160-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
13.06.2023 - 14:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (763.51 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2023 година – 30 јуни 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности“ У.бр.10/22 (КО Гази Баба)
2 Информација со Предлог - одлука за давање согласност за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија со непосредна спогодба за оформување на градежна парцела предвидена со Урбанистички план или Урбанистичка планска документација, доколку лицето има во сопственост повеќе од 30% од градежната парцела со Друштво за земјоделство, производство, трговија и услуги Агрофила ДООЕЛ Штип
3 Предлог Фискална стратегија на Република Северна Македонија 2024-2028
4 Информација со предлог Основно сценарио и Нови иницијативи за финанисирање во наредниот среднорочен период 2024-2028
5 Предлог на закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Советот на министри на Република Албанија зa меѓународен воден транспорт во Oхридското езеро
6 Предлог-уредба за методологијата за изработка на процената на загрозеноста на безбедноста на Република Северна Македонија од сите ризици и опасности, нејзината содржина и структура, начинот на чување и ажурирање, како и определувањето на субјектите во системот за управување со кризи на кои им се доставува целосна или извод од процената
7 Ценовник за изменување и дополнување на Ценовникот за отстрел на дивеч, користење на дивечот и неговите делови и услуги во ловиштата на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен”- Скопје, со Предлог-одлука
8 Предлог - одлука за пренесување на недвижна ствар во сопственост на Град Скопје КП бр 5318
9 Предлог-одлука за пренесување на недвижна ствар во сопственост на Град Скопје КП бр.1740/2
10 Предлог-одлука за продажба на движни ствари (метални неупотребливи конструкции од стари прозори)
11 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Филипов, Кочани, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
12 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Парк, Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
13 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Памела - Неготино, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
14 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Интернационал, Велес, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
15 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Енерџи - Тетово, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
16 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Молика - Национален парк Пелистер - Битола, со Предлог Решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
17 Информација за статус на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр. 10-8071/1 од 15.10.2019 година, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштвото за производство, трговија и услуги Иннацо Мак ДОО Ново Лагово, Прилеп
18 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Аеродром
19 Предлог - одлука за престанок на користење на недвижни ствари и Предлог - одлука за давање на стопанисување на недвижни ствари на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје
20 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2023/434 на Советот од 25 февруари 2023 година за изменување на Одлуката 2014/512/ЗНБП во врска со рестриктивните мерки во поглед на дејствијата на Русија кои ја дестабилизираат ситуацијата во Украина и Регулативата (ЕУ) 2023/427 на Советот од 25 февруари 2023 година за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 833/2014 во врска со рестриктивните мерки во поглед на дејствијата на Русија кои ја дестабилизираат ситуацијата во Украина
21 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2023/432 на Советот од 25 февруари 2023 година за изменување на Одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на дејствијата што го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2023/429 на Советот од 25 февруари 2023 година за спроведување на Регулатива (ЕУ) бр. 269/2014 за рестриктивни мерки во однос на дејствијата што го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина
22 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2023/421 на Советот од 24 февруари 2023 година за изменување на Одлуката 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Белорусија и вклученоста на Белорусија во руската агресија врз Украина и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2023/419 на Советот од 24 февруари 2023 за спроведување на член 8а од Регулативата (ЕК) 765/2006 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Белорусија и вклученоста на Белорусија во руската агресија врз Украина
23 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2023/501 на Советот од 7 март 2023 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2020/1999 за рестриктивни мерки против сериозни повреди и злоупотреби на човековите права и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2023/500 на Советот од 7 март 2023 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) 2020/1998 за рестриктивни мерки против сериозни повреди и злоупотреби на човековите права
24 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2023/408 на Советот од 23 февруари 2023 година за изменување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Сирија и Регулативата (ЕУ) 2023/407 на Советот од 23 февруари 2023 година за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 36/2012 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Сирија
25 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2023/431 на Советот од 25 февруари 2023 година за изменување на Одлуката 2017/1775 за рестриктивни мерки во поглед на состојбата во Мали и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2023/428 на Советот од 25 февруари 2023 година за спроведување на член 12 (2) од Регулативата (ЕУ) 2017/1770 за рестриктивни мерки во поглед на состојбата во Мали
26 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2023/381 на Советот од 20 февруари 2023 година за спроведување на Одлуката 2011/235/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во однос на состојбата во Иран и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2023/379 на Советот од 20 февруари 2023 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 359/2011 за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, субјекти и тела во однос на состојбата во Иран
27 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/2377 на Советот од 5 декември 2022 година за изменување на Одлуката 2010/788/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на состојбата во Демократска Република Конго и Регулативата (ЕУ) 2022/2373 на Советот од 5 декември 2022 година за изменување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1183/2005 за рестриктивни мерки во поглед на состојбата во Демократска Република Конго
28 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2023/457 на Советот од 2 март 2023 година за изменување на Одлуката 2014/119/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, субјекти и тела во однос на состојбата во Украина и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2023/449 на Советот од 2 март 2023 за спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 208/2014 за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, субјекти и тела во однос на состојбата во Украина
29 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2023/380 на Советот од 20 февруари 2023 година за изменување на Одлуката 2013/184/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Мјанмар/Бурма и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2023/387 на Советот од 20 февруари2022 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 401/2013 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Мјанмар/Бурма
30 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2023/422 на Советот од 24 февруари 2023 година за ажурирање на списокот на лица, групи и субјекти кои подлежат на членовите 2, 3 и 4 од Заедничкиот став 2001/931/ЗНБП за примената на посебни мерки за борба против тероризмот и за укинување на Одлуката (ЗНБП) 2022/1241 и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2023/420 на Советот од 24 февруари 2023 година за спроведување на член 2(3) од Регулативата (ЕЗ) бр. 2580/2001 за посебни рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти за борба против тероризмот и укинување на Регулативата за спроведување (ЕУ) 2022/1230
31 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2023/433 на Советот од 25 февруари 2023 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2020/1999 за рестриктивни мерки против сериозни повреди и злоупотреби на човековите права и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2023/430 на Советот од 25 февруари 2023 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) 2020/1998 за рестриктивни мерки против сериозни повреди и злоупотреби на човековите права
32 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2023/646 на Советот од 20 март 2023 година за спроведување на Одлуката 2011/235/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во однос на состојбата во Иран и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2023/645 на Советот од 20 март 2023 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 359/2011 за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, субјекти и тела во однос на состојбата во Иран
33 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2023/572 на Советот од 13 март 2023 година за изменување на Одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2023/571 на Советот од 13 март 2023 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 269/2014 за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина
34 Предлог на закон за изменување на Законот за Oперативно - техничка агенција, по скратена постапка (поднесен од пратениците Игор Јанушев и Јован Митревски)
35 Годишен извештај за работата на Комисијата за заштита на конкуренцијата за 2022 година
36 Иницијатива поднесена од Стојаноски Дејан и Србиноски Филип, и двајцата од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.55/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 92 став 3 точка 2 алинеја 1 во делот „литар“ од Законот за акцизите
37 Конечно решение У.бр.109/2022 од 12 април 2023 година за поведување постапка за оценување на уставноста на член 152 став 1 точка 2) во делот „став (4)”, член 154 став 1 точка 2) во делот „став (4)”, член 156 став 1 точка 8) во делот „став (4)” и член 158 став 1 точка 4) во делот „став (4)” од Законот за градење
38 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје за продажба на имот 670/3195 идеален дел од КП 695 викано место Шамак, катастарска култура 11000,класа 3, со површина 3195 м2 со Имотен Лист бр.1903 за КО Бардовци
39 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.94905 за КО Чаир, на КП бр.183 викано место/улица Чаир
40 Понуда од нотар Катерина Митревска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.49204 за КО Кисела Вода 2, на КП бр.284 Викано место/улица Ѓ.Ѓоновиќ,Имотен лист бр.614 КО Кисела Вода 2, на КП бр.284 Викано место/улица Ѓ/Ѓоновиќ 111
41 Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист број 6067 за КО Радишани на КП број 3174, викано место/улица П.Јанчевски бб
42 Понуда од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист број 58143, за КО Кисела Вода 1, на КП број 1234, викано место/улица И.Козаров
43 Понуда од нотар Надица Чаушевска Заева од Струмица за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 6439, за КО Попчево, на КП бр. 945, викано место/улица „Село“ и Имотен лист бр. 65, за КО Попчево, на КП бр. 942, викано место/улица „Село“
44 Известување од извршител Анѓелка Ефковска за налог за извршување врз недвижност, запишана во Имотен лист бр.904 за КО Чаир
45 Кадровски прашања
46 Прашања и предлози 
47 Информација за одржаниот Шеснаесетти состанок на Советот за стабилизација и асоцијација меѓу Република Северна Македонија и Европската Унија, Скопје, 17 март 2023 година
48 Извештај за извршени инспекциски надзори над спроведувањето на обврските на концесионерите утврдени во договорот за давање на концесија на риби за организирање на рекреативен и вршење на стопански риболов, за периодот јули-декември 2022 година
49 Извештај за работа на Агенцијата за остварување на правата на заедниците за 2022 година
50 Информација во врска со учеството на Република Северна Македонија во Програмата за забрзување на транзицијата од јаглен поддржана од Климатскиот инвестициски фонд
51 Информација во врска со оддржување Годишно собрание на акционери на ЕВН Македонија АД Скопје закажано за 19.06.2023 година 
52 Информација во врска со усвојување на патоказот за Праведна транзиција и воспоставување на Структура за водење на процесот на Праведна транзиција во Република С. Македонија
53 Информација за статусот на проектот Отворен Балкан
54 Информација за потребата од итно преземање на активности од страна на Судскиот Совет на Република Северна Македонија за спроведување на тест за интегритет и психолошки тест
55 Информација во врска со новата проценета вредност на инфраструктурниот проект „Изградба на новата железничка делница од Крива Паланка до границата со Република Бугарија, како дел од Коридор VIII“, извршена од страна на консултантот Конекта.
56 Информација за потребата од обезбедување на средства за дореализација на проектите во рамки на проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ финансиран со средства од Европската инвестициона банка
57 Предлог–oдлука за проширување на концесијата за експлоатација на техногена минерална суровина (троска) на локалитетот “Баш Колиби“ општина Велес на Друштвото за инженеринг, проектирање, монтажа и услуги КЕПС МОНТ ГРОУП ДОО Скопје
58 Информацијата за одржување состанок на македонско-украинската Мешовита комисија за меѓународен патен сообраќај, на 13.06-14.06.2023 година во Скопје
59 „Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности“ у 03-16/23
60 Предлог – Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за култура
61 Предлог – Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за култура
62 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за внатрешни работи
63 Информација во врска со апликација за изработка на физибилити студија и советодавни yслуги за мали модуларни нуклеарни централи – Проект Феникс
64 Предлог - листа за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Берово
65 Предлог – одлука за именување на Јулиана Николова за генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Сојузна Република Германија, со седиште во Минхен
66 Предлог - одлука за отповикување на г. Реџеп Демири, генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Сојузна Република Германија, со седиште во Минхен
67 Информација за давање согласност за преземање на обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредни години на Министерството за здравство за набавка на вакцини за континуирана имунизација и вакцини по епидемиолошки индикации за потребите на населението за период јануари 2024 – декември 2026 година
68 Информација во врска со потребата за поведување постапка престанок на корисничко право на Студенски Центар Скопје и доделување на правото на трајно користење на градежното земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на КПбр.2133 КО Центар 2 на Министерството за здравство
69 „Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности“ у 03-17/23