151-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
02.05.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (848.69 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 140-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 29 март 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 146-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 11 април 2023 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2023 година – 30 јуни 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
1 Извештај за спроведени одлуки за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост Република Северна Македонија
2 Информација за Предлог договор за доделување на државна помош на Акционерското друштво за производство на сопирачка опрема ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, со Предлог- договор
3 Информација за статус на поведената арбитражна постапка како и предавање на градилиште на крајниот корисник за Договорот за градежни работи „Подобрување на инфраструктурата за собирање на отпадни води во Град Скопје” со Предлог-Заклучоци
4 Информација за склучување на Анекс кон Договор за подзаем за реализација на Проектот „Гасификација на Република Македонија - фаза 1 - делница Штип - Неготино - Битола и делница Скопје - Тетово - Гостивар“
5 Информација во врска со статусот на реализација на Договорите за концесија за малите хидроелектрани на локациите бр.123 Крива река и бр.408 Коселска река
6 Информација за констатирани проблеми во однос на навремено проследување на информации од страна на органите на државната управа и други субјекти кои се јавуваат како организатори на настани, кои се однесуваат на извршувањето на работните задачи за обезбедување, согласно Уредбата за личностите и објектите што се обезбедуваат, видовите на мерки и активности и степените за обезбедување од страна на Министерството за внатрешни работи
7 Информација во врска со потребата Законот за следење на комуникациите и Законот за Агенција за национална безбедност од надлежност на Министерството за внатрешни работи да преминат во надлежност на Министерството за правда
8 Барање за давање на автентично толкување на член 40 став (2) од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија" број 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15 и 30/16), поднесено од пратеникот Боби Мојсоски
9 Извештај за начинот на искористување на средствата одобрени со Одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година (Бр.40-13703/4 од 30 декември 2021 година) на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје
10 Извештај за начинот на искористување на средствата одобрени со Одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година (Бр.40-13703/4 од 30 декември 2021 година) на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје
11 Извештај за начинот на искористување на средствата одобрени со Одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година (Бр.40-13703/4 од 30 декември 2021 година) на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје
12 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување отпад
13 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување отпад
14 Информацијата за давање на согласност за размена на градежно земјиште во сосптвеност на Република Северна Македонија со градежно земјиште во сопственост на физичко лице за изградба на објект од јавен интерес од локално значење, со Предлог-одлуки
15 Предлог-одлуката за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија (КП 256 и КП 21/10, КО Бистренци)
16 Предлог-одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија (КП 21/2, КП 21/11, КП 21/12, КП 230/2, КП 230/9 КО, КП 230/10 и КП 1208/1, КО Бистренци)
17 Предлог-одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија (КП бр.1100/9 (која претставува дел од КП бр.1100/5) и КП бр.1113/2 (која претставува дел од КП бр.1113/1), КО Демир Капија)
18 Предлог-одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија (КП 766, КП 771/1 и КП 850/3, КО Прждево, КО Прждево)
19 Предлог-програма за поддршка на развојот на земјоделските задруги за 2023 година
20 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – кварц на локалитетот „Остреж“, општина Штип
21 Информација за отпочнување со активности поврзани со усогласување со Регулативата на Европската Унија за воспоставување на скрининг механизам на странски инвестиции
22 Информација за учеството на Република Северна Македонија во Заедничката надворешна, безбедносна и одбранбена политика на Европската Унија во периодот 1 јули - 31 декември 2022 година
23 Информација за учеството на Република Северна Македонија во Заедничката надворешна, безбедносна и одбранбена политика на Европската Унија во периодот 1 јули - 31 декември 2022 година
24 Информација за постапување по обраќањата и препораките на Народниот правобранител упатени до Владата на Република Северна Македонија, органите на државната управа и други органи и организации што имаат јавни овластувања, во периодот октомври-декември 2022 година
25 Предлог-програма „Здравје за сите“ за 2023 година
26 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Граѓанско право“ на Правен факултет, при Државниот Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Граѓанско право“ на Правен факултет, при Државниот Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
27 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Економски науки“ на Економски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, со Предлог-решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академските студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Економски науки“ на Економски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
28 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кривогаштани (мебел)
29 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кратово (мебел)
30 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Конче (мебел)
31 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Крива Паланка (2) (мебел)
32 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кисела Вода (8) (мебел)
33 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кисела Вода (8) (мебел)
34 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кочани (5) (мебел)
35 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Охрид (7) (таблети)
36 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Прилеп (10) (таблети)
37 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Неготино
38 Барање за давање на автентично толкување на член 98 став 5 алинеа 3 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија" бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 275/2019, 14/2020, 215/2021 и 99/2022), поднесено од градоначалникот на Општина Битола Тони Коњановски
39 Иницијатива поднесена од Владо Мицковски од Кичево, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.33/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 46 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр.76/2016, 142/2016, 233/2018 и 14/2020)
40 Иницијатива поднесена од адвокат Мефаиљ Арслани од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.27/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 112 од Законот за Академија за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/2015, 192/2015, 231/2015 и 163/2018)
41 Иницијатива поднесена од Славко Лазовски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.24/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 18 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување
42 Понуда од нотар Мартин Божиновски од Куманово, за продажба на недвижен имот со Имотен лист број 77623, за КО Куманово, на КП број 6246/3, викано место/улица „ул.221“
43 Понуда од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист број 58143, за КО Кисела Вода 1, на КП број 1234, викано место/улица И.Козаров
44 Понуда од нотар Снежана Сарџовска од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист број 53535 за КО Визбегово на КП број 1311, викано место/улица Долни Рид
45 Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист број 6067 за КО Радишани на КП број 3174, викано место/улица П.Јанчевски бб
46 Понуда од нотар Даниел Живачки од Куманово, за продажба на недвижен имот со Имотен лист број 11204 за КО Љубодраг, на КП број 438, викано место/улица Старо Джаде
47 Понуда од нотар Цеца Малева Стоев од Гевгелија, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 2174 за КО Негорци на КП број 3521, викано место/улица Село
48 Заклучок за усна јавна продажба која ќе се одржи на 3 мај 2023 година, доставен од извршител Андреја Буневски од Скопје, под И бр. 3321 / 2020 Имотен лист бр. 447, Имотен лист бр. 368, Имотен лист бр. 37771 КО Крушопек
49 Заклучок за усна јавна продажба која ќе се одржи на 3 мај 2023 година, доставен од извршител Снежана Андреевска од Скопје, под И.бр. 792/22 Имотен лист бр. 31752, Имотен лист бр. 2611, Имотен лист бр. 30891 КО Кисела Вода 1
50 Кадровски прашања 
51 Прашања и предлози
52 Информација за завршување на втората (2019-2022) и почеток на третата фаза (2023 – 2026) од Заедничката програма на Европската Унија и Совет на Европа - Хоризонтален инструмент за Западен Балкан и Турција
53 Информација за тековниот статус на активностите на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи, тековен статус на процесот на акредитација на здравствените установи во Република Северна Македонија за јануари-декември 2022 година
54 Информација за тековниот статус на активностите на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи, тековен статус на процесот на акредитација на здравствените установи во Република Северна Македонија за јануари-декември 2022 година
55 Информација за Годишна сметка за 2022 година на Јавната установа Центар за образование на возрасните - Скопје
56 Годишна програма на Центарот за стручно образование и обука за 2023 година, со Финансиски план
57 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште
58 Информација за финансирање на Годишна програма за заштита на природата за 2023 година на Јавната установа Национален парк Шар Планина 
59 Одлука за утврдување на статус на стратешки инвестиционен проект - Друштво за трговија и услуги АИМ ГРЕЕН ТЕЦХ ДООЕЛ Скопје
60 Информација со предлог Програма за одбележување на 5 мај – Денот на македонскиот јазик
61 Предлог одлука за изменување на Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „DEFENDER EUROPE 23/IMMEDIATE RESPONSE 23“ во Сојузна Република Германија, Република Словенија, Република Хрватска и Република Албанија
62 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот државните награди
63 Предлог на закон употребата на македонскиот јазик
64 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „SIRA EX“ во Сојузна Република Германија
65 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „SIRA EX“ во Сојузна Република Германија