118-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
10.01.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (899.83 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 106-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 6 декември 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 108-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 9 декември 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 109-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 14 декември 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 112-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 20 декември 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 113-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 21 декември 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 114-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 22 декември 2022 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 116-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 28 декември 2022 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2022 година-31 декември 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО- Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Бизнис план на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија- Скопје за 2023 година
2 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Северна Македонија
3 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај ЕБОР по Договорот за заем за финансирање на проектот Изградба на нова и реконструкција на постојната делница Бељаковце-Крива Паланка-источниот дел од железничката пруга Коридор VIII, фаза 2, по скратена постапка
4 Предлог- одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија
5 Предлог-одлука за продажба на движни ствари (моторни возила) (ЈЗУ Општа болница Струмица)
6 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (ЈЗУ Универзитетски институт за радиологија Скопје)
7 Предлог-одлука за давање на согласност за спроведување на постапка на избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (ЈЗУ општа болница Велес)
8 Информација за управување со опожарената површина во период од 29 јули до 15 август 2021 година на подрачјето на подружниците: „Осогово”-Кочани, „Малешево”-Берово, „Голак”-Делчево, „Равна Река”-Пехчево
9 Годишна програма за финансирање на железничката инфраструктурра за 2023 година
10 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за информатички технологии „Свисс-Системс“ ДООЕЛ Гостивар во автомат клубот кој се наоѓа на ул.„Кеј 13-ти Ноември“ бр.2 ГТЦ лок.441, Скопје-Центар
11 Предлог- Национална програма за развој на земјоделството и рурален развој за период 2023-2027 година
12 Информација за одобрување на Тендерските документации за доделување на концесии на рибите за организирање рекреативен риболов и за вршење стопански риболов на риболовни води
13 Информација со Предлог-одлука за изменување на Одлуката за спроведување на постапка за консолидација на земјоделско земјиште со распределба со промена на границите на катастарските парцели претежно во катастарската општина Спанчево, Општина Чешиново-Облешево
14 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со основна класа на намена Д3-спортско рекреативен центар за стрелаштво, КО Богданци вон град, Општина Богданци, со Предлог-одлука
15 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со класа на намена Г4-стоваришта, КО Градец, Општина Врапчиште, со Предлог-одлука
16 Информација за формирање на Комисија за спроведување на постапка за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловниот реон Куманово, со Предлог-решение
17 Информација за потребата од родово-разделени податоци за деловните субјекти и предлог решение за нивно обезбедување
18 Предлог–одлука за давање согласност за пренос на удели во Друштвото за производство трговија и услуги Метал Прес ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
19 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина-мермер на локалитетот „Дупен Камен“ с.Беловодица општина Прилеп 6/2022 и Тендерска документација за спроведување на постапката 
20 Информација за вториот извештај за успешноста за спроведување на Националната транспортна стратегија 2018-2030
21 Информацијата за учеството на Република Северна Македонија во Заедничката надворешна, безбедносна и одбранбена политика на Европската Унија во периодот 1 јануари- 30 јуни 2022 година
22 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/1907 на Советот од 6 октомври 2022 година за изменување на Одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина, Регулативата (ЕУ) 2022/1905 на Советот од 6 октомври 2022 година за изменување на Регулативата (ЕУ) 269/2014 за рестриктивни мерки во однос на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2022/1906 на Советот од 6 октомври 2022 година за спроведување на Регулативата 269/2014 за рестриктивни мерки во однос на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина
23 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/1909 на Советот од 6 октомври 2022 година за изменување на Одлуката 2014/512/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина и Регулативата (ЕУ) 2022/1904 на Советот од 6 октомври 2022 година за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 833/2014 за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија што ја дестабилизираат состојбата во Украина
24 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/1908 на Советот од 6 октомври 2022 година за изменување на Одлуката 2022/266 за рестриктивни мерки како одговор на признавањето на областите Донецк и Луганск во Украина кои не се под контрола на владата и наредбата за распоредување на руските вооружени сили во тие области и Регулативата (ЕУ) 2022/1903 на Советот од 6 октомври 2022 година за изменување на Регулативата (ЕУ) 2022/263 за рестриктивни мерки како одговор на признавањето на областите Донецк и Луганск во Украина кои не се под контрола на Владата и наредбата за распоредување на руските вооружени сили во тие области
25 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за кардиологија-Скопје (медицинска опрема)
26 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Градска општа болница ,,8- ми септември”- Скопје (медицинска опрема)
27 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом ,,д-р Хаим Абраванел“ Битола (товарно моторно возило марка Опел, тип Комбо Фриго, регистарска ознака SK 6880 BI)
28 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом- Тетово (товарно моторно возило марка Опел, тип Комбо Фриго, регистарска ознака SK 6883 BI)
29 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом- Штип (товарно моторно возило марка Опел, тип Комбо Фриго, регистарска ознака SK 6881 BI)
30 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести- Скопје (патничко возило марка Мерцедес Бенз, тип Спринтер, регистарска ознака SK 1849 BG)
31 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести- Скопје (патничко возило марка Мерцедес-Бенз, тип Спринтер, регистарска ознака SK 1837 BG)
32 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом- Скопје (товарно возило марка Опел, тип Комбо Фриго, регистарска ознака SK 6882 BI)
33 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом- Скопје (патничко возило марка Рено, тип Мастер, регистарска ознака SK 7103 BA)
34 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом- Скопје (патничко возило марка Рено, тип Мастер, регистарска ознака SK 7107 BA)
35 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом- Скопје (патничко возило марка Рено, тип Мастер, регистарска ознака SK 7106 BA)
36 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом- Скопје (патничко возило марка Рено, тип Мастер, регистарска ознака SK 7105 BA)
37 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом- Скопје (патничко возило марка Рено, тип Мастер, регистарска ознака SK 7102 BA)
38 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Бутел (6)
39 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово (ООУ „11 Октомври“ Куманово)
40 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Генетика и селекција на растително производство“ на Земјоделски факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, со Предлог-решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Генетика и селекција на растително производство“ на Земјоделски факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип
41 Информацијата со Предлог-решение за изменување на Решението за определување членови на Комисијата за утврдување на репрезентативностa
42 Информација за поттикнување на соработка на институциите со Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија
43 Предлог на закон за изменување и доплнување на Законот за младински додаток, по скратена постапка
44 Барање за давање на автентично толкување на член 191 а во врска со член 7 од Законот за стечај („Службен весник на Република Македонија" број 34/2006, 126/2006, 84/2007, 47/11, 79/13, 164/13, 29/14, 98/15 и 192/15), поднесено од пратеникот Јован Митрески
45 Статут на Приватната високообразовна установа Универзитет за туризам и менаџмент Скопје
46 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.46/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на делот „министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија“ од членот 30 од Законот за складирање и заштита од запални течности и гасови „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр.15/1976, 51/1988 и 19/1990, „Службен весник на Република Македонија“ бр.12/1993, 66/2007, 130/2008 и 1482015 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.294/2021).
47 Понуда од нотар Лидија Рибарева од Штип, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.191 за КО Три Чешми Вонград, на КП бр.95, Викано место/улица Сушево Ритче
48 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.2952 за КО Карпош, на КП бр.6237, Викано место/улица М.Поп Јорданов
49 Прашања и предлози 
50 Информација со извештај за работењето на Економско-социјалниот совет за 2021 година
51 Извештај за напредокот на имплементацијата на програмската рамка на Организацијата за Храна и Земјоделство на Обидинетите Нации (ФАО) за Република Северна Македонија за периодот 2021 до 2025 година
52 Информација во врска со постапката за уптаување на лекување во странство, детектирани слабости од надлежни институции, причини кои довеле до побарување на дополнителни трошоци за осигурени лица пратени на лекување во Maltezer Krankenhaus st.Fraziskus- Hospital, во Фленсбург, Германија, со предлог активности за надминување на истите
53 Годишен извештај за работењето на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија за 2021 година
54 Полугодишен извештај за реализација на програмите за финансиска поддршка во земјоделството, руралниот развој, рибарство со аквакултура и ИПАРД Програмата за 2022 година
55 Полугодишен извештај за работата на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија за 2022 година
56 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП „Национални шуми“ за период, јули- септември 2022 година
57 Финансиски извештај на ЈП Колекторски систем Скопје за 1 јули 2022-30 септември 2022 година
58 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино, за период јули-септември 2022 година
59 Извештај за реализација на одобрените средства по Одлука бр.41-7523/1 од 30 август 2022 година
60 Извештај за реализација на одобрените средства за исплата на штета од елементарни непогоди по Одлука на Влада бр. 41-7523/1 од 30 август 2022 година
61 Извештај за реализација на одобрените средства за исплата на штета од елементарни непогоди по Одлука на Влада бр. 41-7523/1 од 30.08.2022 година
62 Извештај за реализација на одобрените средства за исплата на штета од елементарни непогоди по Одлука на Влада бр.41-7523/1 од 30.08.2022 година
63 Информација за потребата на потпишување на Меморандум за разбирање за вклучување на Република Северна Македонија во Вселенскиот центар за извонредност на НАТО и за отворање на работна позиција за Република Северна Македонија во центарот
64 Информација за преземени активности за ангажирање на меѓународна адвокатска фирма од Сојузна Република Германија за водење на меѓународни судски спорови со болницата Maltezer Krankenhaus St.Fraziskus- Hospital во Фленсбург, Германија
65 Информација во врска со предлог Акциски план 2022- 2024 година со проценка на трошоци за спроведување на Националната стратегија за еднаквост и недискриминација 2022- 2026 година
66 Информација за подготовка и одржување на билатерален скрининг за Поглавје 6 Право на трговски друштва од Кластер 2 Внатрешен пазар на 27 јануари 2023 година во Брисел
67 Информација за подготовка и одржување на билатерален скрининг за Поглавје 3, Право на основање и слобода на давање на услуги од Кластер 2 Внатрешен пазар на 23 и 24 јануари 2023 година во Брисел
68 Информација за подготовка и одржување на билатерален скрининг за Поглавје 7, Право на интелектуална сопственост од Кластер 2 Внатрешен пазар на 25 и 26 јануари 2023 година во Брисел