156-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
23.05.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (883.12 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 152-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 5 мај 2023 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Информација за подготовка и одржување на билатерален скрининг за Поглавје 17-Економска и монетарна политика од Кластер 3-Конкурентност и инклузивен раст
Пред точка Информација за подготовка и одржување на билатерален скрининг за Кластер 3 Конкурентност и инклузивен раст, Поглавје 20 Претпријатија и индустриска политика
Пред точка Информација за подготовка на билатерален скрининг за Поглавје 26 Образование и култура од Кластер 3 – Конкурентност и инклузивен раст
Пред точка Информација за подготовка на билатерален скрининг за Поглавје 29 Царинска унија од Кластер 3 – Конкурентност и инклузивен раст
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2023 година – 30 јуни 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација за Правилник за систематизација на работните места на Фондот за иновации и технолошки развој и Правилник за внатрешна организација на Фондот за иновации и технолошки развој, со предлог-одлуки
2 Информација за спроведување на Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.12 „Драгор“ – Битола со кое управува концесионерот Ловно риболовно здружение „Пелагонија -Пелистер“ – Битола, со Предлог - Спогодба за раскинување на Договорот
3 Информација со предлог -oдлуки за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови за 2023 година
4 Информација за разгледување на можностите и усогласување на позициите за добивање на привилегии и имунитети за Зелениот климатски фонд од страна на државата
5 Информација за давање на трајно користење на недвижни ствари на Владата на Република Северна Македонија
6 Предлог на закон за ратификација на Договорот за правната положба на Организацијата на Северноатлантскиот договор, националните претставници и меѓународниот персонал
7 Годишен извештај за работа за 2022 година, Финансиски план за 2023 година, Стратешки план за 2023 година и Годишна програма за работата за 2023 година на Државната комисија за жалби по јавни набавки, со предлог - одлуки
8 Годишен извештај за работата на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2022 година
9 Иницијатива поднесена од Славко Лазовски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.50/2023, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 2 ставови 1 и 2 од Законот за даночната постапка, како и членовите од 53 до 78 од Законот за даноците на имот
10 Информација за финансиска состојба на Трговското Друштво Нафтовод ДООЕЛ Скопје со барање за финансиски средства за 2023 година, со предлог-одлуки
11 Информација за продажбата на акциите и уделите од вкупниот капитал на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал во периодот од 1-ви јануари до 31-ви март 2023 година
12 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во врска со Предлог Aнекс Договор бр.2 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија и услуги Вик Македонија ДООЕЛ с.Алинци Прилеп како закупец на земјиште, заведен кај закуподавачот под број 09-543/1 од 4.2017 година, а кај закупецот на земјиштето под бр.22/03 од 18.04.2017 година и Анекс Договор бр.1 заведен кај закуподавачот под број 09-543/3 од 27.12.2017 година, а кај закупецот на земјиштето под бр.120/03 од 27.12.2017 година, со Предлог-одлуки (2)
13 Информација за донесување на Одлука за давање на согласност за склучување договор за пренесување на право на градење, со Предлог-одлука (ЈЗУ Општа Болница со проширена дејност Кавадарци)
14 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (ЈЗУ Здравствен дом „НЕГОТИНО“ Неготино)
15 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У 03-264/1 (КП бр. 21421, КО Куманово)
16 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У 03-265/1 (КП бр.18420, КО Куманово)
17 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У 03-266/1 (КП бр. 9190/1, КО Куманово)
18 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У 03-267/1 (КП бр.172 дел 2, КО Режановце)
19 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У 03-287/1 (КП бр.4275/1 КО Куманово)
20 Годишна програма за работа и развој на Јавното претпријатие Национална радиодифузија-Скопје за 2023 година, со Предлог-одлука
21 Информација за оправданоста на барањето за согласност за вработување на определено време преку Агенција за привремени вработувања во ЈПВ Лисиче-Велес
22 Статутарна одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица - Пробиштип, со Предлог-одлука
23 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за продажба на деловен простор сопственост на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје (КГ „Солунски конгрес”)
24 Предлог – одлука за давање согласност за продажба на станбен простор во Скопје и Предлог – одлука за давање согласност за утврдување на продажна цена на станбен простор наменет за продажба во Скопје (КО Центар 1 и КО Ѓорче Петров 2 – Мирче Ацев)
25 Извештај за работа на директорот на Агенцијата за задолжителни нафтени резерви, со Предлог - одлука
26 Извештај за реализирана годишна програма за работа на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија за 2022 година
27 Предлог - одлука за пренесување на недвижна ствар во сопственост на Град Скопје КП бр 1878/1
28 Информација за задолжување на Општина Радовиш кај Комерцијална Банка АД Скопје, со Предлог-одлука за задолжување на Општина Радовиш со долгорочен кредит кај Комерцијална Банка АД Скопје
29 Информација за доставено Барање број 11-3291/2 од 23.02.2023 година за регулирање на долг со воспоставување на нови кредитни услови на Јавното претпријатие за државни патишта кон Експорт-Импорт банка на Кина поради неможност за отплата на доспеаните обврски
30 Предлог-уредба за престанување на важењето на Уредбата за спроведување на политиката за рурален развој
31 Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2023 година
32 Информацијa за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Мустафа Ибраимов, ул.Калково бр.ББ, с.Јосифово - Валандово, со Предлог-одлукa
33 Информацијa за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со со Усеин Ибраимов, ул.Калково бр.ББ, с.Јосифово - Валандово, со Предлог-Одлукa
34 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Ивана Данилова ул.Загребачка бр.17, Штип, со Предлог Одлука
35 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Друштво за производство на вино Винарија Крњево ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.1558 бр.18-А/ Радишани, Бутел, Скопје, со Предлог Одлука (39-3295)
36 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Елизабета Велковиќ ул.11-ти Октомври бр.15, Росоман, со Предлог Одлука
37 Информација за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и / или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, со Предлог-одлука
38 Информација во врска со барањето на Концесионерот „РДЛ Соул” ДОО Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на МХЕЦ Орешка со реф.бр. 308
39 Информација во врска со барањето на Концесионерот ДИС Енергија ДОО Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на МХЕЦ Шталковска со реф. бр. 364
40 Информација во врска со статус на реализација на Договорот за концесија за малата хидроелектрана на локација бр.407 Пена на Концесионерот ЦММ Енерѓи Компани ДООЕЛ Скопје
41 Информација за завршување на преговори за пристапување кон спогодбата на Светската трговска организација за јавни набавки, со Предлог-одлука како составен дел на изменетата спогодба за јавни набавки (2012)
42 Информација во врска со извршената повторна евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина– песок и чакал на локалитетот „Коџа Дол“, с. Доброшинци, Општина Василево 3/22 (Службен весник на Република Северна Македонија бр.117/22), со Предлог – одлукa
43 Информација во врска со Барањето за давање согласност за поделба на Друштвото за инженеринг, проектирање, монтажа, производство и трговија Кодинг ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
44 Информација за статус на Договор за финансиска поддршка бр. 13-7602/1 од 31.07.2018 година склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Еуро Брик Компани ДОО Велес
45 Информација за статус на Договор за финансиска поддршка бр. 13-7581/1 од 31.07.2018 и анекси на договорот бр.13-7581/3 од 01.11.2018 и бр. 11-7991/1 од 15.10.2019 година склучени помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштво за трговија и услуги Елитте Софа ДОО Скопје
46 Информација за статус на Договор за финансиска поддршка бр. 13-7574/1 од 31.07.2018 година склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Трговско друштво за производство и трговија Сара-Колант Вили ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје
47 Информација за статус на Договор за финансиска поддршка бр. 09-11174/1 од 14.10.2021 година склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштво за производство, градежништво, инженеринг, трговија на големо и мало, увоз – извоз и услуги Интегра Инженеринг ДООЕЛ, Битола
48 Информација за статус на Договор за финансиска поддршка бр. 12-7531/1 од 31.07.2018 година склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштво за производство, трговија и услуги Кетрин ДООЕЛ, Кочани
49 Информација за статус на Договор за финансиска поддршка бр. 13-7604/1 од 31.07.2018 година и Анекси на Договорот бр. 13-7604/4 од 01.11.2018 и бр. 11-8077/1 од 15.10.2019 склучени помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштво за производство, трговија и услуги Мирана ДООЕЛ, експорт-импорт, Велес
50 Информација за статус на Договор за финансиска поддршка бр. 13-7608/1 од 31.07.2018 година склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштво за производство, трговија и услуги Мај Фешн ДООЕЛ, Кочани
51 Информација за статус на Договор за финансиска поддршка бр. 13-7569/1 од 31.07.2018 и анекс на договорот бр. 13-8036/1 од 15.10.2019 година склучени помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштво за производство, трговија и услуги Митротек увоз-извоз Охрид
52 Информација за статус на Договор за финансиска поддршка бр. 13-7584/1 од 31.07.2018 година склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштво за трговија Мултитекс ДОО увоз-извоз, Битола
53 Информација за статус на Договор за финансиска поддршка бр. 13-7600/1 од 31.07.2018 и анекс на договорот бр.13-7600/4 од 01.11.2018 година склучени помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштво за производство,трговија и услуги Принт Солушн ДООЕЛ увоз-извоз, Битола
54 Предлог-одлука за определување на местата на влез на кои ќе се врши фитосанитарна инспекција
55 Предлог - одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – кварцен песок на локалитетот ,,Врловица“ с.Варвара, Општина Сопиште
56 Предлог-одлука за изменување на Одлука за формирање на координативно тело за следење на спроведувањето на Програмата за одржлив локален развој и децентрализација 2021-2026 и на Акциските планови за спроведување на Програмата за одржлив локален развој и децентрализација 2021-2026
57 Предлог-одлука за пренесување на право на сопственост на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје
58 Предлог-одлука за распределба на средства обезбедени во потпрограма 20-Сообраќај и комуникации, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС во Буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2023 година
59 Предлог-одлука за распределба на средства обезбедени во потпрограма 30-Урбанизам и градежништво, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС во Буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2023 година
60 Предлог-одлука за распределба на средства обезбедени во програма 3Б-Водовод и канализација за општините, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС во Буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2023 година
61 Предлог-одлука за зголемување на капиталот на Република Северна Македонија кај Банката за развој при Совет на Европа
62 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за услуги „Покерфејс“ ДООЕЛ Скопје за деловната просторија на ул.„Плоштад Нова Југославија“ бр.4/ згр.1-Б4-б вл.1 во Куманово
63 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за производство, трговија и услуги „Астра Електроник Компани“ ДОО Скопје во автомат клубот кој се наоѓа на ул.„Населено Место без Уличен Систем“ бр.место викано Милци, Богородица, Гевгелија
64 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за приредување игри на среќа „Делта Бет“ ДОО Скопје во уплатно-исплатното место кое се наоѓа на ул.„9“ бр.43, Илинден 1000 Скопје
65 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметите Велковска и други против Северна Македонија А.бр. 10826/22 и 13 други апликации
66 Предлог-програма за изменување на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Северна Македонија за 2023 година
67 Информација за преземени активности во врска со склучување на договори за социјално осигурување во 2022 година
68 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Деловно право“ на Правен факултет при Државен универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, со Предлог-решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академските студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Деловно право“ на Правен факултет при Државен универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
69 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Настава по јазик“ на Педагошки факултет при Универзитет „Св.Климент Охридски“ во Битола, со Предлог-решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академските студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Настава по јазик“ на Педагошки факултет при Универзитет „Св.Климент Охридски“ во Битола
70 Информација за давање позитивно мислење за основање на општинското основно училиште со седиште во с.Чифлик, општина Сопиште, односно поделба на веќе постоечкото училиште ООУ„Драга Стојановска“ с.Ракотинци, Сопиште
71 Предлог-oдлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Здружението за афирмација на ликовното творештво, организација на ликовниот живот и збогатување на ликовната култура, Друштво на ликовните уметници на Македонија - Скопје
72 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Здравствен дом на Скопје - Скопје
73 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8 - ми септември”- Скопје
74 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за проширување на дејноста на Јавната здравствена установа Здравствен дом „КРАТОВО“ - Кратово од областа на оториноларингологијата
75 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за проширување на дејноста на Јавната здравствена установа Здравствен дом “д-р Панче Караѓозов“ - Штип од областа на спортската медицина
76 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје
77 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Македонска Каменица (мебел)
78 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Ново Село (мебел)
79 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Могила (мебел)
80 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Маврово и Ростуше (мебел)
81 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Македонски Брод (мебел)
82 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Новаци (мебел)
83 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Чаир
84 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Неготино (мебел)
85 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за минерални суровини, по скратена постапка
86 Барање за давање на автентично толкување на членот 144 став (2) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија" број 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12,13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија" број 110/19, 267/20, 151/21 и 288/21), поднесено од пратеничката Даниела Николова
87 Барање за давање на автентично толкување на член член 15 ставови 1 и 2 и став 4 алинеи 1, 3 и 5, член 19 став 2, член 38 став 4, член 41 ставови 1 и 2, член 46 ставови 3, 4, 5 и 6, член 66 став 1 алинеја 1, член 67 став 1 алинеја 1, член 68 став 1 алинеја 1, член 69 став 1 алинеја 1, член 70 став 1 алинеја 2, член 71 став 1 алинеја 2, член 72 став 1 алинеја 1, член 73 став 1 алинеја 1, член 79 став 2 алинеи 1 и 5, член 80 став 3, член 83 став 1 алинеја 1, член 88 став 1 алинеја 1, член 90 став 1 алинеи 1 и 2, член 91 став 4 алинеја 2, член 94 став 2 и член 134 став 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија" број 15/15,98/15,193/15,226/15,31/16,142/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија" број 275/19), поднесено од градоначалникот на Општина Битола
88 Годишен извештај за работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација за 2022 година
89 Годишен извештај на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2022 година
90 Иницијатива поднесена од СОНК - Самостоен синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија, доставена до Уставниот суд под У.бр.44/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 166-б од Законот за заштита на децата
91 Иницијатива поднесена од Петар Баришиќ од Скопје, доставена до Уставниот суд под У.бр.46/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 72 од Законот за Судскиот совет на РСМ („Службен весник на РСМ“ бр. 102/2019)
92 Статут на Приватна високообразовна установа Универзитет Скопје - Скопје (Предлагач: Приватна високообразовна установа Универзитет Скопје - Скопје)
93 Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Меѓународниот Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ – Свети Николе
94 Понуда од нотар Дарко Стојкоски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.11548 за КО Долно Лисиче-Вонград на КП бр.933, Викано место/улица Трска
95 Понуда од нотар Анета Петровска Алексова од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.9498, и Имотен лист бр.5834, за КО Гази Баба, на КП бр.1363 и КП бр.1360, Викано место/улица Перо Наков
96 Понуда од нотар Башким Амети од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.12780 за КО Сарај и Имотен лист бр.14425 за КО Сарај на КП 13061//2, Викано место Сарај
97 Понуда од нотар Башким Амети од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.101632 за КО Ѓорче Петров 4-Влае на КП бр.6898, викано место/улица Ѓорче Петров
98 Известување од извршител Крум Коцарев од Скопје,доставено под И.бр.2185/16,за налог за извршување врз недвижен имот запишан во Имотен лист бр.4004,за КО Ѓорче Петров 2-Мирче Ацев
99 Кадровски прашања
100 Прашања и предлози
101 Информација за прераспределба на неискористените средства до пропишаниот лимит до 15% од планираните капитални расходи од донесениот основен буџет со вклучени прераспределби кај буџетските корисници од централната власт во првиот квартал во 2023 година согласно Законот за извршување на буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година
102 Информација на Управата за јавни приходи по однос на заклучоците донесени на Седумдесет и петтата седница на Владата на РСМ за мерките и динамиката за исплата на неплатените даночни обврски на јавните претпријатија - даночни должници и промената на долговните состојби кај истите до 31.12.2021 година
103 Информација за Годишен извештај за оценување на административните службеници во Република Северна Македонија за 2022 година
104 Информација за донесување Протокол за меѓусебна соработка на надлежни субјекти за преземање мерки за превенција, спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство, со текст на Протокол
105 Информација за динамиката на спроведување на активности, со цел олеснување и забрзување на протокот на патници, возила и стоки на граничните премини Табановце – Прешево, како дел од иницијативата Отворен Балкан
106 Извештај за работата на Советот за македонски јазик (март – декември 2022 година)
107 Извештај за работата на Државниот испитен центар за 2022 година, со Финансиски извештај на Државниот испитен центар за 2022 година
108 Годишен извештај за работата на Советот за образование на возрасните за 2022 година и Годишна програма за работа на Советот за образование на возрасни за 2023 година
109 Финансиски извештај за работењето на Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о., за период од 1 октомври 2022 година до 31 декември 2022 година
110 Тримесечен финансиски извештај на ЈП Агро-Берза Скопје, за период јануари - март 2023 година
111 Информација за извршени координирани акции други активности на координативното тело за интелектуална сопственост во текот на 2022 година
112 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2021 година на Министерството за финансии - Царинска управа на Република Северна Македонија ( сметка на основен буџет 637,сметка на основен буџет 631 и сметка на буџет од самофинансирачки активности 787)
113 Извештај за работата на Советот на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија за 2022 година
114 Извештај за реализација на одобрените средства за исплата на штета од елементарни непогоди по Одлука на Влада бр.41-7523/1 од 30 август 2022 година
115 Извештај за реализација на одобрените средства за исплата на штета од елементарни непогоди по Одлука на Влада бр.41-7523/1 од 30 август 2022 година
116 Информација во врска со оддржување Годишно собрание на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп закажано за ден 30.05.2023 година
117 Информација за отпочната арбитражна постапка по однос на раскинување на Договор за изведба на градежни работи на Универзитетски Клинички Центар “Мајка Тереза“, Скопје бр. RHPI-II-ICB-002-16 со арх. Бр. 20-74/34 од 19.05.2017 година
118 Информација за измена на динамика на повеќегодишна јавна набавка за Финансирање на активности на Проектот – Регулација на дел од Ободен канал во н.м. Арачиново, општина Арачиново
119 Информација за исплата на пензии за месец мај 2023 година
120 Предлог - Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 годинa
121 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во борбената група на НАТО операцијата „enhanced Vigilance Activity-еVA“, во Република Романија
122 Предлог-одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество во борбената група на НАТО операцијата „enhanced Vigilance Activity-еVA“, во Република Романија
123 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во борбената група на НАТО операцијата „enhanced Vigilance Activity-еVA“, во Република Романија
124 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2023 година