158-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
06.06.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (985.8 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка  Усвојување на Записникот од 149-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 25 април 2023 година
Пред точка  Усвојување на Записникот од 154-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 16 мај 2023 година
Пред точка  Усвојување на Записникот од 155-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 17 мај 2023 година
Пред точка  Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка  Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка  Информација за одржан билатерален скрининг за Поглавје 1-Слободно движење на стоки од Кластер 2-Внатрешен пазар и преземени обврски
Пред точка  Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка  Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка  Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка  Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка  Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2023 година – 30 јуни 2023 година
Пред точка  Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка  Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка  Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка  Агенда за дигитална трансформација
Пред точка  Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка  Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Предлог - уредба за изменување на Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој
2 Информација за спроведување на Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.12 „Драгор“ – Битола со кое управува концесионерот Ловно риболовно здружение „Пелагонија -Пелистер“ – Битола, со Предлог - Спогодба за раскинување на Договорот
3 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на 110 kV далекувод ТС Велес-ТС Овче Поле, општина Велес, општина Лозово и општина Свети Николе со Предлог-одлука
4 Информација во врска со барањето на Концесионерот Дис Енергија ДОО Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на малaтa хидроелектричнa централa, МХЕЦ Мала Река со реф.бр. 361
5 Информација во врска со барањето на согласност за пренос на уделите на „Хидро Дошница“ ДОО Кавадарци, Концесионер во Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, MХЕЦ Папрад, МХЕЦ Боров Дол
6 Информација со Предлог - одлука за распределба на средствата остварени по основ на надоместок за производвство на енергија од фосилни гортива како наменски дотации на општините за 2021 година
7 Информација од Претседавачот на Координативното тело за следење на арбитражните постапки произлезени од меѓународни договори во врска со доставено известување од адвокатската куќа Orrick, Herrington & Sutcliffe за предметот Гокул Дас Бинани и Маду Бинани како тужители против Република Северна Македонија како тужена страна со прилог барање за промена на динамика на плаќање, а во врска со прифатена спогодба за нагодба/порамнување за намирување на долгот на Бинаниеви кон Република Северна Македонија
8 Информација за поднесена Иницијатива за формирање на хибридни младински иновативни центри на територија на Република Северна Македонија
9 Информација за вториот извештај за степен на реализација на активностите од Стратегијата за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот за период 2021 – 2023 со акциски план, за периодот 01 април – 31 декември 2022
10 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, по скратена постапка (поднесен од пратениците Димитар Апасиев и Борислав Крмов)
11 Информација за проблемите со кадровската екипираност на дипломатско конзуларните претставништва
12 Предлог - одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија '' У 03-200/1
13 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за внатрешни работи (Институт за трансфузиона медицина на Република Северна Македонија)
14 Годишен извештај за работата на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2022 година, со Предлог-одлука
15 Информација со предлог-одлуки за продажба на акциите во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот
16 Информација за продажба на одземен недвижен имот на прво јавно наддавање и предлог –одлука за истата (запишан во Имотен лист 7936, КП 43/2, КП 43/3, КП 45/2, КП 45/3, КП 48/1, КП 49, КП 50, КП 369, КП 424, КП 429, КП 479, КП 480, КП 481, КП481, КП 485, КП 486, КП 490 и КП 491 КО Орешани).
17 Предлог – одлуки за давање согласност на Решениата за отстапување на одземени предмети (вкупно 8 моторни возила) во кривична и прекршочна постапка и Предлог-одлуки за престанок на важење на одлуките за давање согласност
18 Предог - одлуки за давање на согласност на Решениата за отстапување на одземени предмети (разна стока) во кривична, прекршочна и во управна постапка
19 Годишен извештај за работењето за 2022 година Годишна сметка за 2022 година и Финансиски извештаи за 2022 година на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија
20 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за отпочнување постапка за задолжување заради издавање на банкарска гаранција за потребите на постапката за експропријација за реализација на проектот „Рехабилитација на источниот дел од железничката пруга на Коридор VIII, фаза 1 - делница Куманово - Бељаковце“.
21 Годишна пресметка за 2022 година и Извештај за спроведување на годишниот план за работа за 2022 година на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, со Предлог-одлука
22             Предлог - одлука за продажба на движни ствари (моторни возила)
23    Информација во врска со потребата од донесување на Одлука за давање на согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија со непосредна спогодба за изградба на инфраструктурен објект - Трафостаница 10(20) кв ТС „Владимирски пат“ во Берово, со Предлог-одлука
24 Барање за донесување на одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија.
25 Предлог-програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2023 година
26 Предлог - програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година
27 Предлог-програма за заштита на потрошувачите за 2023 година
28 Информација со Предлог-oдлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот “Паликура 2“ општина Неготино
29 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Павле Лазов ул. Христо Ботев бр97, Неготино, со Предлог-одлука
30 Информацијa за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со со Реџеп Аземовиќ, со седиште на ул. Мара Минанева, бр.65, Струмица, со Предлог-одлукa (39-613)
31 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Донка Маркова ул.Данко Дафков бр.16, Кавадарци, со Предлог-одлука
32 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Казнено поправен дом Прилеп, ул.Крушевски пат бр.бб Прилеп со Предлог-одлука
33 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфрастукура за изградба на примарен пристап од магистрален пат А3 до ТИРЗ Струга со ленти за приклучување и исклучување за технолошко индустриска развојна зона (ТИРЗ) КО Милсешево вон град, општина Струга, со Предлог-одлука
34 Информација за спроведени постапки за доделување на концесии на рибите за организирање рекреативен риболов и за вршење стопански риболов на риболовни води со предлог одлуки
35 Информација за донесување на Решение за одобрување на Планот за ремедијација ЛОТ 3 на локацијата во АД ОХИС- Скопје
36 Информација за одржаниот состанок во врска со прашањето со наплатата на ненаплатени побарувања кон ЈКП корисници на вода од регионалниот водоснабдителен систем Студенчица
37 Информација за измена и дополна на Решение за формирање на работна група за Развој на информациски систем за управување со државна помош (SAMIS) донесено од Владата на република Северна Македонија, под бр.41-1619/4 од 15 февруари 2023 година
38 Предлог - одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година
39 Предлог – одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – калцитски мермери на локалитетот „Илино Брдо“ Глерждино, Општина Сопиште
40 Предлог-одлука за утврдување на Листата на стоки и технологии со двојна употреба
41 Предлог – одлука за дополнување на Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - бакар на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз Боров Дол ДООЕЛ Радовиш на локалитетот ,,Боров Дол“, Општина Конче и Општина Штип
42 Предлог - одлука за изменување на Одлуката за определување на видот и висината на месечните парични примања за намирување на неопходните лични потреби и патните трошоци за доаѓање на Академијата и враќање дома на почетокот и крајот на секоја студиска година и при полугодишниот распуст, како и патни трошоци при упатување на пракса од Академијата одобрени од деканот на Академијата за време на студиите на питомците и на лицата кои се упатени на стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Армијата
43 Предлог- одлука за давање на согласност на Студиски програми на втор циклус на академски студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“- Скопје (41-3391/1)
44 Предлог - одлука за давање на согласност на Стручна студиска програма на втор циклус на специјалистички стручни студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“- Скопје (41-3483/1)
45 Предлог-одлука за продажба на движни ствари - патнички моторни возила
46 Предлог решение за изменување на Решението за именување на претседател и членови на македонскиот дел на меѓувладината Мешовита комисија за спроведување на Спогодбата меѓу Република Македонија и Република Хрватска за заштита на правата на македонското малцинство во Република Хрватска и хрватското малцинство во Република Македонија
47 Информација за учество на делегација на Република Северна Македонија на 111-та сесија на Меѓународната конференција на трудот во Женева, во јуни 2023 година
48 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на студии по „Европско право и европски интеграции“ на Правниот факултет, при Државниот универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Европско право и европски интеграции“ на Правниот факултет, при Државниот универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
49 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Подготовка на минерални суровини" на Факултет за природни и технички науки, при Државниот Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Подготовка на минерални суровини" на Факултет за природни и технички науки, при Државниот Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
50 Предлог-одлука за доделување на средства на Општински ученички дом„Бранко Станоевиќ“ Гостивар
51 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Општински ученички дом „Професор Мијалковиќ“ Куманово
52 Предлог-одлука за доделување на средства на Државен ученички дом „Крсте Петков Мисирков” Кавадарци
53 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученички дом на Град Скопје „Здравко Цветковски“ Скопје
54 Предлог-одлуказа доделување на средства на Средно општинско училиште „Кочо Рацин“ Свети Николе
55 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ Битола
56 Предлог-одлука за доделување на средства на Општински ученички дом „Браќа Миладиновци“ Струга
57 Предлог-одлука за доделување на средства на Општински ученички дом „Лазар Лазаревски" Велес
58 Предлог-одлука за доделување на средства на Општински ученички дом „Боро Менков" Крива Паланка
59 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при Средно општинско училиште „Св.Наум Охридски“ Македонски Брод
60 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“ Скопје
61 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот Студентски дом „Томе Стефановски Сениќ“ Скопје
62 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот Студентски дом „Скопје“ Скопје
63 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот Студентски дом „Kочо Рацин“ Битола
64 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот Студентски дом „Браќа Миладиновци“ Штип
65 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот Студентски дом „Пелагонија “Скопје
66 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот Студентски дом „Народен херој Орде Чопела “ Прилеп
67 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пласница (мебел)
68 Предлог – одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Охрид (7) (мебел)
69 Предлог – одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп (8) (мебел)
70 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пехчево (мебел)
71 Предлог – одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Пробиштип (2)(мебел)
72 Предлог – oдлука за изменување на одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Крива Паланка
73 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија (Државен студентски дом „Пелагонија“ Скопје)
74 Предлог – одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (Државно средно училиште Регионален центар за стручно обраозование и обука “Ванчо Питошески“ Охрид)
75 Предлог на закон за дополнување на Законот за заштита на културното наследство, по скратена постапка (поднесен од група пратеници)
76 Годишен извештај за работата на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка за 2022 година
77 Годишен извештај за работата на Агенцијата за администрација за 2022 година
78 Годишен извештај за работата на Агенцијата за пошти за 2022 година
79 Барање за давање на автентично толкување на членот 11 од Законот за плата и другите надоместоци на избрани и именувани лица во Републиката (Службен весник на Социјалистичка Република Македонија бр.36/1990, 44/90, 11/91, Службен весник на Република Македонија бр.38/1991, 23/97, 37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10, 97/10, 162/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14, 45/18, 233/18 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.51/2023, 65/23), поднесено од пратеникот Димитар Апасиев
80 Иницијатива поднесена од адвокат Николчо Атанасовски од Делчево, поднесена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.54/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 99 став 3 од Законот за внатрешни работи
81 Иницијатива поднесена од адвокатите Александар Ристески и Рајна Наумовска-Марковска, и двајцата од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.29/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 364 од Законот за кривична постапка
82 Понуда од нотар Иљхам Исмани од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.3237 за КО Глуво Бразда,на КП бр.2464, Викано место/улица Чар
83 Понуда од нотар Ванчо Андоновски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 13183 за КО Драчево 2, на КП бр.11280 Викано место / улица Марков рид
84 Понуда од нотар Ванчо Андоновски од Скопје за продажба на недвишен имот со Имотен лист бр.82150 за КО Карпош,на КП бр.3006 Викано место/улица Букурешка
85 Понуда од нотар Виолета Ангеловска од Битола за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.400 за КО Магарево,на КП бр. 449, Викано место / улица Село
86 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1883 за КО Бутел,на КП бр.2755
87 Понуда од Богданка Бакаловска од Ресен за продажба на недвижен имот со ИЛ бр.498 за КО Претор на КП бр.588/1 и ИЛ бр.355 за КО Претор
88 Понуда од нотар Цеца Малева Стоев од Гевгелија, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 2174 за КО Негорци на КП број 3521, викано место/улица Село
89 Понуда од нотар Васко Паскали од Охрид за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1584 за КО Пештани на КП бр.1508 дел 3 Викано место/улица Село,Имотен лист бр.1549 за КО Пештани на КП бр.1508 дел 2 викано место/улица Село
90 Понуда од нотар Васко Паскали од Охрид, за продажба на недвижен имот запишан во Имотен лист број 101407 и Имотен лист број 101856 за КО Охрид 4, на КП бр.5310, викано место/улица Град
91 Понуда од нотар Снежана Видовска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 54308 за КО Кисела Вода 1, на КП бр.877,Викано место / улица Жил Верн 12
92 Понуда од нотар Љупчо Јорданов од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.214 за КО Раклиш на КП бр.5102 дел 1 Викано место/улица Падарница
93 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.3259 за КО Глуво Бразда на КП бр.2989//1,Викано место Поројница и Имотен лист бр.3189 за КО Глуво Бразда на КП бр.2874, Викано место Чар
94 Кадровски прашања 
95 Прашања и предлози 
96 Годишен извештај за работата на Бирото за застапување на Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права за 2022 година
97 Годишен извештај за работа на националниот координативен центар за гранично управување за 2022 година
98 Годишен извештај за работата на Агенцијата за филм на Република Северна Македонија за 2022 година
99 Извештај за работата на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија за 2022 година
100 Годишен извештај за работата на Националниот совет за културно наследство за 2022 година
101 Информација за бројот на моторни возила отстапени по институции за 2020, 2021 и 2022 година како и целосен преглед на возила евидентирани во Агенцијата за управување со одземен имот
102 Акциски план на дадените препораки од Конечниот извештај „Даноците за животна средина во функција на ефективно спроведување на политиките за заштита на животна средина“
103 Извештај за работата на Информативното тело формирано согласно Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Информативно тело за олеснување на трговијата на Владата на РС Македонија за Светската трговска организација
104 Информација за извршување на Буџетот на РСМ во првиот квартал во 2023 година
105 Информација за спроведување на Националната Стратегија за мали и средни претпријатија 2018-2023
106 Информација од Претседавачот на Координативното тело за следење на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори за статус на арбитражна постапка од страна на ГАМА Гуч Системлери Мехндислик ве Таахнут А.Ш., против Република Северна Македонија, заведена под број ICC Case Number 26696/HBH и известување за ангажирање на експерт/вештак за стечајно право
107 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија, во период јануари – март 2023 година
108 Акциски план за имплементација на дадените препораки од конечниот извештај за извршена ревизија на успешност на тема „Користење на водите за наводнување“ на ЈП „Стрежево“ Битола
109 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД„Пошта на Северна Македонија“ - Скопје за периодот X-XII-2022 година
110 Годишен извештај за реализација на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2022 година
111 Конечен извештај за извршена ревизија на усогласеност Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија 2021 година
112 Извештај за работата на Државниот завод за индустриска сопственост за 2022 година
113 Записник од Првата седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи, одржана на 29 мај 2023 година, Записник од Втората седница на Групата за процена, одржана на 11.5.2023 година и Записник од Четвртата седница на Групата за процена, одржана на 23.5.2023 година, со Предлог-одлуки
114 Информација во врска со постапката на основање на три нови трговски друштва за приредување на интернет игри на среќа од страна на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД - Скопје, во државна сопственост, Државна лотарија, со предлог одлука
115 Информација за потребата од преземање активности за самостојно приредување на интернет игрите на среќа од страна на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија
116 Информација за реализација на I фаза - водоснабдување од проектот ЈП ХС “Злетовица” за општините Штип, Свети Николе, Карбинци, Пробиштип и Лозово
117 Информација за обезбедени грант средства за консултантски и инженерски услуги за системот за одведување и третман на отпадни води за Охридско Езеро
118 Предлог–програма за финансиска поддршка во органското земјоделско производство за 2023 година
119 Информација за потребата од обезбедување на заем заснован на политики од Кредитната банка за обнова - КфВ наменет за буџетска поддршка
120 Информација од одржаните разговори со мисијата на Светска банка во периодот од 28 до 31 март 2023 година за потребата од обезбедување на заем за развојни политики
121 Информација за потребата од преземање активности за самостојно приредување на електронските игри на среќа од страна на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија
122 Извештај за работата на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија во 2022 година,Извештајот на Независниот ревизор и финансиските извештаи за годината која завршува на 31.12.2022 година и Финансискиот план за деловната 2023 година
123 Информација во врска со одржување продолжување на прекината седница на годишно собрание на акционери на тутунски комбинат АД Прилеп, закажана за ден 09.06.2023 година
124 Информација за потребата од преземање активности за надзор и мониторинг над видеолотариските терминали за приредување на електронски игри на среќа од страна на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија
125 Барање за одобрување на работењето на Надзорниот и на Управниот одбор на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје за склучување на Анекс 4 кон Договор солемнизиран под ОДУ бр.2125/18 од 27.12.2018 година, за продолжување на рокот за исплата на заем склучен помеѓу ЖСРМ Транспорт АД – Скопје и АД МЕПСО – Скопје.
126 Информација за доставување на Проект за основање на Факултет за здравствени науки при Меѓународниот универзитет „Визион“ Гостивар, со Предлог-одлука
127 Информацијата за постапување по заклучоците од Сто педесет и шестата седница на Владата на Република Северна Македонија во врска со Информација за отпочната арбитражна постапка по однос на раскинување на Договор за изведба на градежни работи на Универзитетски клинички центар „Мајка Тереза“, Скопје бр. RHPI-II-ICB-002-16 со арх. бр. 20-74/34 од 19.5.2017 година.
128 Информација за реализација на проектот за користење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за лето 2023 година
129 Информацијата за формирање на работна група за Воспоставување на механизам за проверка на Странски инвестиции
130 Информација за состојбата со сифон Макарија, во ХМС Тиквеш, по настанатото оштетување, со предлог понудено решение, со предлог заклучоци
131 Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за униформата и ознаките на униформата на Полицијата
132 Информација за потреба од изменување на задолжението од точка 71 од Нацрт-записникот од 132-та седница на Владата на Републоика Северна Македонија одржана на 28.02.2023 година
133 Информација за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија заради изведување на вежбата „Balkan Warrior 23“ на вооружените сили на Република Грција, со Предлог - одлука
134 Предлог-oдлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „PLATINUM WOLF 23“ во Република Србија
135 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Куманово (Пионерски Дом Куманово)