184-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
12.09.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (907.67 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2023 година – 31 декември 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Конечен извештај за извршена ревизија на успешност „Реформа на јавната администрација"
2 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загубата од работењето на Јавното претпријатие Колекторски систем – Скопје за 2022 година
3 Информација со Предлог стратегија за формализирање на неформалната економија 2023 - 2027 година, со Акциски план
4 Предлог на Закон за ратификација на Договорот за културна соработка меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Турција
5 Предлог на Закон за ратификација на Амандманите на Договорот за основање на Европската банка за обнова и развој
6 Информација за јавните здравствени установи за кои се предлага Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија да обезбедува средства за нивно функционирање со показатели за нивната финансиска состојба во 2022 година, со Предлог-одлука за утврдување на јавни здравствени установи кои вршат превентивни и одредени работи од примарна, специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита за кои Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија обезбедува средства за нивно целосно функционирање во 2023 година
7 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење движна ствар на Национална Установа - Охридско лето-Охрид (НУ Охридско лето-Охрид)
8 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У 03-616/1
9 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У 03-69/21
10 Информација за примена на Законот за извршување и извршен надзор над работата на извршителите за 2022 година и постапување по Заклучок бр.41-3194.5 од 10 април 2023 година под т.2 на Владата на Република Северна Македонија од Сто четириесет и втората седница од 05 април 2023 година
11 Информација за правосилност на одлуката на Европскиот суд за човекови права во предметот Y и Z против Северна Македонија А.бр.53742/21, со Предлог-одлука
12 Информација за правосилност на одлуката на Европскиот суд за човекови права во предметите Хасан против Северна Македонија А.бр.35981/21 и две други апликации (А.бр.45557/21 и А.бр.45829/21), со Предлог-одлука
13 Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлука за методологија за спроведување на подготовките за одбрана
14 Предлог-одлука за отворање Почесен конзулат на Република Кореја во Република Северна Македонија, со седиште во Скопје
15 Предлог-одлука за давање согласност за именување Почесен конзул на Република Кореја во Република Северна Македонија, со седиште во Скопје
16 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2023/1503 на Советот од 20 јули 2023 година за спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Сирија и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2023/1498 на Советот од 20 јули 2023 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) 36/2012 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Сирија
17 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката ЗНБП 2023/1501 на Советот од 20 јули 2023 за изменување на Одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2023/1496 на Советот од 20 јули 2023 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) 269/2014 за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина
18 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2023/1439 на Советот од 10 јули 2023 година за изменување на Одлуката 2015/1333/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија и Регулативата (ЕУ) 2023/1433 на Советот од 10 јули 2023 година за изменување на Регулативата (ЕУ) 2016/44 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија
19 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2023/1189 на Советот од 19 јуни 2023 година за спроведување на Одлуката 2010/788/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Демократска Република Конго и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2023/1183 на Советот од 19 јуни 2023 година за спроведување на Регулативата (ЕС) 1183/2005 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Демократска Република Конго
20 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2023/1099 на Советот од 5 јуни 2023 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2020/1999 за рестриктивни мерки против сериозни повреди и злоупотреби на човековите права и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2023/1098 на Советот од 5 јуни 2023 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) 2020/1998 за рестриктивни мерки против сериозни повреди и злоупотреби на човековите права
21 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2023/1299 на Советот од 26 јуни 2023 година за спроведување на Одлуката 2011/235/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во поглед на состојбата во Иран и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2023/1298 на Советот од 26 јуни 2023 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 359/2011 за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, субјекти и тела во поглед на состојбата во Иран
22 Предлог-oдлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за правда-Управа за водење на матичните книги
23 Барање на Јахја Хаџиасан, за прием во државјанство на Република Северна Македонија, по член 11 од Законот за државјанството
24 Годишен извештај за работа на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радио-телевизија за 2022 година
25 Решение на Уставниот суд на Република Северна Македонија У.бр.131/2022 од 23 мај 2023 година за поведување постапка за оценување на уставноста на член 6 став 2 во делот ,,во рок од три дена од датумот на објавувањето на списоците на корисници на финансиската поддршка од член 5 став 3 од овој закон“ од Законот за финансиска поддршка на социјално ранливитекатегории на граѓани за справување со енергетската криза („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.246/2022)
26 Иницијатива поднесена од Александра Илиева Милчова, адвокат од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.47/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 26 став 2 од Законот за управните спорови („Службен весник на РМ“ бр.96/2019)
27 Кадровски прашања
28 Прашања и предлози 
29 Информација за проектот за Реконструкција, пренамена, адаптација и доградба на ЈЗУ Општа болница Кичево – Втора Фаза
30 Информација за потребата од обезбедување средства за целосна реализација на проектот „Непосредна заштита: Конзервација, реставрација, санација и ревитализацијата на конакот во Лешочкиот манастир Св. Атанасие, с.Лешок –Тетово“
31 Информација за потребата на доделување на договор влада со влада за снабдување со резервни делови, поправка на делови, снабдување со потрошен материјал и давање на услуги за воздухопловите тип Ми-8МТ/17, Бел 206Б3 и Злин 242Л, со склучување на договор помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Чешката Република
32 Информација за потребата од измена на Налогот за исплата бр.1 кон Рамковниот договор (Amendment n01 to Purchase Order n1 to the Frame Agreement N F20-064-01, dated 29.09.02022), склучен помеѓу Министерството за одбрана на Република Северна Македонија и MBDA од Република Франција, во врска со набавката на батерија ПВО со многу мал дострел (VSHORAD), со Предлог-текст на Амандман бр.1
33 Информација за потребата од донесување на измена на Годишниот план на Владата на Република Северна Македонија за склучување на договори за набавка на стоки, услуги и работи во областа на одбраната и безбедноста со влади на странски држави за 2023 година со Предлог-план за изменување на Годишниот план за 2023 година
34 Информација за потребата од обезбедување дополнителни средства за ко-финансирање на големиот ИПА проект “Изградба на прочистителна станица за отпадни води и рехабилитација и надградба на канализационата мрежа во Општина Тетово„
35 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 25.08. - 31.08.2023 година
36 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 24.08.2023 до 30.08.2023 година
37 Писмено известување за кризната состојба заради поплави на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјата на Општина Делчево и Општина Крива Паланка, заради поплави и справување со последиците од нив за период од 22.08 - 23.08.2023 година
38 Информација за Рамката за партнерство (Country Partnership Framework) на Република Северна Македонија со групацијата Светска банка за периодот 2024-2028
39 Информација за потенцијално задолжување на Република Северна Македонија на меѓународен пазар на капитал
40 Информација за спроведување на постапката за враќање на незаконски изнесени икони од Република Северна Македонија
41 Информација за давање согласност за преземање на обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредни години на Министерството за здравство за набавка на медицинска и немедицинска опрема, за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - Скопје
42 Информација за одржување на Министерски форум за правда и внатрешни работи ЕУ -Западен Балкан, во рамки на Шпанското претседателство со Советот на Европската унија, Скопје, 26-27 октомври 2023 година