149-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
25.04.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (820.71 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Информација за одржан билатерален скрининг за област Функционирање на демократски институции од Кластер 1 - Фундаментални вредности и преземени обврски
Пред точка Информација за одржан билатерален скрининг за Поглавје 9-Финансиски услуги од Кластер 2-Внатрешен пазар и преземени обврски
Пред точка Информација за одржан билатерален скрининг за Поглавје 28 – Заштита на потрошувачите и јавно здравје од Кластер 2 - Внатрешен пазар и преземени обврски
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
  Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
  Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2023 година – 30 јуни 2023 година
  Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
  Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
  Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
  Агенда за дигитална трансформација
  Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
  Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација за Предлог договор за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги Кемет Електроникс Македонија ДООЕЛ Скопје, со Предлог- договор
2 Информација за Предлог договор за доделување на државна помош на Друштво за производство и трговија Магна Мекатроникс Северна Македонија ДООЕЛ Скопје со Предлог- Одлука
3 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за пасиштата, по скратена постапка
4 Информација за напредокот на работата на Работната Група за воведување нови финансиски инструменти во земјоделскиот сектор во Република Северна Македонија
5 Информација во врска со капитални инвестиции
6 Годишна сметка за 2022 година, Годишниот извештај за работење на АД Аеродроми на Република Северна Македонија во 2022 година, Годишен извештај за работа на внатрешна ревизија за период од 1 јануари 2022-31 декември 2022 година, Извештај за резултати од контрола на Надзорен одбор над управувањето со Акционерското друштво за аеродромски услуги Аеродроми на Република Северна Македонија во државна сопственост Скопје, со Предлог-одлука
7 Информација во врска со донесување на Одлука за согласност за изградба на државен пат на Општина Кавадарци, со Предлог-одлука
8 Информација за потпишување на Договор меѓу Европска Унија од една страна и Северна Македонија од друга страна за учество во Програмата на Унијата ,,Живот” (LIFE) за заштита на животната средина и климатски активности
9 Информацијата во врска со барањето на Концесионерот Хидро Електрик Пауер ДООЕЛ Ново Село за продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на малата хидроелектрична централа, МХЕЦ Мокриево
10 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за испустен канал за одведување на отпадни води од ТИРЗ Прилеп со потребни хидротехнички објекти за ТИРЗ Прилеп, КО Алинци, Oпштина Прилеп, со Предлог-Одлука
11 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за уредување на просторот со намена Е1-комунална инфраструктура, КО Кавадарци град, Општина Кавадарци, со Предлог-Одлука
12 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Планска програма за изработка на урбанистички план за село Чифлик, КО Чифлик, Oпштина Чешиново-Облешево, со Предлог-Одлука
13 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Друштво за производство на вино Винарија Крњево ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.1558 бр.18-А/ Радишани, Бутел, Скопје, со Предлог Одлука (39-337)
14 Понуда од нотар Васко Паскали од Охрид за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.92911 за КО Охрид 1 на КП БР.8296 дел 1 Викано место/улица Дејан Војвода,Имотен лист бр.11573 за КО Охрид 1 на КП бр.8296 дел 2 Викано место/улица Дејан Војвода
15 Понуда од нотар Игор Ефремовски од Прилеп за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.100807, викано место/улица Село
16 Заклучок за усна јавна продажба, доставен од Извршител Методија Костадинов,под И.бр. 41/18
17 Кадровски прашања 
18 Прашања и предлози 
19 Извештај за искористени средства во Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ - П.О. Скопје, согласно Одлука бр. 40-9068/1 од 17.08.2021 година и Одлука бр. 40-12861/1 од 212.2021 година за начинот на искористување на средствата
20 Тримесечен извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје за период 1 октомври-31 декември 2022 година
21 Извештај за финансиското работење на ЈП “Стрежево” Битола за IV-то тромесечје од 2022 година од 1 октомври 2022 до 31 декември 2022 година
22 Извештај за работа на Институт за стандардизација на Република Северна Македонија за 2022 година
23 Информација во врска со полугодишниот финансиски и оперативен Извештај за периодот јули-декември 2022 година за „Меѓународниот аеродром Скопје“ и „Св. Апостол Павле“ – Охрид на ТАВ Македонија
24 Информација во врска со поднесено барање од страна на Здружение на граѓани „Засегнати сопственици на недвижен имот“, Берово
25 Извештај за реализација на Програмата за развој на претприемништвото и конкурентноста на мали и средни претпријатија за 2022 година
26 Извештај за реализација на Програмата за поддршка на конкурентноста на преработувачката индустрија и општествена одговорност за 2022 година
27 Акциски план со точно дефинирани активности, рокови и носители за имплементација на дадените рокови од Конечниот извештај на овластениот државен ревизор за извршена ревизија на успешност ,,Мерки, политики и проекти за заштита и унапредување на пчеларството во Република Северна Македонија"
28 Информација за одржување состанок на македонско-германската Мешовита комисија за меѓународен патен транспорт на патници и стоки, 26 април 2023 година во Скопје
29 Предлог-одлука за давање согласност за именување Почесен конзул на Кралството Норвешка во Република Северна Македонија, со седиште во Скопје
30 Информација за одбележување на 30 години членство на Република Северна Македонија во Организацијата на обединетите нации (ООН) во Њујорк
31 Предлог-одлука за отворање Почесен конзулат на Кралство Норвешка во Република Северна Македонија, со седиште во Скопје
32 Информација за статус на проектот за ЗАКУП НА ЛНГ ТЕРМИНАЛ во Александрополис, Грција
33 Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелните медиумски услуги
34 Информација за повеќегодишна јавна набавка за Финансирање на активности на Проектот - Изградба на фекална канализација с.Мустафино, општина Свети Николе
35 Информација за повеќегодишна јавна набавка за Финансирање на активности на Проектот -Намалување на загуби на вода со инсталација на мониторинг систем за далечинско отчитување за потребите на Општина Крива Паланка
36 Информација за обезбедување на модулаторна терапија за пациенти болни од цистична фиброза
37 Информација за поведување постапка за потпишување на Конвенција за признавање и извршување на странски пресуди во граѓански или трговски работи (Хаг, 2 јули 2019 година)/ 
38 Предлог-уредба за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка за мерките за рурален развој финансирани од програмата ИПАРД 2021 - 2027 година
39 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметот Јурукоски Секо ДООЕЛ против Северна Македонија А.бр. 471/19
40 Информацијата за статусот на ИПА проектот „Зајакнување на е-Влада“ и препораки 
41 Одлука за изменување на одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки
42 Предлог- одлука за реализирање и воспоставување на единствена сообраќајна површина, пред и по управната зграда на ГП Табановце со намена Е1 – комунална инфрструктура – сообраќајна инфраструктура