147-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
18.04.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (634.86 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Информација за подготовка на билатерален скрининг за Поглавје 25 Наука и истражување од Кластер 3 – Конкурентност и инклузивен раст
Пред точка Информација за подготовката на осумнаесеттиот состанок на Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција помеѓу Европската Унија и Северна Македонија кој ќе се одржи на 26 април 2023 година во Скопје
Пред точка Придонесот на Република Северна Македонија кон годишниот извештај на Европската Комисија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2023 година – 30 јуни 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Предлог-одлука за отуѓување градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија
2 Информација по Барање за регулирање на долг бр.11-2137/1 од 01.02.2023 година, поднесено од Општина Демир Капија
3 Предлог на закон за ратификација на Договорот за правниот статус на мисиите и претставниците на трети држави при Организацијата на Северноатлантскиот договор
4 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Инжинерство за заштита на работна средина“ на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, со Предлог-решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Инжинерство за заштита на работна средина“ на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
5 Извештај за извршувањето на потставките 412110 – Постојана резерва непредвидливи расходи) и 413110 – Тековни резерви (разновидни расходи) од Буџетот на Република Северна Македонија за периодот 1 Јануари до 31 Декември 2022 година
6 Годишен извештај за работа на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти за 2022 година, Годишен финансиски план за 2023 година и Годишен план за работа за 2023 година на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти (Комитет за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти)
7 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за основање Јавно претпријатие за водостопанство „Лисиче"- Велес
8 Барање за кредитно задолжување на ЈП Национални шуми и давање на согласност на одлуката од управниот одбор на јавното претпријатие, со Предлог-одлука
9 Предлог-одлука за продажба на движни ствари (патнички моторни возила)
10 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија
11 Конечни извештаи за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2021 година во Министерство за финансии за: сметка на основен буџет (637), сметка на основен буџет (631), сметка на буџет од самофинансирачки активности (787), депозитна сметка (696) и наменска сметка (789)
12 Предлог-уредбата за воспоставување на структурите и органите и за утврдување на нивните меѓусебни односи за индиректно управување со финансиската помош во рамките на Инструментот за претпристапна помош ИПА III
13 Информација по Барање за регулирање на долг бр.11-1228/1 од 09.02.2023 година, поднесено од Општина Ѓорче Петров
14 Информација со Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
15 Информација за одобрување на Тендераска документација и објавување на Јавен повик за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловниот реон Куманово
16 Информација за Предлог за консолидација на земјоделско земјиште со распределба со промена на границите на катастарските парцели претежно во катастарска општина Чифлик, општина Чешиново-Облешево, со Одлука за спроведување на постапка за консолидација на земјоделско земјиште со распределба со промена на границите на катастарските парцели претежно во катастарска општина Чифлик, општина Чешиново-Облешево
17 Информација со Предлог-одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Кратово
18 Информација во врска со анкетата за квалитет на аеродромски услуги (ASQ) на ТАВ Македонија за 2022 година за Меѓународниот Аеродром Скопје
19 Информација во врска со барањето на Концесионерот Хидроенергија ДООЕЛ Скопје за продолжување рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на малата хидроелектрична централа МХЕЦ Стровија со реф. бр. 250
20 Информација за потребата од донесување на предлог-oдлуки за определување на заштитни зони околу водни тела кои се користат за консумирање од страна на човекот
21 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот „Долна Лака“ општина Градско, со предлог – одлуки
22 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – доломит на локалитетот ,,Бабин Дол“, Општина Македонски Брод
23 Предлог-одлука за забрана на продажба на одделни нафтени деривати
24 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „Eurasian Peace 23“ во Република Турција
25 Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за образување на Национална комисија за мало и лесно оружје
26 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Административно право и администрација“ на Правен факултет - Кичево при Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола, со Предлог-решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Административно право и администрација“ на Правен факултет - Кичево при Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
27 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Липково (таблети) (7)
28 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Тетово (таблети)(12)
29 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Крушево (таблети)(2)
30 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Македонски Брод (таблети)
31 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Македонска Каменица (таблети)
32 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Зрновци (мебел)
33 Предлог-oдлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Вевчани (мебел)
34 Предлог-oдлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Карпош (мебел)(10)
35 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Велес (мебел)(4)
36 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Струга (мебел)(7)
37 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Виница (мебел)(2)
38 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Петровец (мебел)(2)
39 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Сопиште (мебел)
40 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Теарце (мебел)(5)
41 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Липково (мебел)(7)
42 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Тетово (мебел) (10)
43 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар - Скопје (41-2981)
44 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар - Скопје (41-2982)
45 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом на Скопје - Скопје (кабинет за ОРЛ)
46 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом на Скопје - Скопје (дигитален РТГ апарат)
47 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести - Скопје
48 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања - Скопје
49 Иницијатива поднесена од Сашо Цветановски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.23/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 31 став 6 од Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.173/2022)
50 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.94905 за КО Чаир, на КП бр.183 викано место/улица Чаир
51 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.93001 и Имотен Лист бр.957773 за КО Чаир на КП бр.2569, викано место/улица Дижонска
52 Понуда од нотар Нерџиван Идризи од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.43855 за КО Карпош на КП бр.860 дел 2 викано место/улица П.Одреди
53 Кадровски прашања 
54 Прашања и прашања 
55 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија во периодот октомври-декември 2022 година
56 Извештај за финасиското работење на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за периодот од 1 јули 2022 до 30 септември 2022 година
57 Извештај за финасиското работење на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за периодот од 1 октомври 2022 до 31 декември 2022 година
58 Информација за полугодишен извештај за реализација на годишните планови за вработување за 2022 година за период јули-декември 2022, кој содржи податоци за бројот на планирани и бројот на реализирани вработувања во институциите на јавниот сектор по етничка определба
59 Годишен извештај за работата на финансиската инспекција во јавниот сектор во 2022 година
60 Информација за работењето на Компензационите фондови од странска помош со прилог извештаи за 2021 година усвоени од Комисијата за менаџмент со Компензационите фондови на седницата одржана на ден 23 декември 2022 година
61 Извештај за реализација на Програмата за развој на туризмот во Република Северна Македонија за 2022 година
62 Извештај за реализација на Програмата за поддршка на домашен туризам за работници со ниски приходи за 2022 година
63 Информација за процесите за дигитализација / Informacion për proceset e digjitalizimit
64 Информација за исплата на пензии за месец април 2023 година
65 ИНФОРМАЦИЈА во врска со консултациите со Француската агенција за развој (АФД) за одобрување на кредитна линија и доставената ревидирана Понуда со предлог-услови од страна на АФД
66 Предлог–oдлука за доделување на концесија за експлоатација за изградба на хидротехнички објект – брана Отиња на минерална суровина – песок и чакал на Општина Штип на локалитетот ,,Акумулационен простор на насипната брана Отиња“, општина Штип/
67 Предлог–oдлука за доделување на концесија за експлоатација за изградба на хидротехнички објект – брана Отиња на минерална суровина – глина на Општина Штип на локалитетот ,,Шмрк “ с.Долани, општина Штип/
68 Информација за дуално образование/informim për arsimin dual
69 Информација за давање согласност за преземање на обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредни години на министерството за здравство за набавка на системи за следење (мониторирање) на гликоза базиран на сензори наменети за пациенти со тип 1 диабетес за период април 2023–април 2025 во Република Северна Македонија
70 Информација за престанување на важењето на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги КРУШЕВО ВЕЕД ИНТ ДОО – Скопје, со Предлог-одлука
71 Информација за престанување на важењето на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ЦАНАЛИФЕ с.Ивањевци - Могила, со Предлог-одлука
72 Информација за престанување на важењето на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги КАННАФИЕЛД ДООЕЛ – Скопје, со Предлог-одлука
73 Информација за престанување на важењето на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги РЕЈ ГРЕЕН ДОО – Скопје, со Предлог-одлука
74 Информација за престанување на важењето на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ЦАННОБИ увоз извоз ДООЕЛ – Скопје, со Предлог-одлука
75 Информација за престанување на важењето на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги КАБЕИРИ ДОО – Скопје, со Предлог-одлука
76 Информација за престанување на важењето на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги АНДЕРСОН ЛЕОНАРД ФАРМАЦЕУТИКАЛ ДООЕЛ – Скопје, со Предлог-одлука
77 Информацијата за престанување на важењето на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за трговија и услуги СОЛИДИС ХЕРБАЛ ДООЕЛ Струмица, со Предлог-одлука
78 Информација за престанување на важењето на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ГРИН МЕДИКАЛ ТЕРАПИ ДОО – Скопје, со Предлог-одлука
79 Информација во врска со Договорот за градба склучен со стратешкиот партнер конзорциумот Bechtel и Enka