123-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
01.02.2023 - 13:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (604.88 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Предлог-програма за распределба на средства од игрите на среќа и забавните игри за 2023 година за финансирање на националните спортски федерации и проекти на Агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот во Република Северна Македонија
2 Предлог-програма за развој на спорт и млади за 2023 година
3 Предлог-програма за финансиска поддршка на проекти од областа на младите и младинските организации, организациите за млади и младински чадор организации за 2023 година
4 Предлог-програма за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2023 година
5 Годишна инвестициона програма на ЈП „Национални шуми" за 2023 година, со Предлог-одлука
6 Годишна инвестициона програма на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија за 2023 година и Програма за работа и развој за 2023 на јавното претпријатие, со Предлог-одлука
7 Годишна инвестициона програма за 2023 година, Финансиски план за 2023 година и Програма за работа и развој за 2023 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“-Скопје, со Предлог-одлукa
8 Инвестициона програма на ЈП за водоснабдување Студенчица - Кичево за 2023 година, Финансиски план и Програма за работа за 2023 година на ЈП за водоснабдување „Студенчица" Кичево
9 Годишна инвестициона програма за 2023 година, Финансиски план за 2023 година и Програма за работа за 2023 година на ЈПВ „Лисиче“-Велес, со Предлог-одлука
10 Годишна инвестициона програма, Финансиски план и Програма за работа за 2023 година на Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица Пробиштип, со Предлог-одлука
11 Годишна инвестициона програма на ЈП за стопанисување со пасишта за 2023 година, со Предлог-одлука
12 Инвестициона програма на Јавното претпријатие Колекторски систем-Скопје за 2023 година, со Предлог-одлука
13 Бизнис план за 2023 година, Инвестициона програма за 2023,2024 и 2025 година, Финансиска програма за 2023 и тригодишен план за период од 2023-2025 година на ЖСРМ Транспорт АД-Скопје, со предлог-одлукa
14 Финансиска програма за 2023 година на ЖСРМ Транспорт АД-Скопје, со Предлог-одлукa
15 Програма за давање на услуги на воздухопловна навигација, Финансиски план и Инвестициона програма на М-НАВ А.Д. Скопје за 2023 година со Предлог-одлуки
16 Предлог-програма за инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на државната управа во 2023 година
17 Годишна програма за работа на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти MKD-CIRT за 2023 година, со Предлог-одлука
18 Програма за работа и Финансиски план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија за 2023 година, со Предлог-одлука
19 Годишна програма за реализација на Стратешкиот план на Агенцијата за катастар на недвижности за 2023 година, со Предлог-одлука
20 Предлог годишна програма за националната инфраструктура на просторните податоци за 2023 година
21 Стратешки план за работа на Агенцијата за катастар на недвижности за периодот 2023-2025 година
22 Предлог-програма за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2023 година
23 Предлог-програма за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2023 година
24 Предлог-програма за мониторинг на безбедноста на храната во Република Северна Македонија за 2023 година
25 Предлог-програма за мониторинг за безбедност на храна за животни за 2023 година
26 Годишен план за работа на Агенција за храна и ветеринарство за 2023 година, со Предлог-одлука
27 Предлог-програма за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија во 2023 година (Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија)
28 Програма за работа, Финансиски план и Инвестициона програма на Централен регистар на Република Северна Македонија за 2023 година, со Предлог-одлука
29 Предлог-програма за работа на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија за 2023 година
30 Предлог-програма за основни геолошки истражувања за 2023 година
31 Финансиски план за 2023 година на Советот за унапредување и надзор на ревизијата, со Предлог-одлука
32 Годишна програма за работа на Советот за унапредување и надзор на ревизијата за 2023 година, со Предлог-одлука
33 Предлог-програма за статистички истражувања за периодот 2023-2027 година
34 Предлог-Годишна програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна Македонија за 2023 година
35 Годишна програма за финансирање на изработка на урбанистички планови за 2023 година
36 Предлог-програма за поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите за 2023 година
37 Предлог-програма за поддршка на конкурентноста на преработувачката индустрија и општествена одговорност за 2023 година
38 Предлог-програма за развој на претприемништвото и конкурентноста на малите и средни претпријатија за 2023 година
39 Предлог-програма за промоција на обновливите извори на енергија и поттикнување на енергетската ефикасност во домаќинствата за 2023 година
40 Предлог-програма за развој на туризмот во Република Северна Македонија за 2023 година
41 Предлог-програма за инвестирање во животната средина за 2023 година
42 Предлог-годишна програма за финансирање на изработка на просторен план на Република Северна Македонија за 2023 година
43 Предлог-програма за управување со водите за 2023 година
44 Предлог-програма за заштита на природата за 2023 година
45 Предлог-програма за колекторски систем Охрид и Струга за 2023 година
46 Предлог-програма за финансирање на управувањето со посебни текови на отпад за 2023 година
47 Предлог-програма за намалување на диспаритетите меѓу и во рамките на планските региони и зголемување на регионалната конкурентност за 2023 година
48 Предлог-програма за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со тешка, потешка и најтешка телесна инвалидност, лица со умерена, тешка и длабока ментална попреченост за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2023 година
49 Предлог-програма за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2023 година
50 Предлог-програма за научно-истражувачката дејност за 2023 година
51 Предлог-програма за изградба и реконструкција на основни училишта за 2023 година и Предлог-програма за изградба и реконструкција на средни училишта за 2023 година
52 Предлог-програма за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Северна Македонија за 2023 година
53 Предлог-програма за рана детекција и скрининг на малигни заболувања во Република Северна Македонија за 2023 година
54 Предлог-програма за лекување на ретки болести во Република Северна Македонија за 2023 година
55 Предлог-програма за испитување на појавата, спречување и сузбивање на бруцелозата кај населението во Република Северна Македонија во 2023 година
56 Предлог-програма за организирање и унапредување на крводарителството во Република Северна Македонија за 2023 година
57 Предлог-програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Северна Македонија за 2023 година
58 Предлог-програма за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Северна Македонија за 2023 година
59 Предлог-програма за заштита на населението од ХИВ инфекција во Република Северна Македонија за 2023 година
60 Прашања и предлози 
61 Годишен план за работа на Инспекциски совет за 2023 година
62 Годишен финансиски план за 2023 година на ЈУ Центар на образование на возрасните-Скопје
63 Програма за работа на ЈП „Национални шуми" за 2023 година, со Финансиски план за 2023 година
64 Годишна програма и Финансиски план на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта за 2023 година
65 Програма за работа на ЈП Колекторски систем за 2023 година
66 Финансиски план на Јавното претпријатие Колекторски Систем-Скопје за 2023 година
67 Финансиски план на Акционерско друштво за аеродромски услуги „Аеродроми на Северна Македонија“ во државна сопственост-Скопје за 2023 година
68 Финансиски план на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Република Северна Македонија за 2023 година
69 Годишна програма за работа за 2023 година на АД „Медиумска информативна агенција“-Скопје, во државна сопственост (МИА)
70 Предлог финансиски план за 2023 година на АД „Медиумска информативна агенција“-Скопје, во државна сопственост (МИА)
71 Финансиски план, Годишна инвестициска програма и Годишен план за производство на електрична енергија, на АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2023 година
72 Годишна програма за работа за 2023 година на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје
73 Финансиски план (Програма за работа) на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје за 2023 година
74 Годишна програма за работа на Управата за финансиско разузнавање за 2023 година и Финансиски план на Управата за финансиско разузнавање за 2023 година
75 План за годишна инвестициона програма на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2023 година
76 Предлог-програма за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери и за обезбедување на средства за специјалистичко-консултативни и болнички здравствени услуги за корисниците на правото на социјална парична помош во Република Северна Македонија за 2023 година
77 Предлог-програма за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Северна Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2023 година
78 Предлог-програма за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Северна Македонија за 2023 година
79 Предлог Национална годишна програма за јавно здравје во Република Северна Македонија за 2023 година
80 Предлог програма за поттикнување на сигурноста во снабдување со различни видови на енергија во домаќинствата за 2023 година
81 Предлог-програма за едукација на лекари и медицински персонал, за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени, како и за спроведување на обуки за вршење на преглед на умрени лица за 2023
82 Предлог-програма за трансплантација во Република Северна Македонија за 2023 година
83 Предлог Програмата за финансиска поддршка за производство на електрична енергија од повластени производители кои користат премија за 2023
84 Предлог-програма за обезбедување на инсулин, глукагон, инсулински игли и ленти за мерење шекер, инсулински пумпи со потрошен материјал и сензори за континуирано мерење на гликемија за 2023 година
85 Предлог-програма за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Северна Македонија за 2023 година
86 Предлог-програма за задолжителна имунизација на населението во Република Северна Македонија за 2023 година
87 Предлог-програма за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Северна Македонија за 2023 година
88 Предлог- програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Северна Македонија за 2023 година
89 Предлог-програма за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Северна Македонија за 2023 година
90 Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2023 година
91 Годишна програма за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и на Црвениот крст на Република Северна Македонија од приходите од игри на среќа и од забавните игри, со Предлог-одлука за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавните игри за 2023 година