186-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
26.09.2023 - 16:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (600.58 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 183-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 7 септември 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 185-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 14 септември 2023 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Информација за потпишување на Финансиската спогодба за ИПАРД III поддршката за земјоделство и рурален развој во рамки на инструментот за претпристапна помош ИПА III помеѓу Република Северна Македонија и Европската комисија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Информација за подготовка на билатерален скрининг за Поглавје 11-Земјоделство и рурален развој, од Кластер 5 – Ресурси, земјоделство и кохезија
Пред точка Информацијата за надградба и користење НПАА платформата за управување и координација на процесот на пристапните преговори на Република Северна Македонија со Европската Унија
Пред точка Информација за подготовката на 20- тиот состанок на Поткомитетот за економско-финансиски прашања и статистика во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, кој ќе се одржи на 4 октомври 2023 година
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2023 година – 31 декември 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здраствена установа Општа Болница-Кичево (оперативни столови)
2 Деловен и финансиски извештај за 2021 година на Унијата на македонски професионални асоцијации во креативните индустрии ''УМПАКИ'' Скопје, со статус на организација од јавен интерес, со Дополнување кон Деловниот извештај
3 Предлог одлука за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о.
4 Информација за одобрување на ревидирана Годишна сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје, за период од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година, со Предлог-одлука
5 Информација за распределба на добивката на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје за 2022 година, со Предлог-одлука
6 Информација за одобрување на работата и водењето на работењето со Друштвото на членовите на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за 2022 година, со предлог-одлуки
7 Предлог - одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари (СОУ Наце Буѓони)
8 Предлог - одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари (OОУ Браќа Миладиновци)
9 Информација во врска со одземањето на Лиценцата за приредување на игри на среќа во автомат клуб издадена на Друштвото за трговија и услуги „Про-Бетинг“ ДОО Скопје и Одлука за одземање на Лиценцата за приредување на игри на среќа во автомат клуб издадена на Друштвото за трговија и услуги „Про-Бетинг“ ДОО Скопје бр.44-173/1 од 21.1.2020 година
10 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот „Прогун“, општина Неготино
11 Информација во врска со статусот на реализација на Договорот за концесија за малата хидроелектрана на локацијата бр.104 Габровска река
12 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Александар Палас, Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
13 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Милениум Палас, Охрид, со Предлог- решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
14 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Белведере, Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
15 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Нова Ривиера, Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
16 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Луфито МКЧЗ, Струга, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
17 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Галеб, Струга, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
18 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Инекс Олгица Хотел & Спа Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
19 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Лебед – Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
20 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Метропол - Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
21 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Њу Стар - Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
22 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Силекс - Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
23 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотели Метропол – објект Белви Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
24 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Андалус, Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
25 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Амбасадор М, Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
26 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на типска населба со намена А1-домување во станбени куќи КО Волковија, општина Брвеница со Предлог-одлука
27 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Друштво за производство на вино Винарија Крњево ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.1558 бр.18-А/ Радишани, Бутел, Скопје, со Предлог Одлука(39-4703)
28 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Жаклина Спасова с.Трстеник, Росоман со Предлог-одлука
29 Информацијa за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба Ристо Упчев, ул.Никола Карев бр.9 Стар Дојран, со Предлог-oдлукa
30 Информација во врска со барањето на Концесионерот Биор Енерги ДОО Тетово за продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на малите хидроелектрични централи, МХЕЦ Речица 1 и МХЕЦ Речица 2
31 Извештај од шесттата седница на Мешовитата македонско-турска комисија за примена на Спогодбата за трговска и економска соработка меѓу Република Македонија и Република Турција
32 Извештај за извршени преговори и усвојување на Протоколот за изменување на Спогодбата од Маракеш за основање на Светската трговска организација, за прифаќање на Спогодба за субвенции во рибарството
33 Предлог–одлука пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина – варовник на локалитетот ,,Црвена Вода”, општина Дебарца од Градежното друштво Гранит АД Скопје на Трговското друштво за градежништво, трговија и услуги Димоски Дончо Победа с.Ботун-Белчишта ДООЕЛ
34 Информација за програмата и приоритетите на шпанското претседателство со Советот на Европската Унија
35 Информација за Петтиот извештај на Република Северна Македонија по Меѓународниот Пакт за економски, социјални и културни права на ОН, со предлог текст на Извештај
36 Информација за изменување на Решението за формирање на Советот за реформа на јавната администрација, со Предлог – решение
37 Предлог - одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2023/1094 на Советот од 5 јуни 2023 година за изменување на Одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина и Регулативата (ЕУ) 2023/1089 на Советот од 5 јуни 2023 година за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 269/2014 за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина
38 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата “Maple Arch 23“ во Грузија
39 Информација за донесување Решение за изменување на Решението за именување на членови на Интер - ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите, со Предлог-решение
40 Информација за спроведување на повеќегодишна групна јавна набавка за изведување на градежни работи за доградба на детска градинка во oпштина Карбинци
41 Информација за спроведување на повеќегодишна групна јавна набавка за изведување на градежни работи за доградба на објект за детска градинка во oпштина Дебар
42 Информација за спроведување на повеќегодишна групна јавна набавка за реконструкција со пренамена на детска градинка во центар за дневен престој за деца со пречки во развој во oпштина Македонски Брод
43 Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје
44 Предлог-решение за назначување на претседател, заменик - претседател и членови на Оперативното постојано тело за развој на концептот за едно општество и интеркултурализмот и Предлог-решение за назначување на претседател, заменик - претседател, членови, заменици - членови и секретари на Координативното тело за изготвување и следење на имплементација на Националната стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализам
45 Понуда од Нотар Елена Ристовска од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2740 и Имотен лист бр.13137,за КО Штип 3,на КП бр.5241,Викано место/улица Град
46 Понуда од нотар Ана Дојчиновска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.4595,за КО Синѓелиќ 1,на КП бр.4568,Викано место/улица П.Толјати
47 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.15005 за КО Чаир на КП бр.18, Имотен Лист бр.960219 за КО Чаир на КП бр.119 и Имотен Лист бр.958719 за КО Чаир на КП бр.121 и КП бр.125
48 Прашања и предлози
49 Информација за работата на Интер ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите за 2022 година
50 Годишен извештај за преземените активности и постигнатиот напредок во воспоставувањето еднакви можности на жените и мажите во Република Северна Македонија во 2022 година
51 Извештај за работата на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип за периодот од 01.04.2023 година до 30.06.2023 година
52 Извештај за материјално финансиско работење на ЈП „Студенчица" Кичево, за вториот квартал на 2023 година
53 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП,,Национални шуми,, - Скопје, за период април-јуни 2023 година
54 Тримесечен финансиски извештај на ЈП Агро-Берза Скопје, за период Април-Јуни 2023 година
55 Тримесечен извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура на Република Северна Македонија - Скопје, за период 01.04-30.02023 година
56 Извештај за трошење на втор дел од одобрените средства во износ од 1.300.000.000 денари префрлен на 23.02023 година на Наменска сметка за буџетска поддршка согласно Одлуката за одобрување на финансиски средства за справување со кризната состојба во снабдувањето со електрична енергија донесена од Влада на Република Северна Македонија на 28.04.2023 година со бр.41-4126/4
57 Финансиски извештај на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје за период од 1.1.2023 година до 31.3.2023 година
58 Финансиски извештај на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје за период од 1.4.2023 година до 30.6.2023 година
59 Годишен извештај за работа на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија за 2022година
60 Предлог-одлука за дополнување на одлуката за забрана на трговците да вршат трговија со одделна стокa 
61 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – бентонитска глина на локалитетот „Крива Круша и Ранковце“, општина Ранковце
62 Информација во врска со образложено барање за случај ECS-7/21 покренат од Енергетската Заедница
63 Предлог-одлука за посебни услови за трговија на одделни стоки, определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало, како и обврска на трговците да прибавуваат и продаваат определени видови и количества на одделни стоки на потрошувачите според определен редослед
64 Информација за потребата од обезбедување дополнителни средства за ко-финансирање на големиот ИПА проект “Изградба на прочистителна станица за отпадни води и рехабилитација и надградба на канализационата мрежа во Општина Битола“
65 Информација за донесување на Урбанистички план за подрачја и градби од државно значење за група на класа на намена Е-Инфраструктура, Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани (над 10 Мw) во КО Јамуларци и КО Скандалци, Општина Штип
66 Информација за потребата од изранботка на Национална стратегија за безбедност на Република Севетрна Македонија со Предлог-одлука за номинирање на членови на Управен комитет за координација и изработка на Стратегијата за национална безбедност на Република Севетрна Македонија
67 Предлог на закон за амнестија, по скратена постапка
68 Информација за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Државен универзитет “Гоце Делчев” Штип, со седиште на ул.Крсте Мисирков бр.10 а Штип, со Предлог-одлука
69 Информација за потпишување на Договор помеѓу Владата на Република Словенија и Владата на Република Северна Македонија во врска со соработка во областа на одбраната
70 Информација за потпишување на меморандум за разбирање за соработка со министерството за правда на Кралството Саудиска Арабија
71 Барање за решавање на проблемот за добивање на лиценци за работа
72 Предлог на закон за изменување на Законот за даночно ослободување со цел реализирање на одлуката за склучување на анекс на Договорот за концесија за промена на намената на дел од средствата, по скратена постапка
73 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 01.09. - 07.09.2023 година
74 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 31.08.2023 до 06.09.2023 година