171-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
18.07.2023 - 13:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (771.52 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 156 - та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 23 мај 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 164 - та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 4 јули 2023 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2023 година – 30 јуни 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во врска со Предлог Анекс бр. 1 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште (заверен кај Закуподавачот под арх. бр. 09-521/1 од 09.03.2023 година, кај Закупецот под арх.бр. 03-04/01 од 01.03.2023 година, солемнизиран кај нотар Ана Дојчиновска од Скопје под ОДУ 630/23 на ден 09.03.2023 година) со Друштво за производство, трговија и услуги Кромберг & Шуберт Македонија Ск ДООЕЛ Скопје, како Закупец на земјиште
2 Информација во врска со Договорот за доделување на државна помош склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија застапувана и претставувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и Друштвото за производство, трговија и услуги Кромберг & Шуберт Македонија СК ДООЕЛ Скопје со бр.13-1573/1 од 2.12.2022 година
3 Предлог на закон за дивечот и ловството 
4 Понуда од нотар Сашка Јанчевска Дамјановска од Битола за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.70959 за КО Битола 5 на КП бр.1708 дел 2,Викано место/улица Битола 5
5 Информација со предлог за пристапување кон измена на Уставот на Република Северна Македонија со насоки за изменување и дополнување на Уставот на Република Северна Македонија
6 Предлог-уредба за изменување на Уредбата за правото на лицата со инвалидност и други лица да бидат ослободени од партиципација за студирање
7 Предлог - одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на надоместок за услуги на Акционерско друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје
8 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за Проект за инфраструктура за поврзување и изградба на дел од фекална канализација за с. Режановце, КО Режановце, Општина Куманово, со Предлог-одлука
9 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Трајче Камчев, ул.Орце Николов бр.52-Б, Кавадарци, со Предлог - одлука
10 Информација за Нацрт – Годишен извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2022 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за периодот јануари – декември 2022 година и Нацрт-Акциски план за 2023 година за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии
11 Информација за напредокот во врска со имплементација на Препораките на Бернска Конвенција бр.211 (2021)
12 Информација во врска со донесување на Предлог-решение за изменување на Решението за формирање на Комисија за категоризација на угостителски објекти, со Предлог-решение
13 Информација за статус на Договорот за финансиска поддршка бр. 10-8074/1 од 15.10.2019 година склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштвото за рециклирање на хартија и остатоци од хартија Пејпар Мил ДОО Кочани
14 Предлог-одлука за определување на бројот на кандидати кои се запишуваат на Стручна студиска програма на втор циклус на специјалистички стручни студии ,,Специјализација за командни и штабни должности“ на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“- Скопје, во студиската учебна 2023/2024 година
15 Информација за изменување на Решението за именување на претседател и членови на Комисијата за билатерална соработка во областа на социјалното осигурување, со Предлог-решение
16 Извештај за извршени преговори и за потпишување на Договор меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Турција за соработка во областа на образованието, со усогласен текст на Договор меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Турција за соработка во областа на образованието
17 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државен испитен центар-Скопје (компјутери)
18 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Росоман (мебел)
19 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Росоман (таблети)
20 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Ресен (мебел)
21 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Ресен (таблети)
22 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Свети Николе (мебел)
23 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Ранковце (таблети)
24 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Ранковце (мебел)
25 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Сарај (мебел)
26 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Струмица (мебел)
27 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Штип (мебел)
28 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Сопиште (таблети)
29 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Зрновци (таблети)
30 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Старо Нагоричане (таблети)
31 Предлог на закон за дополнување на законот за минерални суровини
32 Барање за давање на автентично толкување на член 187, а во врска со член 161 ставови (2) и (6) од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.154/19, 76/20 и 178/21), поднесено од пратеникот Никола Мицевски
33 Барање за давање на автентично толкување на членот 59-ѕ од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија “ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 244/19, 18/20, 279/20 и 227/22, поднесено од пратеник Вјолца Адеми
34 Понуда од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.43223 за КО Карпош на КП бр.2082 дел 1, викано место/улица А.Дуков бр.35
35 Понуда од нотар Иљхам Исмани од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1307/1 за КО Радишани на КП бр.555 дел 1, викано место/улица 21
36 Понуда од нотар Катерина Митревска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.49204 за КО Кисела Вода 2, на КП бр.284 Викано место/улица Ѓ.Ѓоновиќ,Имотен лист бр.614 КО Кисела Вода 2, на КП бр.284 Викано место/улица Ѓ/Ѓоновиќ 111
37 Кадровски прашања 
38 Прашања и предлози 
39 Информација на Влада за проектот Спомен куќа „Музеј Лазар Личеноски“ за определување надлежности за реализација на проектите и спроведувањето на непосредната заштита и реализацијата на проектот за недвижното добро и конзервација на движните културни добра според намените да биде префрлена во соодветните надлежни институции: НУ Национален конзерваторски центар - Скопје, НУ Конзерваторски центар-Скопје, НУ Музеј на Македонија, НУБ „Св. Климент Охридски“ и Архив на Република Северна Македонија
40 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино, за период октомври-декември 2022 година
41 Информација од Претседавачот на координативното тело за следење на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори во врска со ангажирање на правни застапници на Министерство за здравство на Република Северна Македонија по повод поведена арбитражна постапка во предметот Inso Sistemi Per Le Infrastrutture sociali S.P.A in Amministrazione Straordinaria ( Italy) vs Ministry of Health of the Republic of North Macedonia ICC Case Number 27417/HBH со прилог Полномошно за застапување и Писмо за ангажирање
42 Информација за потпишување на Меморандум за соработка меѓу Владата на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска (Владата на Обединетото Кралство), претставена од Министерството за надворешни работи, комонвелт и развој (ФЦДО), претставено од Метју Лосон, Амбасадор и Владата на Република Северна Македонија (Влада на Северна Македонија), претставена од Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија (корисник), претставено од министерот Бујар Османи за реализација на проектот за менторство и градење на капацитетите на Директоратот за НАТО и политичко-безбедносни прашања при Министерството за надворешни работи, со усогласен текст на Меморандумот.
43 Информација за подготовката на претседавањето на Република Северна Македонија со Процесот за соработка во Југоисточна Европа, 1 јули 2023 - јуни 2024 година
44 Информација за потребата од изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични централи на Црна Река
45 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 06.07.2023 до 12.07.2023 година
46 Писмено известување за кризната состојба заради поплави на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјата на Општина Делчево и Општина Крива Паланка, заради поплави и справување со последиците од нив за период од 04-10.07.2023 година
47 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 04.07.2023 - 06.07.2023 година
48 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 07.07. -13.07.2023 година
49 Писмено известување за кризната состојба заради поплави на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјата на Општина Делчево и Општина Крива Паланка, заради поплави и справување со последиците од нив за период од 27.06.2023 до 03.07.2023 година
50 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 27.06.2023 - 03.07.2023 година
51 Писмено известување за кризната состојба заради поплави на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјата на Општина Делчево и Општина Крива Паланка, заради поплави и справување со последиците од нив за период од 11-17.07.2023 година