93-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
18.10.2022 - 12:15
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (956.61 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 85 - та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 27 септември 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 86-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 4 октомври 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 87-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 6 октомври 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 89-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 10 октомври 2022 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2022 година – 31 декември 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во врска со Предлог Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со ДПТУ Кромберг и Шуберт Македонија Ск ДООЕЛ Скопје како Закупец на земјиште, Нацрт - Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината, Нацрт - Договор за долготраен закуп на градежно земјиште со ДПТУ Кромберг и Шуберт Македонија Ск ДООЕЛ Скопје, како закупец на земјиште, Нацрт - Одлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со ДПТУ Кромберг и Шуберт Македонија Ск ДООЕЛ Скопје, како закупец на земјиште (03-1270/1)
2 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во врска со Предлог Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со ДПТУ Кромберг и Шуберт Македонија Ск ДООЕЛ Скопје како Закупец на земјиште, Нацрт - Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината, Нацрт - Договор за долготраен закуп на градежно земјиште со ДПТУ Кромберг и Шуберт Македонија Ск ДООЕЛ Скопје, како закупец на земјиште, Нацрт - Одлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со ДПТУ Кромберг и Шуберт Македонија Ск ДООЕЛ Скопје, како закупец на земјиште (03-1266/1)
3 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во врска со Предлог Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со ДПТУ Кромберг и Шуберт Македонија Ск ДООЕЛ Скопје како Закупец на земјиште, Нацрт - Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината, Нацрт - Договор за долготраен закуп на градежно земјиште со ДПТУ Кромберг и Шуберт Македонија Ск ДООЕЛ Скопје, како закупец на земјиште, Нацрт - Одлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со ДПТУ Кромберг и Шуберт Македонија Ск ДООЕЛ Скопје, како закупец на земјиште (03-1269/1)
4 Информација за покренување на постапка за одржување на XVI-то годишно Собрание на акционери на Акционерско друштво ГА-МА и Одлука за свикување на Собрание на акционери на ГА-МА АД-Скопје, со предлог-одлуки
5 Барање за предавање во владение на објекти од КП 486 и КП 487, во КО Скочивир, доставено од општина Новаци, под бр.03-153/2 од 11 февруари 2022 година
6 Предлог на Закон за претворување на побарувањата на Република Северна Македонија по основ на платени обврски кон странски кредитор во траен влог во Јавното претпријатие Колекторски систем
7 Информација по Барање за регулирање на долг бр.11-8374/1 од 04.08.2022 година, поднесено од Општина Чашка
8 Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Советот на Министри на Република Албанија, Советот на Министри на Босна и Херцеговина, Владата на Црна Гора, Владата на Република Србија и Владата на Република Словенија во врска со аранжманите на земјата домаќин за статусот на Постојаната организација на Балкански медицински наменски сили и нејзиниот персонал
9 Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Косово за соработка во областа на дијаспората
10 Предлог-одлука за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Северна Македонија за учебната 2022/2023 година
11 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за потребата од раскинување на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште бр.09-952/1 од 21.06.2018 и Анекс Договорот бр.1 кон Договор за долготраен закуп на градежно земјиште бр.09-952/1 од 21.06.2018 година со бр.09-1244/1 од 19.09.2019 година склучени со Зенитх Интернатионал Продуцтс ДООЕЛ Скопје, како закупец на земјиште, со Предлог-одлука за давање на согласност за раскинување на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште бр.09-952/1 од 21.06.2018 година и бр.09-1244/1 од 19.09.2019 година склучен со Друштвото за производство, трговија и услуги Зенитх Интернатионал Продуцтс ДООЕЛ Скопје, како закупец на земјиште
12 Информација за добивање согласност од Владата на Република Северна Македонија за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, со Предлог-одлука (ЈЗУ УК за радиотерапија и онкологија Скопје)
13 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Валандово
14 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение на граѓани Доброволно противпожарно друштво „Горици Оператива“ - Конче
15 Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности на КП.бр.19554/1 за КО Куманово бр.03-540/1
16 Годишна сметка за 2021 година и Годишен извештај за работењето за 2021 година на Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Ц.О. Скопје, со Ревизорски извештај и Предлог-одлука
17 Предлог-одлука за продажба на движни ствари- патнички моторни возила
18 Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈП Службен весник на Република Македонија, со Предлог-одлука
19 Годишна сметка, финансиски извештаи и Извештај за работењето за 2021 година на АД за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост- Скопје, со Ревизорски извештај и предлог-одлуки
20 Информација за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари без надоместок на Акционерското друштво „Медиумска информативна агенција“- Скопје, во државна сопственост, со Предлог-одлука
21 Информација за престанок на користење на недвижни ствари на Државната комисија за жалби по јавни набавки, со Предлог-одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Државната комисија за жалби по јавни набавки
22 Барањето согласност на Листа за определување имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Радовиш, со Предлог-листа
23 Информација за статусот на имплементација за Повеќегодишната акциска програма за Животна средина и Климатски акции и Транспорт од ИПА 2 на Република Северна Македонија како и преглед за проценка на ризикот од неискористување на средствата од ИПА до крајот на 2022 година
24 Информација за доставено Барање број 11-7204/1 од 12.08.2022 година за регулирање на долг со воспоставување на нови кредитни услови поради неможност за отплата на доспеаните обврски, поднесено од Општина Ѓорче Петров
25 Информација за членството на Република Северна Македонија во Глобалниот форум за транспарентност и размена на информации за даночни цели при ОЕЦД
26 Информација за плаќање на обврските за членството на Република Северна Македонија во БЕПС Инклузивната рамка за 2022 година
27 Предлог-одлука за утврдување на финансиските услови за препозајмување на дел од средствата од заемот од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка наменет за Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор
28 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во казино на Друштвото за угостителство и игри на среќа „Принцесс Хотел и Казино“ ДОО Богородица, Гевгелија во деловната просторија во хотел „Принцесс“ кој се наоѓа на Граничен премин Богородица бр.47/1-2, Богородица, Гевгелија
29 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот „Казан“ Општина Сопиште, со предлог – одлуки
30 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – доломитски мермер на локалитетот „Сушички мост“ Општина Гостивар, со Предлог-решение
31 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Панорама Спа, Крушево, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
32 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Шатор, Битола, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
33 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Камник - Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
34 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел ИБИС - Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
35 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел ИБИС - Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
36 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Стори - Скопје
37 Информација во врска со барањето на Концесионерот Дис Енергија ДОО Скопје за спогодбено раскинување на Договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа МХЕЦ Радовишка со реф.бр.305, со Предлог- спогодба
38 Информација во врска со барањето на Концесионерот Хидро Електрик Пауер ДООЕЛ Ново Село за продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на малата хидроелектрична централа, МХЕЦ Мокриево
39 Информација во врска со барањето на Концесионерот Хидроген Енерџи Груп ДОО Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на малите хидроелектрични централи, МХЕЦ Железна 15 и МХЕЦ Железна 17
40 Информација во врска со барањето на Концесионерот Хидроенергија ДООЕЛ Скопје за продолжување рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на малата хидроелектична централа МХЕЦ Стровија со реф. бр. 250
41 Информација во врска со барањето на Концесионерот АК Хидро 2016 ДООЕЛ Тетово за продолжување на рокот за изградба и започнување со комерцијална работа на МХЕЦ Вејачка
42 Информација во врска со потреба од донесување Одлука за изменување на Одлука за формирање на Научен Комитет за генетски модифицирани организми, со Предлог-одлука
43 Информацијa за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Лидија Јанкова, с.Тимјаник, Неготино, со Предлог-одлукa
44 Информација за започнување на постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во Република Северна Македонија, со Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Крушево, Ресен, Струга, Кичево, Велес, Свети Николе, Кратово, Берово, Радовиш, Кавадарци и Неготино
45 Информација за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица и услужен центар на автопат Демир Капија-Смоквица КО Милетково, општина Гевгелија, со Предлог-одлука
46 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктра за измена и дополна на претходно одобрен Проект за инфраструктура за изградба на ветерни електрани, пристапен пат, далековод и трафостаница КО Богданци вон град и КО Стојаково, општина Богданци со Предлог-Одлука
47 Предлог-програма за изменување на програмата за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2022 година
48 Предлог-решенија за формирање комисии за спроведување на постапки за доделување концесии на рибите за организирање рекреативен и за вршење стопански риболов
49 Национална стратегија за контрола на мало и лесно оружје (МЛО) и Национален акционен план за мало и лесно оружје (МЛО) 2022 – 2024 година
50 . Информација за иницирање и испитување на условите за пристапување кон Центарот за извонредност за кооперативна сајбер одбрана (CCDCOE)
51 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/1447 на Советот од 1 септември 2022 година за изменување на Одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина
52 Предлог одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија
53 Извештај за извршени преговори за усогласен текст на Меморандум за разбирање помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Бугарија за соработка во областа на меѓународните роаминг тарифи за телекомуникациски услуги
54 Информација за одржаниот 16ти состанок на Поткомитетот за правда и внатрешни работи помеѓу Република Северна Македонија и Европската унија во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација кој се одржа на 17 и 18 ноември 2021 година преку видео конференциска врска
55 Информацијата за одржување на осумнаесеттиот состанок на Поткомитетот за трговија, индустрија, царина и оданочување помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, кој се одржа на 16 декември 2021 година
56 Информација за исполнетост на условите на Друштво за одгледување, производство, трговија и услуги А&Ј ГРЕЕН ХОУСЕ ДОО експорт-импорт с.Неготино – Полошко, Врапчиште за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
57 Информација за изменување на Решение за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за трговија и услуги ЧИЛАМ ДОО Скопје, со Предлог-одлука
58 Информација за престанување на важењето на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство и трговија ФАРМА МЕДИКА КАНАБИС ДОО Валандово, со Предлог-одлука
59 Информација за определување институција-координатор, одговорна за координација на изработката и следење на имплементацијата на Стратегијата за формализирање на неформалната економија 2023 – 2025 година, со Акциски план
60 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Делчево
61 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Врапчиште (ОУ Сали Лиси с.Добри Дол)
62 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Врапчиште (ОУ Наим Фрашери с.Неготино Полошко)
63 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Врапчиште (ООУ „Мехмед Дерала“ с.Градец Врапчиште)
64 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Врапчиште (ООУ „Врапчиште“ с. Врапчиште)
65 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Бутел (ООУ „Панајот Гиновски“ Бутел)
66 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Бутел (ООУ „Лиман Каба“ с.Љуботен- Бутел, Скопје)
67 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Бутел (ООУ „Ацо Шопов“-Бутел, Скопје)
68 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Бутел (ООУ „Живко Брајковски“, Бутел- Скопје)
69 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ Битола
70 Предлог-одлука за доделување на средства на Средното медицинско училиште на град Скопје „Д-р Панче Караѓозов“ Скопје
71 Предлог-одлука за доделување на средства на Јавната установа Ученички дом на град Скопје „Здравко Цветковски“ Скопје
72 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Средното општинско училиште „Св. Наум Охридски“ Македонски Брод
73 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Средното општинско училиште „Кочо Рацин“ Свети Николе
74 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Средното општинско училиште со ученички дом „Димитар Влахов“ Струмица
75 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Општинскиот ученички дом „Бранко Станоевиќ“ Гостивар
76 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Јавната установа Општински ученички дом „Професор Мијалковиќ” Куманово
77 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Општинскиот ученички дом „Браќа Миладиновци“ Струга
78 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Општинскиот ученички дом „Боро Менков" Крива Паланка
79 Предлог-одлука за доделување на средства на Општинскиот ученички дом „Лазар Лазаревски" Велес
80 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Средното општинско училиште „Митко Пенџуклински“ Кратово
81 Извештај на Ректорот на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле" Охрид за работа на Универзитетот за период мај 2021 - мај 2022 година
82 Извештај за работата на Националниот совет за високо образование и научно - истражувачка дејност за периодот јуни 2021 - јуни 2022 година и Програма за работа на Националниот совет за високо образование и научно - истражувачка дејност за периодот јуни 2022 - јуни 2023 година
83 Иницијатива поднесена од Здружение на граѓани „Засегнати сопственици на недвижен имот“ - од Берово, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.86/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Одлуката за прогласување на дел од Малешево за заштитено подрачје во категорија V - Заштитен предел, бр. 40-10735/1 од 14.12.2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија бр.286/2021“).
84 Понуда од нотар Наталија Кујунџиева од Кавадарци за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.1725 за КО Кавадарци, на КП бр.10333, Викано место/улица Орце Николов
85 Понуда од нотар Маринчо Велјановски од Битола за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 6587, за КО Битола 5, на КП број 1589, викано место/улица Кафтанџица
86 Понуда од нотар Нерџиван Идризи од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.2104, за КО Бутел, на КП бр.5999 Викано место/улица Македонско Косовска Бригада 18 бр.9
87 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.38 за КО Бардовци, на КП бр.682, Викано место/улица Бозелки
88 Понуда од нотар Ленче Т. Катанфиловска од Штип, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.279 за КО Криви Дол, на КП бр.229, Викано место/улица Ушите
89 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.2114 и Имотен Лист бр.42 за КО Бардовци, на КП бр.1222, Викано место/улица Село
90 Понуда од нотар Васко Паскали од Охрид, за размена на недвижен имот со Имотен лист број 13987, за КО Охрид 2, на КП бр.12033, викано место/улица Никола Карев број 43
91 Кадровски прашања (93)
92 Прашања и предлози (93)
93 Информација за текот на активностите за зајакнување на здравствената заштита на осудените лица, во казнено-поправните и воспитно-поправните установи во Република Северна Македонија, согласно „Националната стратегија за развој на пенитенцијалниот систем во Република Северна Македонија 2021-2025 година“
94 Акциски план за преземање мерки, активности, рокови за реализација и носители за имплементација на дадените препораки од Конечните извештаи за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на ЈЗУ Центар за јавно здравје-Битола (Сметка за средства од Фондот 737 и Сметка за средства од програмите за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства од сопствени приходи (531)(ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола)
95 Конечен извештај за извршена ИТ ревизија како ревизија на успешност на тема Функционалност на платформата за интероперабилност помеѓу институциите од јавниот сектор
96 Конечни извештаи за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година во Јавната здравствена установа Универзитетски стоматолошки клинички центар „Свети Пантелејмон“ –Скопје (Сметка за средства од Фондот 737 и Сметка за средства од програмите за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства од сопствени приходи 531)
97 Информација за примена на Закон за правата на децата во постапувањето на овластени службени лица на Министерство за внатрешни работи во период од 1 јули до 31 декември 2021 година
98 Информација за ревизорски извештај на Државен инспекторат за труд
99 Финансиски извештај на Јавното претпријатие Колекторски систем за период, 1 април-30 јуни 2022 година
100 Тримесечен финансиски извештај за периодот од 1 април 2022 година до 30 јуни 2022 година
101 Информација за преземените активности по однос на прашањата кои се основа за „Мислење со резерва на ревизорот“
102 Шестмесечен извештај за работата на Агенцијата за катастар на недвижности за периодот јануари-јуни 2022 година
103 Извештај за финансиското работење на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Република Северна Македонија, за период од 1 јануари 2022 до 31 март 2022 година
104 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје
105 Извештај за процесот на консултации при подготовка на предлози на закони,користење на ЕНЕР и други механизми за соработка со граѓанските организации во 2021 година
106 Извештај за извршувањето на потставките 412110 – Постојана резерва (непредвидливи расходи) и 413110 – Тековни резерви (разновидни расходи) од Буџетот на Република Северна Македонија за периодот 01 Јануари до 30 Јуни 2022 година
107 Годишен извештај во врска со реализација на Програмата за инвестирање во животната средина за 2021 година
108 Информација за статусот на спроведување на ИПА проектот „Набавка на ИТ и друга специфична опрема за информатички систем за мониторинг на бучава“
109 Информација за работата на Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух
110 Информација за спроведување на прекршочните постапки во текот на 2021 година и изречените глоби од страна на Прекршочната комисија и Комисијата за спогодување при Министерството за животна средина и просторно планирање
111 Информација за статусот на реализација на средствата од програмите за прекугранична и транснационална соработка кои се спроведуваат во рамките на Инструментот за претпристапна помош, ИПА II - прекугранична соработка за период јули - декември, 2021 година
112 Информација со споредбена анализа за потрошена електрична енергија од државните институции
113 Информација за посетата на министерот за надворешни работи Бујар Османи на Голо Брдо и Пустец и остварените средби со претставници на македонското национално малцинство во Република Албанија со предлог Акциски план
114 Информација за покренување на постапка за одржување на Годишно собрание на акционери на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, со предлог-одлуки
115 Информација за проектот „Дигитален асистент за потребите на програмите за државна помош на Владата на Република Северна Македонија“-државна помош
116 Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Договорот меѓу Република Северна Македонија и Европската унија за оперативни активности спроведени од страна на Агенцијата за гранична и крајбрежна стража во Република Северна Македонија
117 Информација за активностите на Меѓуресорската работна група за организирање на Министерскиот Совет на ОБСЕ во рамки на претседавањето на Република Северна Македонија со Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ) во 2023 година
118 Извештај за завршени преговори со усогласен текст на Петтата Програма за соработка во областа на образованието, науката и културата меѓу Република Северна Македонија и Италијанската Република за периодот 2022-2025
119 Барање за добивање на согласност на Ценовник за висината на надоместокот за мислењата за проектираниот и изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбите, со Предлог-одлука (Институт за сеизмички отпорни градби и климатски промени)