141-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
03.04.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (351.56 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Oдлука за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало / Vendim për përcaktimin e çmimit më të lartë të produktit themelor ushqimor në tregtinë me pakicë
2 Кадровски прашања 
3 Прашања и предлози 
4  4. Информација за потпишување на Меѓународната спогодба помеѓу Европската Унија и Северна Македонија за учеството на Северна Македонија во програмата на Унијата - програма Дигитална Европа за периодот 2021-2027 година /Informacioni për nënshkrimin e Marrëveshjes Ndërkombëtare ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Maqedonisë së Veriut për pjesëmarrjen e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Programin e Unionit, - Programi i Evropës Digjitale për periudhën 2021-2027
5  5. Информација за барање за издавање на одобрение за отпочнување на постапки за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка за изградба и повеќегодишен договор за јавна набавка за стручен надзор на градба на објектите од Сегмент II - Фаза 1 во комплексот КПД Идризово, Општина Гази Баба