97-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
01.11.2022 - 12:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (833.63 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 88 - та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 9 октомври 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 90-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 13 октомври 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 91 - та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 16 октовмри 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 92 - та (тематска) седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 18 октомври 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 93 - та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 18 октомври 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 94 - та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 19 октомври 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 95-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 25 октомври 2022 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Информација за подготовка и одржување на билатерален скрининг за Кластер Фундаментални вредности Поглавје 18 Статистика
Пред точка Информација за подготовка и одржување на билатерален скрининг за Кластер Фундаментални вредности Поглавје 5 Јавни набавки
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2022 година – 31 декември 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности 03-700/1 (м.в „Пазариште“ на КП.бр.52 КО Режановце)
2 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У.бр.26/22 (КП.бр.1247 КО Гази Баба)
3 Предлог за воспоставување на нова кредитна линија за обртни средства за компании погодени од енергетска и ценовна криза преку директно кредитирање од РБСМ
4 Предлог-одлука за зголемување на почетниот капитал на Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје
5 Предлог-програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во органското земјоделско производство за 2022 година
6 Предлог-програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2022 година
7 Информација за потребата од склучување на Меморандум за разбирање помеѓу Министерството за одбрана на Република Северна Македонија и Министерството за одбрана на Република Албанија за соработка во областа на одбраната
8 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во НАТО мисијата „NATO Mission Iraq- NMI“ во Ирак (април 2023 до октомври 2023 година)
9 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија
10 Понуда од нотар Иљхам Исмани од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр. 15810, за КО Центар 1 на КП 9201, Викано место/улица М.Фрчковски 64 и Имотен Лист бр.104110, за КО Центар 1 на КП 9201, Викано место/улица 106
11 Годишен извештај за работата на јавните обвинителства на Република Северна Македонија во 2021 година
12 Листа за дополнување на Листата за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Дојран
13 Годишна сметка на Јавното претпријатие за државни патишта за 2021 година, финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2021 год и Извештај за работењето на Јавното претпријатие за државни патишта за 2021 година, со Ревизорски извештај и предлог-одлуки
14 Годишна сметка на Јавното претпријатие Колекторски систем Скопје за 2021 година, Финансиски извештај за период 1 јануари 2021 година - 31 декември 2021 година и Годишен извештај за работењето на Јавното претпријатие Колекторски систем Скопје за 2021 година, со Ревизорски извештај и предлог-одлуки
15 Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈП Колекторски Систем- Скопје, со Предлог-одлука
16 Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, со Предлог-одлука
17 Информација од 01.03.2022 година во врска со постапување по Извадокот од Нацрт записникот од Единаесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 08.02.2022 година бр.41-892/1 и 41-1053/1 со барање за донесување на Заклучок за склучување на Анекс бр. 1 кон склучените Договори за заем каде АД ЕСМ - Скопје е во својство на заемопримач, за продолжување на рокот на отплата на заемите до 31.12.2023 година
18 Предлог-решение за изменување на Решението за именување на раководител, заменик раководител, секретар и членови на Коодинативното тело за интелектуална сопственост
19 Информацијата со Предлог-одлука за отуѓување градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија
20 Извештај за извршени преговори за потпишување на Меморандум за разбирање меѓу Министерството за финансии на Република Северна Македонија и Државниот секретаријат за економски работи на Швајцарија
21 Информација за измена на уредбата за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува елаборат, а за чие одобрување е надлежен органот за врашење стручни работи од областа на животната средина
22 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проектот за инфраструктура за изградба на патен коридор 8 - Деве Баир-Ќафасан, патна делница Кичево-Подвис, км 0+000,00-км 10+424,89, за стабилизација на косини и санација на свлечишта од км 9+910 до км 10+305 КО Лавчани, општина Кичево, со Предлог-Одлука
23 Информацијa за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Mиле Тодорчев, ул.Дојранска бр.31, Неготино, со Предлог-одлукa
24 Информација за преземање на мерки за управување со нападот од боровиот четник (Thaumetopoea pityocampa)
25 Предлог-решенија за формирање комисии за спроведување на постапки за доделување концесии на рибите за организирање рекреативен и за вршење стопански риболов
26 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровинa-гранит на локалитетот „Градиште“ Општина Штип, со Предлог-одлука
27 Информација во врска со постапката за продолжување на периодот на важност на концесијата за експлоатација на минерална суровина-калцитски мермери на локалитетот „Цуцул-Говрлевска Краста“, општина Сопиште на Друштвото за нискоградба во градежништвото Лабин Атанас ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
28 Информација во врска со донесување на Предлог-решение за изменување на Решението за формирање на Комисија за категоризација на угостителски објекти, со Предлог-решение
29 Информација во врска со донесување на Предлог-решение за изменување на Решението за формирање на Комисија за надзор над работата на Комисијата за категоризација на угостителски објекти, со Предлог решение
30 Предлог-одлука за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – мермер на Друштвото за производство, трговија, градежништво и инженеринг Марибел увоз-извоз ДОО Прилеп на локалитетот ,,Пештерица - Ѓуровица“, Општина Прилеп
31 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународната операција на Европската Унија „АЛТЕА“, во Босна и Херцеговина (ноевмри 2022-мај 2023)
32 Предлог одлука за изменување на Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија и вработени во Министерството за одбрана за учество во НАТО-мисијата „NATO Mission Iraq - NMI“ во Ирак
33 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во НАТО операцијата „КФОР“ во Република Косово (февруари 2023- август 2023)
34 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во НАТО мисијата „Зајакнато истурено присуство“ (enhanced Forward Presence -eFP ) во Република Летонија (јуни 2023-декември 2023)
35 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во НАТО операцијата „КФОР“ во Република Косово (мај 2023 до ноември 2023 година)
36 Предлог-одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународната операција на Европската Унија „EUTM RCA“ во Централноафриканската Република (јули 2023- јануари 2024)
37 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународната операција на ООН „УНИФИЛ“, во Република Либан (јули 2023-јануари 2024)
38 Предлог-одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународната операција на Европската Унија „АЛТЕА“ во Босна и Херцеговина (јануари 2023 до јули 2023 година)
39 Предлог-одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународната операција на Европската Унија „EUTM RCA“ во Централноафриканската Република (јануари 2023 до јули 2023 година)
40 Предлог-одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународната операција на Европската Унија „EUTM RCA“ во Централноафриканската Република (јануари 2023 до јули 2023 година)
41 Предлог-одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународната операција на Европската Унија „EUTM RCA“ во Централноафриканската Република (јануари 2023 до јули 2023 година)
42 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународната операција на ООН „УНИФИЛ“, во Република Либан ( јануари 2023 до јули 2023 година)
43 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/1367 на Советот од 04 август 2022 година за изменување на Одлуката 2011/72/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во поглед на состојбата во Тунис
44 Предлог-одлука за отворање Почесен конзулат на Република Северна Македонија во Република Казахстан, со седиште во Актобе
45 Предлог-решение за именување Почесен конзул на Република Северна Македонија во Република Казахстан, со седиште во Актобе
46 Предлог на закон за изменување на Законот за трговија, по скратена постапка
47 Предлог на закон за изменување на Законот за шумите, по скратена постапка
48 Предлог на закон за изменување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство, по скратена постапка
49 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законoт за виното (поднесен од пратеникот Панчо Минов)
50 Иницијатива поднесена од Самка Ибраимоски од Тетово, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.88/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 153-а став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија' бр.40/2006, 136/2008, 148/08, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011, 54/2011, 142/2012, 31/2013, 34/2013, 14/2014, 30/2014, 196/2015, 35/2016, 97/2016, 99/2016, 136/2016, 142/2016, 67/2017, 125/2017, 35/2018, 99/2018, 140/2018, 208/2018, 27/2019 и Службен весник на Република Северна Македонија бр. 98/2019, 42/2020, 74/2021 и 215/2021)
51 Понуда од нотар Љупчо Јорданов од Радовиш,за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.6841 за КО Радовиш, на КП БР.984, викано место/улица Бел Камен
52 Понуда од нотар Тања Аспорова од Велес, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.32356 за КО Велес, на КП бр.8462, Викано место/улица Ордан Џинот
53 Понуда од нотар Наим Шерифи од Куманово, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.47421, за КО Куманово, на КП бр.7812, Викано место/улица Османски Рид
54 Понуда од нотар Александра Петровска Ангеловска од Битола, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.63062 за КО Битола 5, на КП бр.10615, Викано место/улица Кафтанџица
55 Понуда од нотар Александра Петровска Ангеловска од Битола, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.63062 за КО Битола 5, на КП бр.10615, Викано место/улица Кафтанџица
56 Понуда од нотар Нерџиван Идризи од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.665, за КО Маџари на КП бр.2082, Викано место/улица Мамушница
57 Понуда од нотар Нита Џафери-Исени од Тетово, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр. 102464, за КО Тетово - 2 на КП 4290, Викано место/улица Бр.Миладиновци
58 Понуда од нотар Љупка Караџовска Главинче од Битола за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.7604, за КО Битола 5, КП 1408 Викано место/улица Индустриски пат
59 Понуда од нотар Анета Петровска Алексова од Скопје, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 9528, за КО Гази Баба, 72/481 идеален дел од КП број 2138, викано место/улица улица 516 број 5
60 Понуда од нотар Лидија Илиевска од Пробиштип за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.5162 за КО Пробиштип, на КП бр.1018, Викано место/улица В.Влаховиќ
61 Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје, за Заклучок за усна јавна продажба која ќе се одржи на 7 ноември 2022 година, доставен под И.бр.2316/22, за недвижен имот запишан во Имотен лист број 1802 за КО Романовце- вон град
62 Кадровски прашања (97)
63 Прашања и предлози (97)
64 Шестмесечен извештај од надзорот над функционалноста на АКМИС во судовите
65 Извештај за работата на Државниот завод за индустриска сопственост за 2021 година
66 Предлог-Одлука за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина - подземна вода на локалитетот ,,с.Гари”, општина Дебар од Друштвото за производство и трговија на големо и мало МАЛИ ЛОШИЊ ДОО експорт-импорт Скопје на Друштвото за производство и трговија на друга флаширана вода од извори МЛ - ГАРИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
67 Програма за изменување и дополнување на програмата за остварување и развој на дејноста во стидентскиот стандард за 2022 година
68 Информација за спроведување на повеќегодишна групна јавна набавка за изведување на градежни работи за изградба на детска градинка во Општина Могила
69 Информација за донесување на протокол за меѓусекторска соработка за постапување со деца на улица
70 Национална програма за развој на социјалната заштита 2022-2032 година
71 Информација за објава на сервис на платформата за интероперабилност и јавен портал за користење на податоци од базата на транспортери во Министерството за транспорт и врски, при вршење на контрола од страна на контролните органи и граѓаните
72 Информација во врска со барање за произнесување и доставување на надлежност Претставка од правното лице ТВИНС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Куманово преку Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија