид на алтернативно гориво во возилата
64 Извештај за материјално финансиско работење на ЈП "Студенчица" Кичево, за вториот квартал на 2022 година
65 Извештај за работата на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип за периодот од 1 април 2022 година до 30 јуни 2022 година
66 Информација за планот со активности за зголемување на приходите за 10 % и намалување на расходите за 20 %
67 Извештај за извршен инспекциски надзор над спроведувањето на обврските на концесионерите утврдени во Договорот за концесија на риби согласно Законот за рибарство и аквакултура за период јануари - јуни 2022 година
68 Годишен извештај за преземените активности и постигнатиот напредок во воспоставување на еднакви можности на жените и мажите во Република Северна Македонија во 2021 година
69 Одлука за максимален износ на ново задолжување на Република Северна Македонија преку издавање на регистрани хартии од вредност - NSV на меѓународниот пазар на капитал
70 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Социологија “ на Филозофски факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „ Социологија “ на Филозофски факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
71 Информација за завршување на проектот ,,Техничка помош за Министерството за култура и одбрани специјализирани тела за спроведување на функционална анализа на институциите’’, финансиран од страна на ЕУ.
72 Информација со барање до институциите од јавен сектор за доставување на податоци за потребата од преведувачки кадри
73 Информација за потребата од назначување на агенти за процесни услуги на Република Северна Македонија претставувана од Министерството за финансии во процесот на издавање на регистрирани хартии од вредност - NSV на меѓународниот пазар на капитал
74 Предлог одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „KFOR - 31 “ во Сојузна Република Германија
75 Информација во врска со предлог Меморандум за разбирање помеѓу Владата на Република Србија и Владата на Република Северна Македонија за соработка во областа на рударството и енергетиката 
76 ПРЕДЛОГ ОДЛУКА за критериумите и начинот на распределба и користење на средства за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации од Буџетот на Република Северна Македонија 
77 Предлог-Одлука за утврдување на надомест за работата на претседателот и членовите на Советот за македонски јазик
78 Информација за активностите за организирање на Министерскиот Совет на ОБСЕ во рамки на претседавањето на Република Северна Македонија со Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ) во 2023 година, со предлог одлука.
79 Предлог Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2022 година
80 Информација за одобрување на финансиски средства на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна сопственост, Скопје согласно Одлуката за постоење кризна состојба во снабдувањето со топлинска енергија бр.41-7438/2 од 25.08.2022 година (Сл.весник бр.188/22 од 26.08.2022година)
81 Уредба за изменување и дополнување науредбата за критериумите и условите за прогласување на кризна состојба во случаи на временски и природни непогоди, хаварии и нарушувања на пазари на електрична енергија, начинот на снабдување со електрична енергија во кризна состојва, како и права и обврските на носителите на лиценци за вршење на електроенергетски дејности