192-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
09.10.2023 - 18:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (802.64 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 ИНФОРМАЦИЈА за потребата од организирање чартер лет на релација Тел Авив-Скопје заради евакуација на нашите државјани од Израел
2 Кадровски прашања 
3 Прашања и предлози 
4 Информација за одржани преговори за склучување на нов Колективен договор и Анекс 1 кон истиот со Барање за согласност на Одлуката за утврдување на висината на бодот за пресметување на платите на вработените во Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје, бр.0201-1525/2 од 13.09.2023 година, со Предлог одлука