119-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
17.01.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (609.16 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 115-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 27 декември 2022 година
    Пред точка     Усвојување на Записникот од 117-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 30 декември 2022 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка

Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија

Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2022 година – 31 декември 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1

Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП 03-347/20 ДП Тетово

2 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија У.бр.59/21 КО Ѓорче Петров
3

Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности" У.бр.29/22 (КП.бр.10746 дел 1 за КО Драчево 2)

4 Информација за неусогласена примена на член 86 став 1 од Законот за управни спорови од кои произлегуваат Финансиски инпликации за Државната комисија кои се рефлектираат и врз буџетот на Република Северна Македонија
5 Предлог - листа за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти
6 Предлог на закон за ратификација на Договорот за техничка соработка меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Јапонија
7 Информација во врска со организирање на Европска регионална конференција (ЕРК) на Интерпол, како и иницирање постапка за водење на преговори и усогласување на предлог текст на Договор помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Меѓународната организација за криминалистичка полиција (ИНТЕРПОЛ) за привилегии и имунитети
8 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2022/1956 на Советот од 17 октомври 2022 година за спроведување на Одлуката 2011/235/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во однос на состојбата во Иран и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2022/1955 на Советот од 17 октомври 2022 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 359/2011 за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, субјекти и тела во однос на состојбата во Иран
9 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/2232 на Советот од 14 ноември 2022 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2018/1544 за рестриктивни мерки против ширењето и употребата на хемиско оружје и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2022/2228 на Советот од 14 ноември 2022 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) 2018/1542 за рестриктивни мерки против ширењето и употребата на хемиско оружје
10 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/2201 на Советот од 10 ноември 2022 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2017/2074 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Венецуела и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2022/2194 на Советот од 10 ноември 2022 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) 2017/2063 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Венецуела
11 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/2233 на Советот од 14 ноември 2022 година за изменување на Одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2022/2229 на Советот од 14 ноември 2022 година за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 269/2014 за рестриктивни мерки во однос на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина
12

Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2022/2234 на Советот од 14 ноември 2022 година за спроведување на Одлуката 2011/235/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во однос на состојбата во Иран и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2022/2230 на Советот од 14 ноември 2022 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 359/2011 за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, субјекти и тела во однос на состојбата во Иран

13 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката на Советот (ЗНБП) 2022/2178 од 8 ноември 2022 година за изменување на Одлуката 2013/184/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Мјанмар/Бурма и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2022/2177 на Советот од 8 ноември 2022 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 401/2013 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Мјанмар/Бурма
14 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2022/2235 на Советот од 14 ноември 2022 година за спроведување на Одлуката 2011/235/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во однос на состојбата во Иран и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2022/2231 на Советот од 14 ноември 2022 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 359/2011 за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, субјекти и тела во однос на состојбата во Иран
15 Информација по доставено барање одобрение за основање приватна установа за деца –детска градинка ,,Витет Маѓике” - Гостивар, со Предлог-одлука
16 Предлог на закон за изменување на Законот за социјалната заштита, по скратена постапка
17 Барање за давање на автентично толкување на член 116 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија" број 161/19 и 229/20), поднесено од пратеникот Даниела Колева
18 Правилник за методологијата, стандардите и постапката за акредитација на високообразовните установи и за акредитација на студиските програми
19 Правилник за стандардите и нормативите за основање на високообразовни установи и за вршење високообразовна дејност и Правилник за стандардите и нормативите за основање на научни институти и за вршење научно-истражувачка дејност со прилози
20 Иницијатива поднесена од Политичка партија ЛЕВИЦА од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.116/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за униформата и ознаките на униформата на полицијата („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.67/2022)
21 Кадровски прашања
22 Прашања и предлози
23 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2021 година на Министерство за труд и социјална политика (сметка на основен буџет (637)), со Акциски план за имплементација на дадените наоди и препораки од Конечниот извештај на Државниот завод за ревизија за 2021 година
24 Годишен финансиски извештај за 2021 година (Здружение на заштита на авторски музички права)
25 Информација во врска со барањето на Концесионерот “Индиго Хидро Македонија ДОО Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на мали хидроелектрични централи, MХЕЦ Маркова со реф.бр. 143, MХЕЦ Маркова со реф.бр.144 и MХЕЦ Маркова со реф.бр.145
26 Информација за одржан билатерален скрининг за Поглавје 5-Јавни набавки од Кластер 1-Фундаментални вредности и преземени обврски
27 Информација за потпишување на Финансиската спогодба за ИПА Годишната акциска програма за Република Северна Македонија за 2023 година
28 Информација за одржан билатерален скрининг за Поглавје 18 Статистика од Кластер 1-Фундаментални вредности
29 Информацијата за потребата од изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични централи на Црна Река
30 „Информација за спроведени преговори за склучување на Договор помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Државата Израел за соработка во областа на електронски комуникации и поштенски услуги
31 Информација за донесување на Одлука за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта
32 Информација за донесување на Одлука за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта