181-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
29.08.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (966.04 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 171-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 18 јули 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 178-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 15 август 2023 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Извештај за преземени чекори за подобрување на ефективноста и ефикасноста на координацијата на донаторите во земјата
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка  Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2023 година – 31 декември 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на бодот за пресметување на платите на вработените во Акционерското друштво „Медиумска информативна агенција“- Скопје, во државна сопственост
2 Информација за Економско – финансискиот дијалог помеѓу ЕУ и Западен Балкан и Турција и процесот на подготовка на Програмата на економски реформи 2024-2026 година
3 Информација за востановување на ловишта на територијата на Република Северна Македонија, со Предлог-одлука
4 Информација за формирање на работна група за реализација на проектот „50 села, 50 приказни”
5 Предлог на закон за ратификација на Протоколот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Швајцарскиот Федерален Совет за изменување на Спогодбата од 14 април 2000 година меѓу Македонската Влада и Швајцарскиот Федерален Совет за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал
6 Предлог на закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Советот на министри на Босна и Херцеговина, Владата на Република Бугарија, Владата на Република Хрватска, Владата на Унгарија, Владата на Република Северна Македонија, Владата на Црна Гора, Владата на Република Србија, Владата на Словачката Република и Владата на Република Словенија за соработка и координација на потрагата и спасувањето во областа на воздухопловството
7 Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Романија за зајакнување на соработката во областа на внатрешната контрола и спречување и борба против корупцијата
8 Предлог-уредба за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за јавните установи за деца - детски градинки и центри за ран детски развој во состав на јавни детски градинки по општини за 2024 година
9 Извештај за извршени преговори и за потпишување на Договор за Централноевропската програма за размена на универзитетски студии ЦЕЕПУС IV
10 Понуда од нотар Маргарита Вангелова од Гевгелија, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.10494 за КО Богданци на КП бр.9797, Викано место/улица М. Тито, Имотен лист бр.450 за КО Богданци на КП бр.9797, викано место/улица М. Тито
11 Понуда од нотар Васко Паскали од Охрид за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.7463 за КО Охрид 4, на КП бр.5838, викано место/улица Горица и КП БР.5831, викано место/улица Рача
12 Понуда од нотар Ана Дојчиновска од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.3808, за КО Гази Баба, на КП бр.2138/1, викано место/улица „516 бр.5“
13 Извештај за работата на Комисијата за организации со статус од јавен интерес во 2022 година
14 Информација за потреба од продажба на движни ствари, со предлог-одлуки
15 Предлог-одлука за прогласување на Збирката на движно културно наследство фонд 580 „Браќа Манаки-Битола 1853-1964“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење
16 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање/или транспортирање,преработка,рециклирање и уништување на отпад (Јавна установа Детски дом „11 Октомври’’ - Скопје)
17 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Доброволната планинска спасителна служба-Осогово Кочани
18 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У 03-688/1
19 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У 03-687/1
20 Годишна сметка за 2022 година на ЈП „Стрежево" Битола, Годишен извештај за работењето во 2022 година за ЈП „Стрежево” Битола и Извештај на независниот ревизор за финансиските извештаи за 2022 година за ЈП „Стрежево” Битола, со предлог-одлуки
21 Годишна сметка на Јавното претпријатие Колекторски систем Скопје за 2022 година и Годишен извештај за работењето на Јавното претпријатие колекторски систем – Скопје за 2022 година, со предлог-одлуки
22 Изменување на Годишна инвестициона програма на ЈП за стопанисување со пасишта за 2023 година, со Предлог-одлука
23 Годишна сметка и Годишен извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје за 2022 година, со Извештај од Независниот ревизор и предлог-одлуки
24 Предлог-програма за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура 2023 година
25 Предлог-одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје бр. 0101-2946/8 од 23.06.2023 година
26 Предлог–одлука за давање согласност на одлуката за продажба на станбен простор и Предлог –одлука за давање согласност на одлуката за утврдување продажна цена на станбен простор наменет за продажба на станови во Прилеп на ул.„11 Октомври” б.б.
27 Годишен финансиски извештај на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје за период од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година, Годишната сметка за 2022 година, ревидирана Годишна сметка за 2022 година на 08.06.2023 година и ревизорски извештај за финансиското работење изготвен од независниот ревизор Друштвото за ревизија Ековис Аудит Македонија ДОО Скопје, со Предлог-одлука
28 Предлог–уредба за утврдување на висината на надоместокот за чување и евапорација на нафта и нафтени деривати на задолжителните резерви
29 Информацијата за усвојување на Годишната сметка, Годишниот извештај за работата и Финансискиот извештај на Друштвото за производство, промет и услуги Препород ДООЕЛ Скопје за 2022 година, со предлог-одлуки
30 Предлог-одлука за отуѓување на градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонсија, утврдено со Урбанистички проект согласно член 58 (6) вон офат на урбанистички план со намена Е1-Фотоволтаични електрани поставени на земјиште на КП 1030/1, КО Ижиште, Општина Македонски Брод
31 Предлог-одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари на општина Куманово (споменик Костурница)
32 Предлог-одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари (с.Орашац)
33 Годишен извештај за функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2022 година
34 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Лазар Костовски, ул.Диме Туриманџов бр.13, Кавадарци, со Предлог-одлука
35 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Илко Соколов ул.Илинденска бр.87, Росоман, со Предлог-одлука
36 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Радо Кочов, с.Тимјаник Неготино, со Предлог-одлука
37 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на измена и дополна на Проект за инфраструктура на линиска инфраструктурна градба-изградба на цевковод за водоснабдување на KO Бач, KO Брод, KO Гермијан и КО Добровени, општина Новаци, со Предлог-одлука
38 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за измена и дополна на Проект за инфраструктура за водоснабдителен систем со потребни хидротехнички објекти на потег од бунарско подрачје до приклучок со водоснабдителен систем на стационажа 0+800,00 за Тирз Прилеп, КО Беровци, општина Прилеп, со Предлог-одлука
39 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Романтик Плаза-Стар Дојран, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
40 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Аустриан Палас Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
41 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Аурора Ресорт и Спа - Берово, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
42 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Скај – Граничен премин Богородица–Гевгелија, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
43 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Унионмак - Кавадарци, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
44 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Маива, Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
45 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Дајмонд - Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
46 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – глина на локалитетот „Долна Краста“ с.Церово општина Маврово и Ростуша, со предлог – одлуки
47 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот „с.Чегране“ општина Гостивар, со предлог – одлуки
48 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – риолит на локалитетот „Куклиш“ општина Струмица, со предлог – одлуки
49 Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот „Зла Осојница” с.Блаце, општина Брвеница
50 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – кварц на локалитетот „Рулавица“ с.Псача, општина Ранковце
51 Предлог - одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот „Алчак“ кај с.Долно Коњаре, општина Петровец
52 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Собранието на Република Северна Македонија
53 Предлог-одлука за Дваесет и втората емисија на обврзници за денационализација
54 Предлог-oдлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година
55 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година
56 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за трговија и услуги „Банана Кицк“ ДОО експорт-импорт Тетово во уплатно-исплатното место кое се наоѓа во Подружница Банана Кицк с.Теарце на ул.„101“ бр.1 Теарце Теарце
57 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2023/987 на Советот од 22 мај 2023 година за спроведување на Одлуката 2011/235/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во поглед на состојбата во Иран и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2023/986 на Советот од 22 мај 2023 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 359/2011 за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, субјекти и тела во поглед на состојбата во Иран
58 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2023/1035 на Советот од 25 мај 2023 година за изменување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Сирија и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2023/1027 на Советот од 25 мај 2023 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) 36/2012 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Сирија
59 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2023/854 на Советот од 24 април 2023 година за изменување на Одлуката 2010/413/ЗНБП за рестриктивни мерки против Иран и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2023/853 на Советот од 24 април 2023 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 267/2012 за рестриктивни мерки против Иран
60 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана (КО Мралино)
61 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижнa ствар на Министерството за одбрана (КО Центар 1)
62 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународната операција на Европската Унија „АЛТЕА“, во Босна и Херцеговина (ноември 2023 до мај 2024 година)
63 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во НАТО операцијата „КФОР“ во Република Косово (ноември 2023 до мај 2024 година)
64 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во НАТО мисијата „Зајакнато истурено присуство“ (enhanced Forward Presence -eFP ) во Република Летонија (декември 2023 до јуни 2024 година)
65 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во борбената група на НАТО операцијата „enhanced Vigilance Activity-еVA“, во Република Романија (од декември 2023 до јуни 2024 година)
66 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во борбената група на НАТО операцијата „enhanced Vigilance Activity-еVA“ во Република Бугарија (декември 2023 до јуни 2024 година)
67 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „Cyber Coalition 23“ во Република Естонија
68 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „Combined Resolve 19“ во Сојузна Република Германија
69 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „Golden Fleece 23“ во Република Грција
70 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „Cambrian Patrol 23“ во Обединетото Кралство
71 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „Strong Balkan 23“ во Република Албанија
72 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „Steadfast Jupiter 23“ во Кралството Норвешка
73 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на општина Струга
74 Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Јавното претпријатие за државни патишта
75 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Меѓународно право и меѓународни односи“ на Правен факултет при Државен универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, со Предлог Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академските студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Меѓународно право и меѓународни односи“ на Правен факултет при Државен универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
76 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги Цити 13 холдинг увоз- извоз ДООЕЛ Битола за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
77 Информација за “Задолжување на субјекти од јавен сектор, степен на искористеност на кредитите и заемите, платени и створени трошоци” врз основа на Конечен извештај за извршена ревизија на успешност
78 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната установа Библиотека Кочо Рацин - Тетово
79 Предлог – одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната установа Центар за култура „Јордан Хаџи Константинов Џинот“ - Велес
80 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура Јордан Хаџи Константинов Џинот - Велес
81 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерство за информатичко општество и администрација
82 Предлог на Резолуција за продолжување на евроинтегративните процеси и за признавање и афирмација на јазикот, културата и суверенитетот на Сојузна Република Германија, поднесен од пратениците Димитар Апасиев и Борислав Крмов
83 Барање за давање на автентично толкување на: Одредбата од чл. 3 став 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за даноци на имот (Сл. Весник на РСМ бр. 151/21), поднесено од градоначалникот на Општина Охрид
84 Иницијатива поднесена од политичката партија ЛЕВИЦА од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.83/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 110 став 4 и член 117-а став 1 од Законот за работните односи („Службен весник на РСМ“ бр.111/2023)
85 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.88/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на РМ“ бр.87/2013, 106/13, 137/13, 61/2015, 97/2015, 215/2015, 53/2016 и 51/2018)
86 Иницијатива од Земјоделски комбинат Пелагонија АД Битола од Битола, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.91/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 47 ставови 5 и 6 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 106/2013, 177/2014, 25/2015, 73/2015, 83/2015, 154/2015, 11/2016, 53/2016, 120/2016, 163/2016, 74/2017, 83/2018, 27/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.152/2019, 244/2019, 275/2019, 110/2021, 123/2022 и 65/2023) и уставноста и законитоста на член 3 став 24 од Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања 2023 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.30/2023, 42/2023 и 110/2023)
87 Иницијатива поднесена од Министерство за правда, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.107/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Правилникот за начинот на утврдување на несообразноста и висината на процентот на намалување на директните плаќања во случај на несообразност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.131/2023)
88 Понуда од нотар Снежана Сарџовска од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист број 53535 за КО Визбегово на КП број 1311, викано место/улица Долни Рид
89 Понудата од нотар Весна Масловариќ Костовска од Тетово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.106226 за КО Тетово 2 на КП бр.8540 дел 1 Викано место/улица Б.Вулич и Имотен лист бр. 105031 за КО Тетово 2 на КП бр.8540 дел 1 Викано место/улица Б.Вулич
90 Понуда од нотар Радица Хаџи Петрушева од Велес за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.50746, за КО Башино Село, на КП бр.962, Викано место/улица Село
91 Понуда од нотар Оливера Пешиќ од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.6153, Имотен лист бр.5988 и Имотен лист бр.5989, за КО Злокуќани, на КП бр.932 и КП бр.935 Викано место/улица Голема нива
92 Понуда од нотар Емилија Георгиевска Аџиска од Берово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 2783 и Имотен лист бр.2086, за КО Русиново, на КП бр.9440 и КП бр.9437, Викано место / улица Преведена
93 Понуда од нотар Снежана Видовска од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 54308, за КО Кисела Вода 1, на КП бр. 877, викано место/улица „Жил Верн“ 12
94 Понуда од нотар Снежана Видовска од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 56283, за КО Центар 2, на КП бр.2878/2, КП бр.2881/2, КП бр.2884/21 и КП бр.2884/37, викано место/улица „Шербетница“ и Имотен лист бр. 56285, за КО Центар 2, на КП бр.2884/20, КП бр.2884/30, КП бр.2884/33, КП бр.2884/34 и КП бр.2884/35, викано место/улица „Шербетница“
95 Понуда од нотар Милена Момировска - Ангелевска од Битола, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 92438, за КО Битола, на КП бр.5161/1, викано место/улица „Довлеџик“ и Имотен лист бр. 92439, за КО Битола, на КП бр.5160, викано место/улица „Довлеџик“
96 Понуда од нотар Милена Момировска - Ангелевска од Битола, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 8021, за КО Битола 5, на КП бр.496, викано место/улица „Гладно Поле“ и Имотен лист бр.70146, за КО Битола 5, на КП бр.496, викано место/улица „Гладно Поле“
97 Понуда од нотар Стела Лазаревска од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 10514, за КО Илинден - вонград, на КП бр.238, викано место/улица „Маслинка“
98 Понуда од нотар Боро Атанасовски од Делчево, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 12563, за КО Делчево, на КП бр.6693, викано место/улица „М.Митевски Брицо“
99 Понуда од нотар Ирфан Тахири од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 3259, за КО Глуво Бразда, на КП бр.2989, дел 1, викано место/улица „Поројница“ и Имотен лист бр. 3189, за КО Глуво Бразда, на КП бр.2874, викано место/улица „Чар“
100 Понуда од нотар Ленче Т. Каранфиловска од Штип, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 15965, за КО Штип 4, на КП бр.10396, дел 2 и дел 3, викано место/улица „Каваклиски Рид“
101 Понуда од нотар Нерџиван Идризи од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 664, за КО Маџари, на КП бр. 2081, викано место/улица „Мамушница“
102 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2530, за КО Бутел, на КП бр.2475, дел 1, викано место/улица „Марко Крале“
103 Понуда од нотар Љупчо Јорданов од Радовиш, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.100116, за КО Ињево, на КП бр.6929/1, викано место/улица „Ињево“
104 Понуда од нотар Васко Паскали од Охрид, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.101050, за КО Охрид 4, на КП бр.5894/1, викано место/улица „Горица“
105 Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.8347, за КО Ѓорче Петров 1 – Ново Село, на КП бр.439, викано место/улица „Блага Вода“
106 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.50585, за КО Кисела Вода 1, на КП бр.963/3, викано место/улица „Т.Петровски“
107 Понуда од нотар Ирфан Јонузовски од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.31008, за КО Кисела Вода 1, на КП бр.574, викано место/улица „Т.Арсовски“
108 Понудата од нотар Ана Брашнарска од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.92982 и Имотен лист бр.960796 за КО Чаир, на КП бр.1568, викано место/улица „Стари водовод“
109 Известување од извршител Павел Поп-Иванов од Скопје, доставено под И.бр.1845/23, за Налог за извршување врз недвижен имот запишан во Имотен лист бр.1333, за КО Оровник, Имотен лист бр.103056, Имотен лист бр.103050, Имотен лист бр.103051, Имотен лист бр.101785 и Имотен лист бр.94147, за КО Охрид 2
110 Известувањето од извршител Гордана Џутеска од Охрид, доставено под И.бр.1693/2022, за Налог за извршување врз недвижен имот запишан во Имотен лист бр.17795, за КО Оздолени, Имотен лист бр.17698, за КО Оздолени, Имотен лист бр.17629, за КО Оздолени, Имотен лист бр.17812, за КО Оздолени и Имотен лист бр.17848, за КО Оздолени
111 Кадровски прашања 
112 Прашања и предлози 
113 Извештај за спроведување на Националната стратегија за борба против измами и заштита на финансиските интереси на Европската унија во Република Северна Македонија 2022-2025 година со Акциски план за спроведување 2022-2023 година за 2022 година
114 Информација за степенот на имплементација на обврските од НАТО процесот на одбранбено планирање, јануари-јуни 2023 година
115 Информација во врска со Извештајот за книговодствена вредност на работите на аеродромите Меѓународен Аеродром Скопје и „Св. Апостол Павле“ – Охрид заклучно со јуни 2023 година на ТАВ Македонија
116 Извештај на независниот ревизор за извршена ревизија на работењето на Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош за периодот од 01.01. до 31.12.2022 година
117 Информација за Годишни извештаи за ревизорска активност и Годишни ревизорски мислења за 2022 година согласно ИПА II на Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош
118 Финансиски извештај на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје, за период од 1.1.2023 година до 31.3.2023 година
119 Извештај за трошење на средства од наменска сметка за буџетска поддршка, согласно Одлука за одобрување на финансиски средства за справување со кризната состојба во снабдувањето со електрична енергија донесена од Владата на Република Северна Македонија бр.41-4126/4 од 28.04.2023 година
120 Извештај за трошење на средства од Наменска сметка за буџетска поддршка согласно Одлука за одобрување на финансиски средства за справување со кризната состојба во снабдувањето со топлинската енергија донесена на Влада на Република Северна Македонија на 01 февруари 2023 година со број 41-1017/5
121 Тримесечен финансиски извештај за период од 01 јануари 2023 година до 31 март 2023 година
122 Финансиски извештај на Јавното претпријатие Колекторски систем – Скопје, за период 1 јануари 2023 година - 31 март 2023 година
123 Извештај на независниот ревизор за финансиските извештаи на на Јавното претпријатие Колекторски систем – Скопје за годината која завршува на 31 декември 2022 година
124 Годишен финансиски извештај на Јавното претпријатие Колекторски систем – Скопје за период 1 јануари 2022 година - 31 декември 2022 година
125 Финансиски извештај на Јавното претпријатие Колекторски систем – Скопје, за период 1 октомври 2022 година - 31 декември 2022 година
126 Извештај за работата на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип за периодот од 01.01.2023 година до 31.03.2023 година
127 Извештај за финансиското работење на ЈП „Стрежево“ Битола во Првото тромесечие од 2023 година
128 Информација за продажбата на акциите и уделите од вкупниот капитал на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал во периодот од 1-ви април до 30-ти јуни 2023 година
129 ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМАТА JUSTICE (2021-2027)/ INFORMACION PËR PJESËMARRJEN NË PROGRAMIN JUSTICE (2021-2027)
130 Информација за потребата за вработување на 158 лица на неопределено време во Јавното претпријатие за државни патишта неопходни за вршење на основната дејност на претпријатието
131 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 10.08.2023 до 16.08.2023 година
132 Информација со решение за определување членови на Комисијата за утврдување на репрезентативноста
133 Предлог-одлука за изменување на одлуката за определување на бројот на кандидати кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“- Скопје во студиската учебна година 2023/2024 година, чие обаразование се финансира од Буџетот на Република Северна Македонија
134 Информација за давање позитивно мислење за основање на општинско основно училиште со седиште во Визбегово, општина Бутел
135  Предлог на закон за изменување и дополнување на кривичниот законик, по скратена постапка