134-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
07.03.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (577.48 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 127-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 7 февруари 2023 година
Пред точка  Усвојување на Записникот од 133-та седница на Влада, одржана на 2 март 2023 година
Пред точка  Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка  Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка  Информација за одржан билатерален скрининг за областа Реформа на јавна администрација Кластер 1 - Фундаментални вредности и одговорен прашалник
Пред точка  Информација за подготовка на билатерални состаноци од Кластер 2 Внатрешен пазар - Поглавје 2. Слободно движење на работници, Поглавје 9. Финансиски услуги, Поглавје 28 Заштита на потрошувачи и јавно здравје и Поглавје 8 Политика на конкуренција
Пред точка  Информација за подготовка на билатерален скрининг за Поглавје 16 Оданочување од Кластер 3 – Конкурентност и инклузивен раст
Пред точка  Информација за подготовка на седумнаесеттиот состанок на Поткомитетот за правда, слобода и безбедност меѓу Република Северна Македонија и Европската Унија во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација кој ќе се одржи на 15 и 16 март 2023 година во Брисел, со Предлог заклучоци
Пред точка  Информација за определување на информации кои се однесуваат на процесот на пристапни преговори на Република Северна Македонија во Европската Унија со ознака ,,ЗА ОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА”
Пред точка  Извештај за преземени чекори за подобрување на ефективноста и ефикасноста на координацијата на донаторите во земјата
Пред точка  Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка  Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка  Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка  Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка  Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2023 година – 30 јуни 2023 година
Пред точка  Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка  Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка  Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка  Агенда за дигитална трансформација
Пред точка  Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка  Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната
2 Информација за елаборати со податоци од техничко набљудување на браните управувани од страна на АД Водостопанство на Република Северна Македонија со известување од Министерство за животна средина и просторно планирање за недостатоци со кои може да биде загрозена стабилноста на браните
3 Предлог-закон за ратификација на Договорот за соработка меѓу Република Северна Македонија и Република Албанија за враќање на незаконски изнесени икони во земјата на потекло
4 Информација за програмата и приоритетите на Шведското претседателство со Советот на Европската Унија
5 Барање на Ирена Барбара Ставови Кавка, за прием во државјанство на Република Северна Македонија, по член 11 од Законот за државјанството
6 Конечниот извештај за извршена ревизија на усогласеност на тема „Развојот и работењето на технолошките индустриски развојни зони“
7 Конечен извештај за извршена ревизија на успешност „Користење на водите за наводнување“
8 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија 03-570/1 (КП бр.1973 за КО Долно Дупени)
9 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Хуманитарно и добротворно здружение на ромите „Месечина“ - Гостивар
10 Предлог-oдлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/2478 на Советот од 16 декември 2022 година за изменување на Одлуката 2014/512/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина и Регулативата (ЕУ) 2022/2474 на Советот од 16 декември 2022 година за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 833/2014 за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина
11 Предлог-oдлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/2477 на Советот од 16 декември 2022 година за изменување на Одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2022/2476 на Советот од 16 декември 2022 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 269/2014 за рестриктивни мерки во однос на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина
12 Предлог-oдлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/2479 на Советот од 16 декември 2022 година за изменување на Одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина и Регулативата (ЕУ) 2022/2475 на Советот од 16 декември 2022 година за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 269/2014 за рестриктивни мерки во однос на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина
13 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/2432 на Советот од 12 декември 2022 година за изменување на Одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2022/2430 на Советот од 12 декември 2022 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 269/2014 за рестриктивни мерки во однос на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина
14 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2022/2398 на Советот од 8 декември 2022 година за спроведување на Одлуката 2010/788/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на состојбата во Демократска Република Конго и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2022/2397 на Советот од 8 декември 2022 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1183/2005 за рестриктивни мерки во поглед на состојбата во Демократска Република Конго
15 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/2412 на Советот од 8 декември 2022 година за изменување на Одлуката 2010/788/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на состојбата во Демократска Република Конго и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2022/2401 на Советот од 8 декември 2022 година за спроведување на член 9 од Регулативата (ЕЗ) бр.1183/2005 за рестриктивни мерки во поглед на состојбата во Демократска Република Конго
16 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/2186 на Советот од 8 ноември 2022 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2019/1894 за рестриктивни мерки во однос на неодобрените активности на дупчење на Турција во Источен Медитеран
17 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/2440 на Советот од 12 декември 2022 година за изменување на Одлуката 2017/1775 за рестриктивни мерки во поглед на состојбата во Мали и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2022/2436 на Советот од 12 декември 2022 година за спроведување на член 12 (2) од Регулативата (ЕУ) 2017/1770 за рестриктивни мерки во поглед на состојбата во Мали
18 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/2052 на Советот од 24 октомври 2022 година за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја и Регулативата (ЕУ) 2022/2042 на Советот од 24 октомври 2022 година за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 1284/2009 за воведување одредени посебни рестриктивни мерки во однос на Република Гвинеја
19 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/2431 на Советот од 12 декември 2022 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/849 за рестриктивни мерки против Демократска Народна Република Кореја и Регулатива за спроведување (ЕУ) 2022/2429 на Советот од 12 декември 2022 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) 2017/1509 за рестриктивни мерки против Демократска Народна Република Кореја
20 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2022/2433 на Советот од 12 декември 2022 година за спроведување на Одлуката 2011/235/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во однос на состојбата во Иран и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2022/2428 на Советот од 12 декември 2022 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 359/2011 за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, субјекти и тела во однос на состојбата во Иран
21 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Биатлон Федерација на Северна Македонија
22 Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на затворската полиција за 2023 година
23 Кадровски прашања 
24 Прашања и предлози 
25 Годишен извештај за работата на Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Mакедонија за 2022 година
26 ОДЛУКА за укинување на увозните давачки – царинските давачки за увоз на тестенини неварени, неполнети ниту поинаку приготвени и домати приготвени или конзервирани на друг начин освен со оцет или оцетна киселина
27 Предлог-Уредба за утврдување на поблиските критериуми и начинот на утврдување на висината за остварување на правото на додаток на плата на вработените во буџетските корисници на централната власт
28 Информација за одржување на Шестата седница на Комитетот за преговори за склучување на Договор за градење на Коридор 8 (делница: Тетово – Гостивар – Букојчани и Проектот за автопатот Требеништа – Струга – Ќафасан) и Коридорот 10 д (делница на автопатот Прилеп – Битола) во Република Северна Македонија
29 Информација во врска со потребата од зголемување на продажните цени на обрасците за лични документи на граѓаните (пасош, лична карта и возачка дозвола)
30 Информација за претставувањето на колекција на Музејот на современа уметност- Скопје во Кунстхале Виена
31 Oдлука за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало
32 Информација за назначување на Раководител на оперативната структура во системот за индиректно управување со ИПА I и ИПА II со Предлог - Решение
33 Информација за потребата од обезбедување на заем за развојни политики
34 Одлука за определување највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало 
35 Информација за потребата од формирање на меѓуинституционални тела за мониторинг и евалуација на Националната стратегија за интегрирано гранично управување 2021 - 2025 со Акциски План, со Предлог одлука