195-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
27.10.2023 - 13:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (350.77 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација за одобрување на Урбанистички проект за градби од стратешки интерес за изградба на патен коридор 8, делница на автопат: Гостивар - Букојчани, општина Гостивар и Општина Кичево (км 0+000 – 8+430)
2 Информација за одобрување на Урбанистички проект за градби од стратешки интерес за изградба на патен коридор 8, делница на автопат: Тетово-Гостивар, општина Тетово, општина Боговиње, Општина Брвеница, Општина Врапчиште, општина Гостивар (км 37+716 – 53+127)
3 Прашања и предлози 
4 Информација за давање на согласност за распишување на Јавен оглас бр.02/23 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање
5 Барање за зголемување на основната главнина на Акционерското Друштво за транспорт Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје, во државна сопственост, во влог преку издавање на нови акции од четврта емисија по пат на приватна понуда за подмирување на долг кон АД ЕСМ
6 Информација за Предлог-барање за автентично толкување на член 2 став (3), член 72 став (1), член 75 став (1), член 50 и член 4 од Законот за спречување на корупција и судир на интереси („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/19 ), a во врска со издавање на граѓански обврзници
7 Предлог-одлука за престанување на важењето на Одлуката за забрана на трговците да вршат трговија со одделна стока
8 Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за посебни услови за трговија на одделни стоки, определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало, како и обврска на трговците да прибавуваат и продаваат определени видови и количества на одделни стоки на потрошувачите според определен редослед