172-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
18.07.2023 - 14:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.02 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Агро Гурмеш ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог - одлука
2 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Амфенол Технолоџи Македонија ДООЕЛ Кочани, со Предлог - одлука
3 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија, производство и услуги Анма Пласт ДООЕЛ увоз-извоз Битола, со Предлог - одлука
4 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица- Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Брегал ДОО увоз-извоз Делчево, со Предлог - одлука
5 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство на текстилни ткаенини, трговија и услуги Декор Текстил ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар, со Предлог - одлука
6 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Евросуровина ПА увоз-извоз ДООЕЛ Битола, со Предлог - одлука
7 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, градежништво, промет и услуги Златна Рака увоз-извоз Прилеп ДОО, со Предлог - одлука
8 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Зоди Интернационал увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со Предлог - одлука
9 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Интер-Метал-Мет увоз-извоз ДООЕЛ с.Василево, Василево, со Предлог - одлука
10 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз Карамела ДООЕЛ Струмица, со Предлог - одлука
11 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија, промет, производство и услуги Компанија Атанасовски ДОО увоз-извоз н.м Илинден, Илинден, со Предлог - одлука
12 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за монтажа, инжeнеринг, трговија и угостителство Кратер ДООЕЛ увоз-извоз Илинден, со Предлог - одлука
13 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги М.Д. Страиште ДООЕЛ увоз-извоз Валандово, со Предлог - одлука
14 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги МФА Трејдинг ДООЕЛ увоз-извоз Штип, со Предлог - одлука
15 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Недцанн Северна Македонија ДООЕЛ Охрид, со Предлог - одлука
16 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Пилана Три Реки ДОО Скопје, со Предлог - одлука
17 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за градежништво, превоз, трговија и услуги Политоп ДООЕЛ увоз-извоз Студеничани с.Батинци, со Предлог - одлука
18 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, услуги и трговија Путурус Промет увоз-извоз ДООЕЛ с.Долно Оризари Битола, со Предлог - одлука
19 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија, транспорт и туризам Рио Компани-Ријат ДООЕЛ с.Градец, Врапчиште, со Предлог - одлука
20 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Рур4медикал ДОО Штип, со Предлог - одлука
21 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Уни Лим ДООЕЛ Чучер Сандево, со Предлог - одлука
22 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за обука на кадри за информатика, подготовка на печат и издаваштво, промет и други услуги Фајнарт Мултимедија ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
23 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Флуид Проект производство, промет и увоз-извоз Скопје, со Предлог - одлука
24 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги ГМК-Технологија ДОО с.Косел Охрид, со Предлог - одлука
25 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за компјутерско програмирање 42Дајнамикс ДОО Скопје, со Предлог - одлука
26 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, градежништво, трговија, угостителство и услуги Хари-98 ДОО експорт-импорт с.Горно Оризари Велес, со Предлог - одлука
27 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Фрателли Срлс ДООЕЛ Струмица, со Предлог - одлука
28 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Форминг ДООЕЛ с.Кучевиште Чучер Сандево, со Предлог - одлука
29 Информација а склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Универзал Ерер ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, со Предлог - одлука
30 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за производство, промет и услуги Солопром ДОО Скопје, со Предлог - одлука
31 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за услуги, производство и трговија Сварог ДООЕЛ Прилеп, со Предлог - одлука
32 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Рики-Јуниор ДООЕЛ увоз-извоз Кочани, со Предлог - одлука
33 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за земјоделие, трговија и услуги Риал Агро ДООЕЛ с.Чешиново, Чешиново-Облешево, со Предлог - одлука
34 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Папилон Сервис ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
35 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво Рекорд ДОО Струмица, со Предлог - одлука
36 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговското друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалaци Пивара Скопје АД Скопје, со Предлог - одлука
37 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги Перфето-Лукс ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
38 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за произвoдство, трговија и услуги М-Лаб ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
39 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство трговија и услуги Метал Ласер Кат ДООЕЛ извоз-увоз Долно Оризари Велес, со Предлог - одлука
40 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Месарница Компанија Петковски ДООЕЛ Мрaлино Илинден, со Предлог - одлука
41 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство транспорт градежништво сообраќај трговија и услуги Лигнум ДООЕЛ увоз-извоз с.Неготино- Полошко Врапчиште, со Предлог - одлука
42 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Месната индустрија со трговија Карнем ДОО увоз-извоз с.Зубовце Врапчиште, со Предлог - одлука
43 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Трговецот- поединец Канела ТП Никола Кирил Ристов с.Градошорци Василево, со Предлог - одлука
44 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Интер Вуд Дизаин ДОО увоз-извоз Штип, со Предлог - одлука
45 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Илиос ДП ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
46 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија и продажен центар за производи од кожа ЕФФЕ ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
47 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз Ес Еф Експорт ДООЕЛ с.Дабиље Струмица, со Предлог - одлука
48 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство трговија и услуги Ела Пелети ДОО увоз-извоз Богданци, со Предлог - одлука
49 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Екодисан-3 увоз-извоз ДООЕЛ Гостивар, со Предлог - одлука
50 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Еко Селект увоз-извоз ДОО Битола, со Предлог - одлука
51 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Еко Лајф ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог - одлука
52 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Евростил-М увоз-извоз ДОО Струмица, со Предлог - одлука
53 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија Доце-Тепласт ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, со Предлог - одлука
54 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Дием-ГП ДОО Гевгелија, с.Негорци, со Предлог - одлука
55 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Гранд Партнер-АС увоз-извоз ДОО Струмица, со Предлог - одлука
56 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Герта-Арди ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со Предлог - одлука
57 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Агенцијата за мода, дизајн, услуги и производство Арвена Продукција ДОО експорт-импорт Штип, со Предлог - одлука
58 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија, градежништво и услуги Амр-Стеел ДООЕЛ експорт-импорт с.Неготино-Полошко Врапчиште, со Предлог - одлука
59 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Агронова-МиК ДООЕЛ с.Сушица Ново Село, со Предлог - одлука
60 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и меѓународен транспорт и шпедиција Агроинвест увоз-извоз ДОО Прилеп, со Предлог - одлука
61 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за градежништво, производство и трговија Фи-Бау Ибраим и други ДОО, експорт-импорт с.Палатица, Желино, со Предлог - одлука
62 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија Фејдом Фурнитуре ДОО Скопје, со Предлог - одлука
63 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, промет, трговија и услуги Симекс Е.Д.С. увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со Предлог - одлука
64 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија, промет и услуги Сиа Софт ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
65 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство дистрибуција и продажба Риведил Балкан Гроуп ДОО с.Градец Врапчиште, со Предлог - одлука
66 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, промет, трговија и услуги Хербаленд ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог - одлука
67 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Акционерското друштво Оранжерии с.Хамзали, Босилово, со Предлог - одлука
68 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Оне Кабле Ф Ј ДОО Скопје, со Предлог - одлука
69 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Заштитното друштво за вработување на инвалиди, производство, трговија и угостителство Алевадо Кабел увоз-извоз ДОО Велес, со Предлог - одлука
70 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија и услуги Амери Фармаси ДООЕЛ увоз-извoз Струмица, со Предлог - одлука
71 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија Лецкер ДООЕЛ експорт-импорт с.Требош, Желино, со Предлог - одлука
72 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги Континент ЛПГ ДООЕЛ Ќојлија Петровец, со Предлог - одлука
73 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Колукс ДООЕЛ увоз и извоз Прилеп, со Предлог - одлука
74 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Интернатионал Фреш Фоод ДОО Врапчиште, со Предлог - одлука
75 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за услуги Инскејл Македонија ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
76 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги 3дее Инг ДОО Тетово, со Предлог - одлука
77 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Ефтинија Ролс ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог - одлука
78 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги Еуроедил-Холдинг ДООЕЛ експорт-импорт с.Скудриње Ростуше, со Предлог - одлука
79 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, услуги и промет на големо и мало Дошница експорт-импорт ДООЕЛ с.Чифлик, Демир Капија, со Предлог - одлука
80 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Дитодоро ДООЕЛ Струмица, со Предлог - одлука
81 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Димак Фудс ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со Предлог - одлука
82 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство и трговија ГП Ворлд Продакшн ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлука
83 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги Голд Пелет ДОО увоз-извоз с.Ратево, Берово, со Предлог - одлука
84 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за трговија, угостителство и услуги Гарден Емир ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со Предлог - одлука
85 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за издавачка, дејност, графички дизајн, трговија компјутерски и интелектуални услуги Вортекс ЕД ДОО увоз-извоз Скопје, со Предлог - одлука
86 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, услуги и трговија Бонивес Компани ДООЕЛ с.Јурумлери Скопје, со Предлог - одлука
87 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Ана Ком ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог - одлука
88 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за туризам, угостителство, сообраќај, производство, трговија и услуги Асинус ДООЕЛ с.Долна Бањица - Гостивар, со Предлог - одлука
89 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Фуел Танкс- Цистерна ДООЕЛ Богданци, со Предлог - одлука
90 Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка на Друштвото за производство, трговија и услуги Јомак Ком ДООЕЛ увоз-извоз Велес, со Предлог - одлука
91 Прашања и предлози