193-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
17.10.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.12 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка   Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 189-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 3 октомври 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 191-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 9 октомври 2023 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
 Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка  Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација за оправданоста за нови вработувања во Фондот за осигурување на депозити за 2023 година
2 Предлог-oдлуки за давање согласност на Решениата за отстапување на одземени предмети (вкупно 15 моторни возила) во кривична и прекршочна постапка и Предлог-одлуки за престанок на важење на одлуките за давање согласност (вкупно 2 моторни возила)
3 Информација за давање на согласност за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија
4 Предлог уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на пресметка на данокот на моторни возила и на износите потребни за пресметка на данокот на моторни возила
5 Предлог-уредба за дополнување на Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој
6 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за Проект за инфраструктура за систем за наводнување К36 ,,Сопот'', КО Марена oпштина Кавадарци., со Предлог-одлука
7 Информација за Предлог Договор за доделување на државна помош на Друштвото за производство на технички текстил Техникал Текстајс ДООЕЛ Штип и Предлог Договор за доделување на хоризонтална државна помош на Друштвото за производство на технички текстил Техникал Текстајс ДООЕЛ Штип
8 Предлог-програма за изменување и дополнување на програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година
9 Информација за донација на локомотиви од „Србија воз“ за ЖРСМ Транспорт АД - Скопје
10 Постапка за впаричување на недвижен и движен имот доделен на Република Северна Македонија а поранешна сопственост на ТК Боро Петрушевски - Папучар АД - Куманово
11 Годишен извештај за деловна активност на Фондот за осигурување на депозити за 2022 година, Годишна сметка на Фондот за осигурување на депозити за 2022 година, Финансиски извештаи на Фондот за осигурување на депозити за 2022 година, Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори на Фондот за осигурување на депозити на 31.12.2022 година, со предлог-одлуки
12 Информација за Предлог договор за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово, со Предлог-одлука
13 Информација за Предлог договор за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕРЕСХАЈМЕР СКОПЈЕ ДООЕЛ Илинден, со Предлог-одлука
14 Годишна сметка, Финансиски извештаи и Консолидирани финансиски извештаи ревидирани од овластен ревизор и Годишен извештај за работењето за периодот од 1 јануари 2022 до 31 декември 2022 година на Акционерско друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Република Северна Македонија, со предлог - одлуки
15 Правилник за изменување на правилникот за посебните барања за безбедност и барањата за составот и начинот на означувањето на збогатената храна, односно на храната на која и се додадени витамини и минерали, дополнителни задолжителни информации поврзани со особеностите на збогатената храна, како и количеството, формата и видот на витамини и минерали кои можат да се додаваат на храната, со Предлог-одлука
16 Предлог-одлука за запишување на недвижност во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности, У 03-794/1
17 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на станбен простор наменет за продажба и Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на станбен простор (станбен простор во Скопје на ул.,,Тале Христов” бр.3)
18 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
19 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија
20 Информација за статусот на проектите кои се финансиираат од меѓународни финансиски институции и билатерални кредитори, во насока на искористеноста на заемите и инвестициските грантови за истите, заклучно со 30.06.2023 година
21 Информација за започнување на постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во Република Северна Македонија со Предлог-Oдлука за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Куманово, Кочани, Кавадарци, Битола, Охрид и Кичево
22 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка Проект за инфраструктура за линска инфраструктурна градба: Нов 10(20) кV надземен вод, ТC 10(20)/0,4 кV и HH воздушна мрежа во с. Ресава, КО Ресава општина Кавадарци, со Предлог-одлука
23 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Живко Туфекчиев ул.Александар Мартулков бр.33 Скопје, со Предлог-одлука
24 Информација во врска со барањето на Концесионерот Хидроенергија ДООЕЛ Скопје за продолжување рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на малата хидроелектична централа МХЕЦ Стровија со реф. бр. 250
25 Информација во врска со барањето од Визер (Wizz Air) за работа на странци-пилоти во Република Северна Македонија надвор од квотата
26 Информација во врска со извршената евалуација од Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - варовник на локалитетот “Чардак“ с.Мали Влај општина Струга 2/2023 (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 107/23), со Предлог-одлукa
27 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот “Марул“ општина Прилеп
28 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – глина на локалитетот „Горица“ с.Соколарци општина Чешиново-Облешево, со предлог-одлуки
29 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – јаглен на локалитетот „Мојно“, Општина Могила, со предлог-одлуки
30 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерство за финансии
31 Информација за прогрес на активности во врска со подготовката на законски решенија за формирање на Агенција за регионален и локален развој
32 Информација за потребата од утврдување на платата на директорите на центрите за развој на планските региони со Предлог измени на одлуката за утврдување на плата и вредност на коефициент за плата за директорите на центрите за развој на планските региони објавена во "Службен весник на Република Северна Македонија бр.289/2021"
33 Информација во врска со спроведувањето на препораките на Народниот правобранител за надминување на констатираните состојби содржани во Извештајот на Народниот правобранител за 2021 година,од страна на органите на државната управа опфатени во истиот
34 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за формирање на Работна група за продолжување на процесот на децентрализација
35 Предлог-одлука за отворање ПК на Н. Република Бангладеш во Република Северна Македонија, со седиште во Скопје
36 Предлог-одлука за давање согласност за именување Почесен конзул на Народна Република Бангладеш во Република Северна Македонија, со седиште во Скопје
37 Предлог-решение за отповикување на ПК на Република Северна Македонија во К. Норвешка, со седиште во Молде
38 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основното училиште со ресурсен центар Маца Ѓорѓиева Овчарова Велес (таблети)
39 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Василево (таблети)
40 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Валандово (таблети)
41 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, по скратена постапка (поднесен од група пратеници)
42 Иницијатива поднесена од Сојузот на синдикатите на Македонија, Синдикат за градежништво, индустрија и проектирање на Република Македонија (СГИП), доставена до Уставниот суд под У.бр.111/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.111/23)
43 Понуда од нотар Башким Елези од Гостивар за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.99570, за КО Гостивар - 1, на КП бр.1300, КП бр.3696 и КП бр.3793, Викано место/улица Гостивар
44 Понуда од нотар Станка Горичан од Охрид за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1733 и Имотен лист бр.1411, за КО Долно Лакочереј-Вонград, на КП бр.485, КП бр.486, КП бр.487 и КП бр.1219, Викано место/улица Габавци
45 Понуда од нотар Ванчо Андоновски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1568 и Имотен лист бр.5653, за КО Инџиково, на КП бр.499, Викано место/улица Геран
46 Понуда од нотар Татјана Адамоска Конеска од Прилеп за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.66360 и Имотен лист бр.7968, КО Прилеп, на КП бр.20335 и КП бр.20323, Викано место/улица Моше Пијаде
47 Понуда од нотар Ана Дојчиновска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.4595, за КО Сингелиќ-1, на КП бр.4568, Викано место/улица Палмиро Тољати
48 Понуда од нотар Лидија Илиевска од Пробиштип за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.272, за КО Ратавица, на КП бр.472 Викано место/улица Осојница
49 Кадровски прашања 
50 Прашања и предлози 
51 Информација за донесено решение на Државна комисија за жалби по јавни набавки за поништување на Одлуката за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Шпилје“ бро3 41-4719/11 од 06.06.2023 година
52 Информација во врска со полугодишниот финансиски и оперативен Извештај за периодот јануари-јуни 2023 година за „Меѓународниот аеродром Скопје“ и „Св. Апостол Павле“ – Охрид на ТАВ Македонија
53 Акциски план за спроведување на препораките од Конечниот извештај на Државниот завод за ревизија (со дефинирани активности, рокови и носители за спроведување на препораките)
54 Финансиски извештај за работењето на Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о., за период од 1.1-31.3 2023 година
55 Извештај за финансиско работење на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје за периодот од 01.01.2023 година до 31.03.2023 година
56 Информација во врска со донесување на Одлука за започнување на постапка за избор на универзален снабдувач со предлог-одлука
57 Инфорација во врска со барањето за еднострано раскинување на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште во ТИРЗ Тетово помеѓу Друштвото за инвестиции НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД Тетово и Друштвото за производство, трговија и услуги ЕКОПЕРФОРМАНС ДООЕЛ с.Желино, Желино и Предлог-одлуката за давање на согласност за еднострано раскинување на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште во ТИРЗ Тетово 
58 Предлог-oдлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за производство, трговија и услуги СИВА СТОНЕ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово на локалитетот „Думановце”, општина Липково
59 Информација по однос на зголемената бројна состојба на мечка (Ursus arctos L. – кафеава мечка), дивеч под заштита кој е трајно забранет за лов и зголемениот обем на штета која овој дивеч ја причинува врз имотот и добрата на граѓаните на Република Северна Македонија
60 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 22.09-28.09.2023 година
61 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 15.09-21.09.2023 година
62 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 08.09. - 14.09.2023 година
63 Предлог -програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2023 година
64 Барање за зголемување на основната главнина на Акционерското Друштво за транспорт Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје, во државна сопственост, во влог преку издавање на нови акции од трета емисија по пат на приватна понуда за подмирување на долг кон АД ЕСМ
65 Информација за повеќегодишна јавна набавка за финансирање на активности на Проектот “Изградба на филтер станица за вода за пиење за нм.Пршовце и Глоѓи”, општина Теарце
66 Предлог-одлука за давање на времено користење на недвижни ствари на Универзитетот во Тетово
67 Информација за Платформата за работа на делегацијата на Република Северна Македонија на 42. сесија на Генералната конференција на УНЕСКО во Париз, Франција
68 Информација за потпишување на меморандум за економска и дипломатска соработка помеѓу Република Кореја и Република Северна Македонија
69 Информација во врска со проектот "Сончев град ", а во врска со доставен допис/барање од страна на ТУРМАК градежништво, индустрија и трговија, Акционерско друштво Истамбул Р. Турција
70 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утрврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје за 2023 година
71 Информација за проектот „Изградба на нова железничка делница од Крива Паланка до граница со Република Бугарија, како дел од Коридор VIII“