132-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
28.02.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (825.23 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2023 година – 30 јуни 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка  Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за интероперабилност во железничкиот систем, по скратена постапка
2 Предлог - одлука за формирање на комисија за изработка и следење на спроведувањето на предвидените мерки и остварувањето на целите во Националниот акционен план
3 Информација во врска со наплата на побарувањата по основ на асистенција на Министерството за внатрешни работи
4 Информација за одржаниот осумнаесетти состанок на Поткомитетот за транспорт, животна средина, енергетика и регионална политика, во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, кој се одржа на 17 март 2022 година преку видео конференциска врска
5 Извештај за работата на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип за периодот од 1 јули 2022 година до 30 септември 2022 година
6 Извештај за работата на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип за периодот од 1 октомври 2022 година до 31 декември 2022 година
7 Tромесечен извештај за финансиско работење на ЈПВ Лисиче-Велес(Октомври-Декември 2022 година)
8 Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавно претпријатие за Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен” -Скопје, со Предлог-одлука
9 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за 2023 година
10 Предлог-одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2022 година на АД „МИА“- Скопје
11 Предлог-програма за промоција и поддршка на туризмот за 2023 година, Програма за работа за 2023 година и Финансиски план за 2023 година на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Северна Македонија, со Предлог-одлука
12 Информација за потребата од престанок на користење и давање на трајно користење на движни ствари без надомест во државна сопственост (компјутери), со предлог-одлуки (18)
13 Финансиски план на Фондот за осигурување на депозити за 2023 година и Програма за работа на Фондот за осигурување на депозити за 2023 година, со Предлог-одлука
14 Предлог-одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Македонија, Акционерско друштво за услуги Скопје
15 Информација во врска со Оперативниот буџет на ТАВ Македонија за 2023 година
16 Информација за потребата од аерофотограметриско снимање, изработка на нови ортофото карти и дигитизација на употребата на земјоделско земјиште за територијата на Република Северна Македонија
17 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена E2-комунална супраструктура-бензинска пумпна станица КО Катланово, Општина Петровец, со Предлог-одлука
18 Информација за започнување на постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во Република Северна Македонија, со Предлог-одлука
19 Информација за саеми од областа на земјоделството кои ќе бидат поддржани од страна на Владата на Република Северна Македонија за национална промоција на македонското земјоделско производство во 2023 година
20       Информација за Индикаторски извештај за животната средина - 2022 година
21 Информација во врска со постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – бакар, злато, сребро, олово и цинк на локалитетот „Башибос-Бајрамбос”, општина Дојран на Друштвото за промет и услуги Сурскор ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
22 Предлог–одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – оникс и травертин на локалитетот ,,Гулабова Пештера“ с.Бешиште, Општина Прилеп на Друштвото за производство, трговија на големо и мало Арини Фешн Василопулос Георгиос ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп
23 Предлог – одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за производство, трговија и услуги Минерал АС ДОО Марена Кавадарци на локалитетот ,,Скрка” с.Дебриште, Општина Росоман
24 Предлог – одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – кварц на Друштвото за производство, трговија и транспорт Миса-МГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје на локалитетот „Орловац“ с.Клечовце и с.Зубовце, Општина Куманово
25 Предлог–одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – глина на локалитетот „Прогун“, општина Неготино
26 Предлог-одлука за определување на висината на надоместокот за учество во работата на Советот за заштита на потрошувачите
27 Предлог-одлука за давање согласност на решението за давање согласност за распределба на земјоделското земјиште во државна сопственост внесено во консолидационата маса согласно со предлогот за распределба на земјиштето во консолидационата маса претежно во катастарската Општина Оптичари Општина Битола
28 Информација за статус на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр. 12-7529/1 од 31.07.2018, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Трговското Друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и угостителство Алекс-3 ДООЕЛ увоз – извоз Кочани
29 Предлог – одлука за изменување на одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија и вработени во Министерството за одбрана за учество во НАТО-мисијата „NATO Mission Iraq – NMI“ во Ирак
30 Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Здружението Клуб на генерали за актуелни прашања од областа на безбедноста и одбраната
31 Предлог-одлука за отповикување на генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Република Туркије, со седиште во Истанбул (г. Актан Аго)
32 Предлог-одлука за отповикување на генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Соединетите Американски Држави, со седиште во Детроит (г. Драгољуб Павловски)
33 Предлог-одлука за отповикување на генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Соединетите Американски Држави, со седиште во Тотова (г. Јордан Панев)
34 Предлог-одлука за отповикување на генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Италијанската Република, со седиште во Венеција (г. Стојан Витанов)
35 Предлог-одлука за отворање Почесен конзулат на Обединетите Мексикански Држави во Република Северна Македонија, со седиште во Скопје
36 Предлог-одлука за давање согласност за именување Почесен конзул на Обединетите Мексикански Држави во Република Северна Македонијa, со седиште во Скопје
37 Предлог за поведување на постапка за водење на преговори за склучување на Договор меѓу Република Северна Македонија и Украина за социјално осигурување, со Нацрт-текст на Договор
38 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гази Баба (мебел)
39 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кичево (мебел)
40 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гевгелија (мебел)
41 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Делчево (мебел)
42 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Битола (мебел)
43 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Берово (мебел)
44 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Богданци (мебел)
45 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Босилово (мебел)
46 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Јегуновце (таблети)
47 Годишен извештај за работењето на Оперативно-техничката агенција за 2022 година
48 Барање за давање на автентично толкување на член 115 ставови (12) и (15) , а во врска со член 109 став (3) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија" бр.161/19 и 229/20), поднесено од пратеникот Бети Стаменкоска Трајкоска
49 Барање за давање на автентично толкување на член 20 точка 8 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти(„Службен весник на Република Македонија" бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), поднесено од градоначалникот на Општина Кавадарци
50 Извештај за работата на Советот за статистика на Република Северна Македонија за периодот јануари - декември 2022 година
51 Пратеничко прашање од пратеникот во Собранието на Република Северна Македонија Илија Николовски, поставено на седница на Собранието, на 11 ноември 2022 година
52 Иницијатива поднесена од Васил Миовски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.134/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 250 став 4 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/2005)
53 Понуда од нотар Игор Ефремоски од Прилеп за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.709 , Имотен Лист бр.853 и Имотен Лист бр.548 за КО Мажучиште, на КП бр.1874 и КП бр.1871, Викано место/улица Село
54 Понуда од нотар Горан Димановски од Битола за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.94036 за КО Битола 4, на КП бр.5127 и КП бр.5142 , Викано место/улица Довлеџик
55 Понуда од нотар Башким Амети од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.13096, за КО Сарај, на КП бр.12139, Викано место/улица Сарај
56 Понуда од нотар Игор Ефремоски од Прилеп за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.36600 и Имотен Лист бр.36382 за КО Прилеп, на КП бр.8550, Викано место/улица Мерите
57 Известување од извршител Дејан Костовски од Охрид, доставено под И.бр. 8/2022, за Налог за извршување врз недвижен имот запишан во Имотен лист бр.93678, Имотен лист бр.188295 и Имотен лист бр.188445 за КО Охрид 2
58 Кадровски прашања 
59 Прашања и предлози 
60 Извештај за вршењето на работите од својот делокруг на Националниот совет за медијација за период октомври-декември 2022 година (Национален совет за медијација)
61 Информација за продажбата на акциите и уделите од вкупниот капитал на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал во периодот од 1-ви октомври до 31-ви декември 2022 година
62 Тримесечен извештај за финансиското работење на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен”- Скопје за четврти квартал 2022 година
63 Извештај за финасиското работење на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за периодот од 1 април 2022 до 30 јуни 2022 година
64 Информација за имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај за извршена ревизија на успешност „Преземени мерки и политики од страна на Република Северна Македонија/надлежни органи со цел ублажување на климатските промени“
65 Извештај за реализација на одобрените средства за исплата на штета од елементарни непогоди по Одлука на Влада бр. 41-7523/1 од 30.02022 година
66 Извештај за реализација на одобрените средства за исплата на штета од елементарни непогоди по Одлука на Влада бр. 41 - 7523/1 од 30.02022 година
67 Извештај за реализација на одобрените средства за исплата на штета од елементарни непогоди по Одлука на Влада бр. 41-7523/1 од 30.02022 година
68 Извештај за реализација на одобрените средства за исплата на штета од елементрани непогоди по Одлука на Влада бр.41-7523/1 од 30.02022 година
69 Информација за напредокот на родовите прашања во последните две децении во Република Северна Македонија
70 Одлука за престанување на важење на одлуката за преземање на мерка во услови на постоење на кризна состојба во снабдувањето со електрична енергија
71 Информација за потребата од повторно отварање на дописнички места на Акционерско друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје во Брисел, Вашингтон и Атина, и продолжување на соработката со соработници во Софија, Париз, Белград и Приштина
72 Информација за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија заради изведување на обука во блиска воздушна поддршка со воздухоплов (Хеликоптер UH-60) на вооружените сили на Соединетите Американски Држави од мисијата „КФОР“ – Косово“ со Предлог-одлука
73 Предлог-одлука за изведување на вежбовна активност „CMX 23“ во Република Северна Македонија
74 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „CMX 23 (Crisis Management Exercise)“ во Кралството Белгија
75 Информација за подготовка на билатерални состаноци од Кластер 2 Внатрешен пазар - Поглавје 2. Слободно движење на работници, Поглавје 9. Финансиски услуги, Поглавје 28 Заштита на потрошувачи и јавно здравје и Поглавје 8 Политика на конкуренција
76 Информација за потребата од обезбедување на финансиски средства за функционирање на националните установи од областа на културата и за исплата на партиципации, котизации, контрибуции кои произлегуваат од членство во меѓународни организации за 2023 година
77 Одлука за определување највисока цена на основен прехранбен производ во трговијата на мало
78 Информација со споредбена анализа за потрошена електрична енергија од државните институции за месеците ноември, декември 2022 и јануари 2023 година
79 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижнa ствар на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (Имотен лист бр. 49261, влез 1) 
80 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижнa ствар на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (Имотен лист бр. 45051, влез 2)
81 Акционен план за елиминирање на субвенциите во секторот за електрична енергија во Република Северна Македонија во периодот 2023 – 2026 година