129-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
15.02.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (744.61 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 124-та седница на Влада, одржана на 3 февруари 2023 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Информација за почеток на анализа на ЕУ мерките презентирани на објаснувачките состаноци од страна на Европската комисија
Пред точка Информација за подготовка и одржување на билатерален скрининг за Поглавје 9-Финансиски услуги од Кластер 2-Внатрешен пазар
Пред точка Информација за подготовка и одржување на билатерален скрининг за Поглавје 28 - „Заштита на потрошувачите и јавно здравје“ од Кластер 2 - „Внатрешен пазар“ на 1ви и 2ри март 2023 година во Брисел
Пред точка Информација за подготовка и одржување на билатерален скрининг за Поглавје 2 Слободно движење на работници, од Кластер 2 Внатрешен пазар на 03 Март 2023 година, во Брисел
Пред точка Информација со Меморандум за соработка за прашања од областа на европската интеграција помеѓу Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Северна Македонија и Министерството за европска интеграција на Владата на Република Србија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2023 година - 30 јуни 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности“ У 81/20-1 (КП бр.1/1 KO Mралино ул.„Војни објект“ во Скопје)
2 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У81/20-2 (КП 1/1, КО Мралино)
3 Предлог-одлука за трајно користење на недвижни ствари во сопственост на Република Северна Македонија (Доброволна Планинска Спасителска Служба – Осогово)
4 Барање Согласност на Деловник за работа на Совет за унапредување и надзор над сметководствената професија со предлог-одлука на Република Северна Македонија
5 Барање Согласност на Финансиски план на Совет за унапредување и надзор над сметководствената професија со предлог-одлука на Република Северна Македонија
6 Барање Согласност на Годишна програма за работа на Совет за унапредување и надзор над сметководствената професија со Предлог-одлука на Република Северна Македонија
7 Информација за проектот “Дигитален асистент за потребите на програмите за државна помош на Владата на Република Северна Македонија” - државна помош
8 Информацијата за формирање на работна група за Развој на информациски систем за управување со државна помош (SAMIS)
9 Извештај за извршени преговори за склучување на Меѓународен договор помеѓу Европската Унија, од една страна, и Република Северна Македонија, од друга страна, за учеството на Република Северна Македонија во програмата на Унијата, Програма за единствен пазар 2021-2027, со текст на Меѓународен договор помеѓу Европската Унија, од една страна, и Република Северна Македонија, од друга страна, за учеството на Република Северна Македонија во програмата на Унијата, Програма за единствен пазар 2021-2027
10 Предлог на закон за ратификација на Меѓународната Спогодба за размена на податоци за проверка на изјави за имотна состојба
11 Информација за правосилност на одлуката на Европскиот суд за човекови права во предметот Б.И. против Северна Македонија А.бр. 22849/20, со Предлог-одлука
12 Информација во врска со спроведување на Одлука на Комитетот за елиминација на сите форми на дискриминација врз жената при Организацијата на Обединетите нации
13 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за основање Јавно претпријатие за стопанисување со пасиштата и Предлог-одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта
14 Информација со Предлог- одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
15 Статутарна одлука за изменување на Статутот на Агенцијата за управување со одземен имот
16 Предлог-одлука за продажба на деловни простории дадени на трајно користење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје и Предлог-одлука за продажба на деловни простории во сопственост на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје
17 Предлог-одлука за измена на Одлуката за висината на трошоците за изработување на услови за планирање на просторот
18 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено - поправна установа Казнено-поправен дом Прилеп
19 Предлог-програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2023 година
20 Информација за статусот на проектите кои се финансираат од меѓународни финансиски институции и билатерални кредитори, во насока на искористеноста на заемите и инвестициските грантови за истите, заклучно со 30 септември 2022 година
21 Информација по Барање за регулирање на долг бр.11-9160/3 од 17.11.2022 година, поднесено од Јавно комунално претпријатие „Никола Карев“ - Пробиштип
22 Информација во врска со спроведувањето на проектот за изработка на Националниот регистар за подземни води на Република Северна Македонија
23 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина - варовник на локалитетот ,,Кара Тарла“ с.Шашаварлија, Oпштина Карбинци
24 Информација за спроведувањето на одлуките на Советот на ЕУ во врска со рестриктивни мерки во поглед на случувањата во Украина кон кои Република Северна Македонија редовно се придружува
25 Предлог-одлука за воведување на рестриктивна мерка против физички лица вклучени во активности на помагање и финансирање тероризам во странство согласно барањето од надлежен орган на Соединетите Американски Држави
26 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/2369 на Советот од 3 декември 2022 година за изменување на Одлуката 2014/512/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина и Регулативата (ЕУ) 2022/2367 на Советот од 3 декември 2022 година за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 833/2014 за рестриктивни мерки во однос на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина
27 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/2376 на Советот од 5 декември 2022 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2020/1999 за рестриктивни мерки против сериозни повреди и злоупотреби на човековите права и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2022/2374 на Советот од 5 декември 2022 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) 2020/1998 за рестриктивни мерки против сериозни повреди и злоупотреби на човековите права
28 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за формирање Меѓуресорска комисија за спроведување на политиката за упатување лица од Република Северна Македонија во Меѓународни мисии и меѓународни организации и за упатување на лица во меѓународни мисии и меѓународни организации
29 Информација за пристапување на Република Северна Македонија кон Конвенцијата за меѓународни изложби, потпишана во Париз на 22 ноември 1928 година, изменета и дополнета со Протоколи од 10 мај 1948 година, 16 ноември 1966 година и 30 ноември 1972 година и дополнувања од 24 јуни 1982 година и од 31 мај 1988 година
30 Годишен извештај за учеството на припадници на Армијата и вработените во Министерството за одбрана во хуманитарни операции, меѓународни операции, во НАТО мисии и операции и операции во примената на правото на индивидуална или колективна самоодбрана, како и во операции за кризен менаџмент и кооперативна безбедност надвор од територијата на Република Северна Македонија во 2022 година
31 Предлог-одлука за изменување одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во борбената група на НАТО во Република Б угарија
32 Информација за иницирање постапка и испитување на условите за пристапување  кон Центарот за извонредност за кооперативна сајбер одбрана (CCDCOE) 
33          

Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметите пред Европскиот суд за човекови права Исеини против Република Северна Македонија А.бр.35172/22, Лиманов против Северна Македонија А.бр.37064/22 и Лазарески против Северна Македонија А.бр.46627/22 

34 Информација за правосилност на одлуката на Европскиот суд за човекови права во предметот Јосифовски против Северна Македонија А.бр.29911/15, со Предлог-одлука
35 Информација за Четвртиот годишен извештај за спроведување на Акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната администрација (2018 – 2022) за периодот јануари – декември 2021 година, со Годишен извештај
36 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Компјутерски науки и инженерство“, на Факултет за информатика, при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Компјутерски науки и инженерство“, на Факултет за информатика, при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
37 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Карбинци (мебел)
38 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Ѓорче Петров (мебел)
39 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Илинден (мебел)
40 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Долнени (мебел)
41 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гостивар (мебел)
42 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Карбинци (таблети)
43 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Ѓорче Петров (таблети)
44 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Илинден (таблети)
45 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Долнени (таблети)
46 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гостивар (таблети)
47 Предлог-решение за изменување на Решението за именување на членови на Советот за безбедност и здравје при работа
48 Годишна програма за работата на Државниот завод за ревизија за 2023 година
49 Иницијатива поднесена од Славко Лазовски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.131/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 6 став 2 од Законот за финансиска поддршка на социјално ранливите категории на граѓани за справување со енергетската криза („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.246/2022)
50 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев, од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.128/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 2 став 3 во делот „Советот на“ од Законот за дополнување на Законот за облигационите односи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.2152021)
51 Иницијатива поднесена од Аце Николов, адвокат од Велес, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.126/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за изменување и дополнување на Законот за здруженија и фондации („Службен весника на Република Северна Македонија“ бр.239/2022)
52 Понуда од нотар Нерџиван Идризи од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.118124 и Имотел лист бр.49276 за КО Кисела Вода 2, на КП бр.5866, викано место/улица Г.Лисиче 168
53 Понуда од нотар Ана Јолакоска од Скопје со понуда за продажба на недвижен Имот 280/356 за КО Сингелиќ - 1
54 Кадровски прашања 
55 Прашања и предлози 
56 Информација за учеството на Република Северна Македонија во НАТО Процесот на одбранбено планирање во периодот јули – декември 2022 година
57 Извештај за работењето на ЈП Национална Радиодифузија - Скопје во период од 1 јули 2022 година до 30 септември 2022 година
58 Тримесечен извештај за работа на М-НАВ А.Д. Скопје за период јули-септември 2022 година
59 Финансиски план на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје за 2023 година
60 Полугодишен извештај за работа од јануари -јуни 2022 година Агенција за енергетика
61 Конечен извештај за ревизија на успешност „Даноците за животната средина во функција на ефективно спроведување на политиките за заштита на животната средина“
62 Информација во врска со воспоставување на систем за контрола и следење на тутунски производи - Track&Trace
63 Барање за давање на автентично толкување на член 66 став 3 од Законот за буџети („Службен весник на Република Северна Македонија„. бр. 203/22), поднесено од пратеникот Бедри Фазли
64 Информација за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија заради учество на обука во блиска воздушна поддршка со воздухоплови на вооружените сили на партнерите од НАТО сојузот на Армискиот полигон „Криволак“, со Предлог oдлука
65 Информација за потребата од формирање на Проектна единица за спроведување на проектот за изградба на инфраструктурниот Коридор 8 (делница Тетово - Гостивар - Букојчани и проектот за автопатот Требеништа - Струга - Ќафасан) и коридорот 10Д (делница на автопатот Прилеп - Битола) во Република Северна Македонија, во состав на Јавното претпријатие за државни патишта
66 Информација во врска со имплементацијата на инфраструктурниот проект „Изградба на новата железничка делница од Крива Паланка до границата со Република Бугарија, како дел од Коридор 8“
67 Информација за оправданоста на барањето за вработување во ЈП за стопанисување со пасишта - Скопје
68 Информација за висината на потребните дополнителни финансиски средства за ко-финансирање на големиот ИПА проект „Рехабилитација и проширување на канализационата мрежа во Општина Кичево“
69 Информација за одржување на четвртата седница на Комитетoт за преговори за склучување на Договор за градење на Коридор 8 (делница: Тетово - Гостивар - Букојчани и Проектот за автопатот Требеништа - Струга - Ќафасан) и Коридорот 10 д (делница на автопатот Прилеп - Битола) во Република Северна Македонија