140-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
29.03.2023 - 13:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (838.32 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 126-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 6 февруари 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 129-та седница на Влада на Република Северна Македонија, одржана на 15 февруари 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 131-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 21 февруари 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 135-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 14 март 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 139 - та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 23 март 2023 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2023 година – 30 јуни 2023 година
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација за лошата финансиска состојба на ЖРСМ Транспорт АД – Скопје и потреба од еднократна финансиска помош
2 Годишна програма со финансиски план за 2023 година на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, со Предлог-одлука
3 Предлог - Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Комисија (11 - единаесетта измена и дополнување)
4 Информација за работата на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди во периодот од 01.10.2022 година, заклучно со 24 јануари 2023 година
5 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за доводни цевководи од каптажи до постојни резервоари за село Ново Село и за село Србица, Општина Кичево, со Предлог-одлука
6 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на Проект за инфраструктура за водоснабдување на технолошко индустриска развојна зона (ТИРЗ) „Струга“ со вода за технички потреби (бунарска зона), КО Мислешево - вон град, Општина Струга, со Предлог-Одлука
7 Информација за потребата за одбрување на ажурираниот Главен План на „Меѓународен Аеродром Скопје“ и на барањето на ТАВ Македонија за подобрување на Аеродром - инсталација на фотонапонска електроцентрала на „Меѓународен Аеродром Скопје“ за сопствени потреби
8 Информација во врска со Нов директен договор кон Договорот за концесија доставен од страна на ТАВ Македонија
9 Информација за пристапување кон Европскиот центар за извонредност за справување со хибридни закани (European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats)
10 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за Локална урбанистичка планска документација за изградба на Б5- Хотелски комплекси, КО Преод, Општина Свети Николе, со Предлог-Одлука
11 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на oбиколен пат околу село Вевчани во правец кон село Октиси км 0.0+00.00 – км 1.0+62.18, КО Вевчани, Општина Вевчани, со Предлог-Одлука
12 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за сообраќајно поврзување со основната патна мрежа на Република Северна Македонија на ТИРЗ „Прилеп“, Општина Прилеп, со Предлог-одлука
13 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Јован Станојковиќ ул.Борис Кидрич бр.6/13, Ресен со Предлог-одлука (39-11949)
14 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Агромото-Трејд ДООЕЛ Ресен ул.Борис Кидрич бр72, Ресен, со Предлог-одлука
15 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Зоран Станојковиќ ул.4 бр.124, Ресен, со Предлог Одлука(39-11945)
16 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Друштвото за производство, преработка, трговија и услуги „Агро Кожувчанка“ ДООЕЛ Кавадарци, со Предлог -одлука
17 Информација за назначување на раководител на Телото за управување со ИПАРД III во системот за индиректно управување со Инструментот за претпристапна помош - ИПА III, со Предлог-решение
18 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – кварц на локалитетот „Марул“ општина Прилеп, со Предлог – одлука
19 Информација во врска со процесот на подготовка на Извештај за конкурентност на државите од Западен Балкан од страна на Организацијата за економска соработка и развој (OECD) 2024 со План на активности
20 Предлог – одлука за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – мермер на Друштвото за производство, трговија и услуги Петрос ДОО Куманово на локалитетот ,,Црковни Рид“, с.Орашац, Општина Куманово
21 Предлог – одлука за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – мермер на Друштвото за производство, промет и услуги Лазароски Унимарбле увоз-извоз ДОО Прилеп на локалитетот ,,с.Беловодица“, Општина Прилеп
22 Информација за одлуките на Комитетот на министри на Совет на Европа за процесот на извршување на пресудата на Европскиот суд за човекови права Х против Северна Македонија А.бр.29683/16
23 Информација за потребата од обезбедување на дополнителни финансиски средства за исплата на плати на вработените во националните и локалните установи од областа на културата за 2023 година
24 Предлог на закон за амнестија на лицата осудени за настаните од 27 април 2017 година, по скратена постапка (поднесен од група пратеници)
25 Предлог на закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, по скратена постапка (поднесен од пратениците Димитар Апасиев и Борислав Крмов)
26 Иницијатива поднесена од Валентин Пепељугоски од Скопје и други, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.5/2023 за оценување на уставноста на член 6 став 2, член 37 став 2, член 111 став 4 и 5, член 123 став 1, член 138 став 3 и член 139 став 2 од Законот за заштита на потрошувачите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.236/2022)
27 Понуда од нотар Башким Амети за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.94594, за КО Ѓорче Петров 2 Мирче Ацев, на КП БР.5077, викано место/улица Ѓ.Казепов
28 Понуда од нотар Јакуп Демири од Гостивар за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1331, за КО Чегране, на КП бр.2767, викано место Рудина Село
29 Понуда од нотар Мартин Божиновски од Куманово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.77623,за КО Куманово, на КП БР.6246, викано место/улица 221
30 Понуда од нотар Мартин Божиновски од Куманово, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.13846, за КО Куманово на КП бр.6246, викано место/улица 221
31 Понуда од нотар Наим Шерифи од Куманово, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.47421, за КО Куманово, на КП бр.7812, викано место/улица Османски Рид
32 Известување од Извршител Крум Коцарев од Скопје,доставено под И.бр.2185/16,за налог за извршување врз недвижен имот запишан во Имотен лист бр.4004,за КО Ѓорче Петров 2-Мирче Ацев
33 Известување од извршител Гордана Џутеска од Охрид, доставено под И.бр. 438/2014, за Налог за извршување врз недвижен имот запишан во Имотен лист бр.2307, за КО Мислешево-Вонград
34 Кадровски прашања 
35 Прашања и предлози 
36 Oдлука за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало
37 Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година
38 Програма за измена на Програма за водостопанство за 2023 година
39 Информација за потреба од склучување на Протокол за донација на воздухоплови помеѓу Министерството за одбрана на Република Северна Македонија и Министерството за одбрана на Украина со Предлог -одлука
40 Предлог одлука за престанок и за давање на давање на трајно користење на движни ствари на Технолошко - металуршки факултет при Универзитет „ Св Кирил и Методиј“- Скопје
41 Информација за Меморандум за разбирање помеѓу Владата на Република Србија и Владата на Република Северна Македонија за мерките за подобрување на движењето на лица и стоки преку заедничката државна граница, со текст на Меморандум
42 Информација за склучување на МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ
ПРОЕКТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА НА ПАТАРИНА – ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ИНТЕРОПЕРАБИЛЕН ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА НАПЛАТА НА ПАТАРИНА
43 Информација за донесување на Одлука за определување на корисници и услови за користење на службен телефон, со Предлог - одлука
44 Предлог-одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „BMTF TTX 23“ во Република Словенија
45 Информација за спроведување на ИПА проектот “Изградба на пречистителна станица за отпадни води и рехабилитација и проширување на канализационата мрежа во Тетово”
46 Информација за потребата од дополнување на Буџетот на Центарот за управување со кризи за 2023 година за реализирање на преземените обврски во однос на Делегацијата на Република Северна Македонија во седиштето на НАТО во Брисел и за упатаување на претставник на Центарот за управување со кризи во Делегацијата со Предлог на Одлука
47 Информација за потребата од линеарно зголемување на платите на работниците во министерството за внатрешни работи
48 Предлог-одлука за основање Национална установа „Центар за култура на турската заедница во Република Северна Македонија“-Скопје
49 Информација за имплементација на Проектот за унапредување на социјалните услуги и за потребата од дополнителни средства
50 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметите Ејупи и други против Северна Македонија А.бр. 21501/21 и 25 други апликации
51 Информација за тековен предмет пред Европскиот суд за човекови права во случајот Захариев против Република Северна Македонија, А.бр. бр.26760/22
52 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметите Хасан против Северна Македонија А.бр. 35981/21 и 2 други апликации
53 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметите Илијевска и други А.бр. 55173/20 и 5 други апликации и Стојановски А.бр. 7508/20 и 6 други апликации против Северна Македонија
54 Предлог–oдлука за доделување на концесија за експлоатација за изградба на хидротехнички објект – брана Отиња на минерална суровина – глина на Општина Штип на локалитетот ,,Акумулационен простор на насипната брана Отиња“, општина Штип
55 Предлог на Закон за Академија за судии и јавни обвинители