86-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
04.10.2022 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.22 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 82-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 13 септември 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 83 -та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 20 септември 2022 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Белешка од состанокот со ГД НЕАР во врска со наодите од Извештајот на ЕК за напредокот на МК
Пред точка Предлог НАСОКИ за координација и подготовка на процесот на скрининг
Пред точка Информација за подготовката на 19-тиот состанок на Поткомитетот за економско-финансиски прашања и статистика во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, кој ќе се одржи на 6 октомври 2022 година
Пред точка Одлука за определување на инстиуциите чии претставници се дел од работните групи за подготовка на преговарачките позиции за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2022 година – 31 декември 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка  Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Барање за поддршка за организација на европско првенство за кадети 2024 година во Скопје доставена од Џудо федерација на Северна Македонија
2 Информација во врска со фактичката состојба на деловниот простор на Централен регистар на Република Северна Македонија кој му е даден на користење за Регионална регистрациона канцеларија Гостивар
3 Информацијата во врска со Договорот за доделување на државна помош склучен помеѓу Владата на Република Македонија, застапувана и претставувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Друштвото за производство, трговија и услуги Ван Хоол Македонија ДООЕЛ Илинден и Иммороц НВ (Immoroc NV), со бр.13-255/1 од 01.02.2016 година, со Предлог-одлука
4 Информација за финансирање на Годишна програма за заштита на природата за 2022 година на Јавната установа Национален парк Шар Планина
5 Информација за повеќегодишна јавна набавка за Финансирање на активности за водоснабдување на с. Никуштак – дистрибутивна мрежа со приклучување кон приклучна шахта од водоснабдителниот систем Липково до постоечки резервоар во с. Никуштак
6 Информација за повеќегодишна јавна набавка за Финансирање на активности за Водоснабдување на с.Виштица - главна водоводна мрежа со приклучна шахта од водоснабдителниот систем Липково, Општина Липково
7 Информација за доставен елаборат за процена на настаната штета во 2018 година, од Општина Ново Село за лицето Кирил Голубов
8 Информација од Претседавачот на Координативното тело за следење тело на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори во врска со доставено известување од адвокатската куќа Mc. Dermott Will&Emery со статус на ad hoc инвестициската арбитражна постапка која се води во Хаг врз основа на Арбитражните правила на Унцитрал (Uncitral) од 1976 година, во предметот заведен под број PCA 2019-09 на Блажо Тасев како тужител против Република Северна Македонија како тужена страна со прилог Полномошно за застапување и Писмо за ангажирање
9 Информација со Предлог-програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2022 година
10 Информација за системско решение за стипендирање на студенти за ресори каде би биле обврзани да работат во соодветна дејност по завршување на студиите
11 Иницијатива поднесена од Димитрија Атанасовски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.75/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членовите 6, 9, 16, и 22 од Законот за даноците на имот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/2011, 53/2011, 84/2011, 188/2013, 154/2015 и 23/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.151/2021 ) 
12 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.70/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 83 став 1 во делот „29-до“ од Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 13/2006, 88/2008, 159/2008, 105/2009, 133/2009, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15, 154/15, 23/16 и 35/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/19 и 290/2020)
13 Информацијата за доделување на повеќегодишна јавна набавка за физичко обезбедување на Археолошки локалитет Плаошник
14 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
15 Информација за безбедноста на детските играчки пуштени во промет на територијата на Република Северна Македонија за прв и втор квартал од 2022 година
16 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Доброволно противпожарно еколошко и хуманитарно здружение ЕКО-ФАП - Охрид
17 Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за водостопанство Лисиче-Велес, со Предлог-одлука
18 Годишната сметка за 2021 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ -Скопје и Годишниот извештај за работењето со финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје, со Извештај на независниот ревизор, со предлог-одлуки
19 Информација за Предлог договор за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги Текнопанел ДОО Илинден, со Предлог-одлука
20 Информација за потребата од имплементација на втора фаза на Проектот „Јакнење на општинските капацитети за имплементација на проекти“ кој ќе се спроведува од страна на Програмата за развој на Обединети Нации (УНДП) во соработка со Бирото за регионален развој и Министерството за локална самоуправа, а кој е поддржан од страна на Шведската агенција за меѓународна развојна соработка (СИДА)
21 Информација со предлог-одлуки за давање на согласност на Спогодби за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјекти кои вршат дејност во заштитено подрачје-Прошетка на посетители во Националниот парк Галичица, со превозно средство – чамец - без мотор во Св.Наум
22 Информација со Предлог-одлука за отуѓување градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија (Имотен лист број 1477, КО Оризари-вон град)
23 Предлог-одлука за отуѓување градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија (Имотен лист број 282, КО Оризари-вон град)
24 Информација со Предлог-одлука за давање согласност со подавка преку нотар да се понуди градежно земјиште на кое Република Северна Македонија е сосопственик на најмалку 70 % од вкупната површина на градежната парцела на другите сосопственици на катастарските парцели од кои е формирана градежната парцела
25 Информација за давање на согласност за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, со Предлог-одлука
26 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за потребата од раскинување на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Македонија - Влада на Република Македонија, како Основач на ТИРЗ Скопје 1, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и Друштвото за производство, промет и услуги Меотек ДООЕЛ Тетово, со Предлог-одлука за давање на согласност за раскинување на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште бр.09-1121/1 од 01.10.2020 година склучен со Друштвото за производство, промет и услуги Меотек ДООЕЛ Тетово, како закупец на земјиште
27 Информација за Предлог-тарифник на основачот на ТИРЗ „Скопје 1” на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на Дирекција за технолошки индустриски развојни зони „Скопје 1”, Предлог-тарифник на основачот на ТИРЗ „Скопје 2” на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 2”, Предлог-тарифник на основачот на ТИРЗ „Штип” на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Штип”, Предлог-тарифник на основачот на ТИРЗ „Струга” на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Струга”, Предлог-тарифник на основачот на ТИРЗ ”Струмица” на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Струмица”, Предлог-тарифник на основачот на ТИРЗ „Берово” на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Берово”, Предлог-тарифник на основачот на ТИРЗ „Виница” на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Виница”, Предлог-тарифник на основачот на ТИРЗ „Делчево” на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Делчево”, Предлог-тарифник на основачот на ТИРЗ „Кичево” на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Кичево”, Предлог-тарифник на основачот на ТИРЗ „Радовиш” на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Радовиш”, Предлог-тарифник на основачот на ТИРЗ „Прилеп” на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Прилеп”, Предлог-тарифник на основачот на ТИРЗ „Гевгелија” на надоместоци на извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Гевгелија” и Предлог-тарифник за надоместоци за извршени услуги на корисник на технолошка индустриска развојна зона, со предлог-одлуки
28 Информацијата во врска со Договорот за доделување на државна помош, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како давател на државна помош, претставувана и застапувана од страна на Министер без ресор задолжен за привлекување странски инвестиции, г-дин Веле Самак и Друштвото за производство, трговија и услуги Леар Цорпоратион Македонија ДООЕЛ Гостивар, со бр. дов 96 од 16.07.2015 година, со Предлог-одлука
29 Информација во врска со Договорот за доделување на државна помош склучен помеѓу Владата на Република Македонија, застапувана и претставувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Друштво за производство, трговија и услуги Макдиа ДООЕЛ Скопје и Диатекс Спа (Diatex Spa) со бр. 03-657/1 од 30.03.2015 година, со Предлог-одлука
30 Информација во врска со Договорот за доделување на државна помош склучен помеѓу Владата на Република Македонија, застапувана и претставувана од страна на министерот без ресор задолжен за привлекување странски инвестиции м-р. Бил Павлески, Друштвото за производство, трговија и услуги Инјецтион Моулдинг Прилеп увоз-извоз Прилеп и Акомпласт ГмбХ од Лимбах-Оберфрона, Германија Стр.Дов.бр.10-8/1 од 18.01.2016 година, со Предлог-одлука
31 Информација за Предлог-договор за доделување на државна помош на Друштвото за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила ОДВ-Електрик ДООЕЛ с.Мислешево Струга, со Предлог-одлука за давање согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила ОДВ-Електрик ДООЕЛ с.Мислешево, Струга
32 Предлог-уредба за дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Kомбинираната номенклатура согласно регулативите на Европската Kомисија (9-та измена)
33 Информација за продажба на недвижнa ствар во Прилеп, сопственост на Република Северна Македонија - корисник Министерство за финансии, со Предлог - одлука за продажба на недвижна ствар во Прилеп
34 Информација за раскинување на Договорот за градба и Договорот за надзор на проектот “Рехабилитација, надградба и реконструкција на железничките станици по должина на Пан Европскиот Коридор 10, вклучително и кракот 10д, согласно најдобрите практики на ЕУ – Лот 4, железничка станица Гевгелија”
35 Информација со предлог за склучување на Анекс кон Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ Пена со реф. бр 84, МХЕЦ Пена со реф.бр. 85, МХЕЦ Шеличе со реф.бр. 91
36 Информација во врска со барањето на Концесионерот Дис Енерџи ДОО Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на МХЕЦ Шталковска со реф. бр. 364
37 Информација во врска со барањето на Концесионерот Дис Енергија ДОО Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на малaтa хидроелектричнa централa, МХЕЦ Мала Река со реф.бр. 361
38 Информација во врска со статусот на Договорите концесија на малите хидроелектрични централи лоцирани во зоните на строга заштита и на активно управување на Национален парк Шар Планина, со предлог за склучување на Договори за реституција
39 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на комплекс за лесна и незагадувачка индустрија – Г2, КО Горно Лисиче вон градежен општина Аеродром, со Предлог-одлука
40 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за изградба на Ветерен парк Дрен, КО Петрово, КО Миравци-вонград и КО Демир Капија, општина Демир Капија и општина Гевгелија, со Предлог-одлука
41 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8 - Деве Баир - Ќафасан, патна делница Песочани - Требениште, км 0+000,00 - км 12+698,72 за стабилизација на косина на км 6+680 до км 7+050, КО Климештани и КО Мешеиште, општина Дебрца, со Предлог-одлука
42 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за патен коридор 8-Автопат Деве Баир-Ќафасан, патна делница Кичево - Подвис, км 0+000 - км 10+424,89, за стабилизација на косина и санација на свлечишта на км 4+410 - км 4+550, КО Другово, Општина Кичево, со Предлог-одлука
43 Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година
44 Предлог-одлука за определување на гранични премини за влез на фитофармацевтски производи
45 Предлог-одлука за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – оникс и травертин на Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз Еуро Мармо-Гранити ДОО Прилеп на локалитетот ,,с.Манастир“, општина Прилеп
46 Информација за Предлог Договор за доделување на државна помош на Друштвото за програмирање и услуги Хај Тек Инженеринг Центар ДООЕЛ Скопје
47 Информација за предлог договорот за доделување на државна помош на Кромберг & Шуберт Македонија ДООЕЛ Битола - постапување во врска со заклучок по точка 38 од 63-та Седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 20.07.2022 година
48 Информација за спроведувањето на Планот на активности за ажурирање на податоците кои се клучни за опсервациите дадени во Извештајот од прегледот спроведен од Црна Гора и Република Молдавија за имплементација на членовите 5-14 и 51-59 од Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата за циклусот на преглед 2016-2021 година и за надминување на предизвиците идентификувани во рамки на вториот циклус на преглед на имплементацијата на Конвенцијата, 2021-2024 година
49 Информација со предлог решение во однос на Книга 5 - Семејноправни односи од Граѓанскиот законик на Република Северна Македонија
50 Информација со статистички податоци за кривични предмети од областа Корупција за 2021 и 2020 година
51 Информација за постапување по обраќањата и препораките на Народниот правобранител упатени до Владата на Република Северна Македонија, органите на државната управа и други органи и организации што имаат јавни овластувања,во период април-јуни 2022 година
52 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „Cambrian Patrol 2022“ во Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска
53 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Република Северна Македонија за 2022 година
54 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сениќ“ Скопје
55 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Народен херој Орде Чопела“ Прилеп
56 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Пелагонија“ Скопје
57 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Скопје“ Скопје
58 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Никола Карев“ Охрид
59 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ Битола
60 Предлог на закон за дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, по скратена постапка (поднесен од група пратеници)
61 Иницијатива поднесена од Оливер Давидовски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.69/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 19 став 16 во делот „надлежен суд“ од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/202015, 5/2016, 142/2016, 11/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2019, 14/2020, 215/2021 и 99/2022)
62 Иницијатива поднесена од Видевски Зоран од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.79/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 199/2014)
63 Иницијатива поднесена од Јосев Љупчо од Свети Николе, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.72/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членот 111 став 4 во врска со член 87 став 3 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/202015, 5/2016, 142/2016, 11/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2019, 14/2020, 215/2021 и 99/2022)
64 Иницијативи поднесени од Кристина Бачовска Синколи, адвокат од Скопје доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.83/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 22-а став 1 точка 2 од Законот за денационалзација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/1998, 18/1999, 31/2000, 42/2003, 64/2003, 44/2007, 72/2010, 171/2010, 8/2011, 55/2013, 33/2015 и 104/2015)
65 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.71/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 10 став 12 од Законот за домување (Службен весник на Република Македонија бр.99/2009, 57/2010, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 55/2013, 163/2013, 42/2014, 194/2014, 146/2015, 31/2016 и 64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.320/2022 и 150/2022)
66 Иницијативи поднесени од Зоранче Крстев, адвокат од Радовиш и Драги Аљоков, адвокат од Струмица, доставени до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.80/2022 и У.бр.85/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 2 од Уредбата за изменување на Уредбата за висина на надомест за приватизација на градежно земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата на надомест за приватизација на градежното земјиште („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 81/2022)
67 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.74/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 89 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 99/2022)
68 Иницијатива поднесена од Асоцијација на здруженија на работодавачите на трговските друштва за превоз на патници на Република Македонија од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.37/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Тарифата на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила за штети предизвикани од треи лица
69 Понуда од нотар Маргарита Вангелова од Гевгелија за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.629 и Имотен Лист бр.100243 за КО Нов Дојран, на КП бр.1184, Викано место/улица Манастир
70 Понуда од нотар Ленче Т. Каранфиловска од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.66 за КО Сушево, на КП бр.1, Викано место/улица Корија Космати Ц
71 Понуда од нотар Ленче Т. Каранфиловска од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.65 за КО Сушево, на КП бр.1, Викано место/улица Корија
72 Понуда од нотар Тања Аспорова од Велес за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.32356 за КО Велес, на КП бр.8462, Викано место/улица Ордан Џинот
73 Понуда од нотар Лазар Козаровски од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист број 53219, за КО Кисела Вода 1, 2/144 идеален дел од КП број 890 и КП број 892, викано место/улица Првомајска
74 Кадровски прашања (86)
75 Прашања и предлози (86)
76 Информација за реализација Програмата за фитосанитарна политика во 2021 година
77 Годишен извештај за работа на Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам во 2021 година (Национален комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам)
78 Извештај за финансиското работење на ЈП” Стрежево ”- Битола, за период април - јуни 2022 година
79 Извештај за работењето на ЈП Национална Радиодифузија - Скопје, за период од 1 април 2022 година до 30 јуни 2022 година
80 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија за период, април-јуни 2022 година
81 Тромесечен извештај за финансиско работење на ЈПВ Лисиче-Велес, за период април-јуни 2022 година
82 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД„Пошта на Северна Македонија“ - Скопје, за периодот 1 јануари 2022 година - март 2022 година
83 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино, за период април-јуни 2022 година
84 Годишен извештај за работењето на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје во 2021 година
85 Годишен извештај за работењето на Гарантниот фонд за 2021 година
86 Полугодишен извештај за износот и бројот на одобрени кредити од Посебниот кредитен фонд (ПКФ), Ковид 1 кредитната линија и кредитната линија за поддршка на трговски радиодифузни друштва од областа на емитувањето на радио и телевизиски програми
87 Полугодишен извештај за износот и бројот на одобрени кредити, со состојбата на сметките и наплатата кај кредитната линија од компензационите фондови и Ковид 2 кредитната линија
88 Полугодишен извештај за износот и бројот на одобрени кредити и за состојбата на салдото на сметката кај кредитната линија за поддршка на микро и мали претпријатија со можност за грант компонента (Ковид 3 кредитна линија)
89 Полугодишен извештај за износот и бројот на одобрени кредити како и за состојбата на салдото на сметката од Фондот за финансиска поддршка и поддршка на ликвидноста (Ковид 4 кредитна линија)
90 Извештај за работата на Технолошко индустриските развојни зони за период од 1 јануари 2021 година до 31 декември 2021 година
91 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во врска со отпочнатата постапка за раскинување на Договор за отуѓување на градежно земјиште бр.03-1497/26 од 18.12.2014 година склучен со Акционерско Друштво за текстил Веибо Груп Маседониа АД Скопје како Купувач
92 Уредба заизменување и дополнување науредбата за критериумите и условите за прогласување на кризна состојба во случаи на временски и природни непогоди, хаварии и нарушувања на пазари на електрична енергија, начинот на снабдување со електрична енергија во кризна состојба, како и права и обврските на носителите на лиценци за вршење на електроенергетски дејности 
93 Информацијата во во во врска со поднесено барање од Друштвото за трговија, промет и услуги МЕЈ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје, за издавање на овластување за изградба на нов енергетски објект
94 Информација за измена и дополна на Тендерска документација за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловен реон Скопје, Св.Николе, Кавадарци, Валандово, Гевгелија, Кочани, Виница, Делчево, Гостивар, Демир Хисар, Битола, Охрид, Ресен и Кичево
95 Предлог-план за фискална одржливост и поддршка на економскиот раст: политики, препораки, мерки и индикатори
96 Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на трговските друштва кои се од посебно значење за работа во кризна состојба
97 Информација за набавка на стока софтверски лиценци за виртуелна платформа
98  Информација за отпочната постапка за формирање на Одбор за разрешување на спорови - ДАБ за проектот - изградба на автопат Кичево - Охрид
99 Информација за полугодишен извештај за реализација на годишните планови кој содржи податоци за бројот на планирани и бројот на реализирани вработувања во институциите на јавниот сектор по институција
100 Информација за потребата од формирање на Совет за разгледување на состојбите и унапредување на образованието и науката во Република Северна Македонија
101 Информација за потребата од корекции на дел од проектите одобрени со Одлука за измена на Одлуката за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на планските региони за 2021 година со индикативно планирани средства за 2022 година
102 Предлог-одлука за начинот на наплата на износот за „Детска недела" во времето од 3 до 09.10.2022 година
103 Предлог-одлука за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите
104 Информација за формирање на Национално координативно тело за следење на состојбите со недискриминација и реализацијата на законите, подзаконските акти и стратешки документи во оваа област, со Предлог-одлука и Предлог-решение
105 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија и вработени во Министерството за одбрана за учество во НАТО мисијата „NATO Mission Iraq- NMI“ во Ирак
106 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во НАТО мисијата „Зајакнато истурено присуство“ (enhanced Forward Presence -eFP ) во Република Летонија (декември 2022- јуни 2023)