167-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
11.07.2023 - 13:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (916.48 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Фико-Пласт увоз-извоз ДОО Струмица, со Предлог - одлука
2 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги У.С.Ажур ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог - одлука
3 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Бос Пакинг ДОО експорт-импорт Скудриње, Маврово и Ростуша, со Предлог - одлука
4 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Вивитех ДОО Гевгелија, со Предлог - одлука
5 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија Дојран Стил ДООЕЛ с.Николиќ Дојран, со Предлог - одлука
6 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Текстилна Коорпорација ДООЕЛ с.Негорци Гевгелија, со Предлог - одлука
7 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Текома Дистрибуција ДООЕЛ увоз-извоз Штип, со Предлог - одлука
8 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за компјутерски инжинеринг, трговија и услуги Проспектив Медиа Сервисис ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
9 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на, Друштвото за производство, услуги и трговија Еурокартон увоз-извоз ДООЕЛ Битола, со Предлог - одлука
10 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Мавис Текстил ДООЕЛ Штип, со Предлог - одлука
11 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за произовдство и трговија Хај-Теч Корпорација ДОО експорт-импорт с.Орешани, Зелениково, со Предлог - одлука
12 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Ќенан-Џам ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, со Предлог - одлука
13 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги Сирмес-ТД извоз-увоз ДОО с.Башино, Велес, со Предлог - одлука
14 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за вработување на инвалидни лица - заштитно друштво за производство, трговија и услуги Орион Инженеринг увоз-извоз ДОО Прилеп, со Предлог - одлука
15 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за угостителство, трговија и услуги Мега Нова ДООЕЛ Дебар, со Предлог - одлука
16 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за софтверски инжинеринг, трговија и услуги Максима СОФТ извоз-увоз ДООЕЛ Кавадарци, со Предлог - одлука
17 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското услужно друштво Ла Гараж увоз-извоз ДОО Охрид, со Предлог - одлука
18 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија, услуги и угостителство Компанија Иво Вик ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, со Предлог - одлука
19 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за производство, трговија, услуги и сообраќај увоз-извоз Клибо ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, со Предлог - одлука
20 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија Кентаур Компани ДООЕЛ Штип, со Предлог - одлука
21 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Квалитиум увоз-извоз ДОО Прилеп, со Предлог - одлука
22 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Каби Мактоис увоз-извоз ДООЕЛ с.Лешок, Теарце, со Предлог - одлука
23 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија на големо и мало Југококта ДОО Штип, со Предлог - одлука
24 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за произовдство, трговија и услуги Интер Глас увоз-извоз ДОО Прилеп, со Предлог - одлука
25 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Интер Инвест КФ ГРУП ДОО Струмица, со Предлог - одлука
26 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Еам ДОО Штип, со Предлог - одлука
27 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Дизниленд Трејд Лимитед увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со Предлог - одлука
28 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија, услуги и производство Делишес Комерц увоз-извоз ДООЕЛ с.Дрмени, Ресен, со Предлог - одлука
29 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Цане Момирчевски Голем Извор увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со Предлог - одлука
30 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, услуги и трговија Вирон увоз-извоз Кире Бошевски ДООЕЛ Битола, со Предлог - одлука
31 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија и услуги БМ-Холдинг ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
32 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија, услуги, откуп и преработка Бимфоод ДОО експорт-импорт Прилеп, со Предлог - одлука
33 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги АГ & БМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Муртино, Струмица, со Предлог - одлука
34 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија Адријус ДОО увоз-извоз с.Глумово, Сарај, со Предлог - одлука
35 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија на големо и мало, производство, услуги и инжинеринг Агропром Тоде и Кристина увоз-извоз ДОО Гостивар, со Предлог - одлука
36 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги АЛ-Митал ДОО Струмица, со Предлог - одлука
37 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Алпиневуд ДОО експорт-импорт с.Прељубиште, Јегуновце, со Предлог - одлука
38 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Арт ЦНЦ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со Предлог - одлука
39 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за производство, трговија и услуги АСМ ДООЕЛ Охрид, со Предлог - одлука
40 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија Бизи ДООЕЛ увоз-извоз Василево, со Предлог - одлука
41 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство промети и услуги БМ Принт увоз-извоз ДОО Прилеп, со Предлог - одлука
42 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги БМФ ДОО Зрновци, со Предлог - одлука
43 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Бобо Бартон ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со Предлог - одлука
44 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство услуги и трговија Вистони-ЖП ДООЕЛ увоз-извоз Босилoво, со Предлог - одлука
45 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, промет и услуги Вита Нова-ЗА ДОО Скопје, со Предлог - одлука
46 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство на лекови, гранични и козметички производи Галафарм ДОО Скопје, со Предлог - одлука
47 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Заштитното друштво картонажа Гирмa Битола ДООЕЛ с.Кукуречани, со Предлог - одлука
48 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Глас Плус Лукс ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
49 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за градежништво, проектирање, трговија и услуги Гони Љинукс ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
50 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија, услуги и туризам Демир-Импекс - С Седат ДООЕЛ Куманово, со Предлог - одлука
51 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Детал Велд Инжинеринг ДООЕЛ Кавадарци, со Предлог - одлука
52 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги Екопак СКС ДОО увоз-извоз Скопје, со Предлог - одлука
53 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Златекс ДОО увоз-извоз Скопје, со Предлог - одлука
54 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија Ивона-П ДООЕЛ Василево, со Предлог - одлука
55 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, промет и услуги Илемик увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со Предлог - одлука
56 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Јопо Холдинг ДООЕЛ увоз-извоз Неготино, со Предлог - одлука
57 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Јумис ДООЕЛ Кочани, со Предлог - одлука
58 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги КМ Мебел Специјал ДООЕЛ Крушево, со Предлог - одлука
59 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Кулинг Поинт ДОО с.Боговиње, Боговиње, со Предлог - одлука
60 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија производство и услуги Леибах ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, со Предлог - одлука
61 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Макс увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со Предлог - одлука
62 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Мапет 2016 увоз-извоз ДООЕЛ Битола, со Предлог - одлука
63 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги М-Би ДОО Струмица, со Предлог - одлука
64 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство трговија и услуги Мурана-Компани ДООЕЛ експорт-импорт Желино, со Предлог - одлука
65 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз ДООЕЛ Наматекс Валандово, со Предлог - одлука
66 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство трговија услуги и транспорт Поп Мак ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со Предлог - одлука
67 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство трговија и услуги Мелком Треф ДООЕЛ Радовиш, со Предлог - одлука
68 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за инженеринг проектирање и монтажа Моникo ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со Предлог - одлука
69 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија Порта Ентериери ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со Предлог - одлука
70 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Прогрес Груп Компани ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија, со Предлог - одлука
71 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, угостителство, сообраќај и услуги увоз-извоз Про-ЕМ ДООЕЛ Штип, со Предлог - одлука
72 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за компјутерско програмирање и трговија Сајтек Р&Д ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
73 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото со ограничена одговорност за финална преработка на дрво Столичара ДЕ-НИ ДОО с.Црешнево, Македонски Брод, со Предлог - одлука
74 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Текстина ДООЕЛ Штип, со Предлог - одлука
75 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија Техноинжинеринг ДООЕЛ Штип, со Предлог - одлука
76 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија, услуги и производство Тома-Радово ДООЕЛ увоз-извоз с.Радово, Босилово, со Предлог - одлука
77 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, промет и услуги Умф Пак увоз-извоз ДОО с.Ново Лагово, Прилеп, со Предлог - одлука
78 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Заштитното друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало застапништво и останати услуги Универзал-С ДОО увоз-извоз Крива Паланка, со Предлог - одлука
79 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство инженеринг и трговија Фрагмат-Мак ДОО Куманово, со Предлог - одлука
80 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и промет на алати, пластични и метални производи, трговија и услуги, увоз-извоз Ц и П Алати ДООЕЛ Охрид, со Предлог - одлука
81 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија Чиче Трејд ДООЕЛ Тетово, со Предлог - одлука
82 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за информатички инженеринг, производство и услуги увоз-извоз Фоксит ДОО Скопје, со Предлог - одлука