146-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
11.04.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (485.28 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 137-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 17 март 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 138-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 21 март 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 141-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 3 април 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 143-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 6 април 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 144-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 6 април 2023 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2023 година – 30 јуни 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Предлог на закон за дополнување на Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија 
2 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина–јаглен на локалитетот „Костин Дол“ општина Македонска Каменица
3 Предлог на закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Советот на министри на Република Албанија за делегирање на услуги во воздушниот сообраќај на дел на воздушниот простор над Охридското Езеро
4 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование
5 Информација за потреба од обезбедување на финансиски средства за потпишување на Колективен договор за вработените во Министерството за култура, Управата за заштита на културното наследство и Агенцијата за филм
6 Информација за потребата од отпочнување на постапка за набавка од мала вредност-набавка на канцелариски мебел согласно годишниот план за јавни набавки во 2023 година на Државната комисија за спречување на корупцијата
7 Предлог - одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за правда - Управа за извршување на санкции
8 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија (КП бр.1058, КО Сретеново)
9 Годишен извештај за работата на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации за 2022 година
10 Предлог-одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија
11 Предлог-одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија
12 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
13 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2023/339 на Советот од 14 февруари 2023 година за изменување на Одлуката 2011/101/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Зимбабве
14 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2023/388 на Советот од 20 февруари 2023 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2022/266 за рестриктивни мерки како одговор на незаконското признавање, окупација или анексија од страна на Руската Федерација на одредени области во Украина кои не се под контрола на Владата
15 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „CASUALTY MOVE 23“ во Република Естонија
16 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кичево (мебел)
17 Статут на Приватниот Меѓународен балкански универзитет - Скопје
18 Иницијатива поднесена од адвокат Трајче Митевски од Кавадарци, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.32/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 213 став 2 од Законот за вонпарнична постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.9/2008)
19 Кадровски прашања 
20 Прашања и предлози
21 Информација за проблемите со кадровската екипираност на Министерството за надворешни работи
22 Одлука за дополнување на Одлуката за основање нова национална установа „Оркестар за џез музика“ на Република Северна Македонија - Скопје
23 Информација за покренување на постапка за зголемување на основната главнина на Акционерско друштво за вршење на енергетскa дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост со влогови преку издавање на нови акции од втора емисија по пат на приватна понуда
24 Oдлука за изменување на Одлуката за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало
25 Информација во врска со ПОКАНА ЗА МЕДИЈАЦИЈА која се однесува на изменет Тарифен систем за продажба на електрична енергија на потрошувачите кои ги снабдува универзалниот снабдувач и снабдувачот во краен случај
26 Информација за отпочната постапка за формирање на Одбор за разрешување на спорови - ДАБ за проектот - изградба на автопатот Кичево - Охрид
27 Информацијата во врска со поднесено барање од Друштвото за производството на електрична енергија ОСМ Солар ДООЕЛ Скопје, за издавање на овластување за изградба на нов енергетски објект, со предлог-одлуки
28 Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2023 година