196-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
31.10.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (735.72 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записник од 190-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 10 октомври 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 193-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 17 октомври 2023 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Информација за одржан билатерален скрининг за Поглавје 8 – Политика на конкуренција од Кластер 2 – Внатрешен пазар и преземени обврски
Пред точка Информација за одржан билатерален скрининг за Поглавје 11 – Земјоделство и рурален развој од Кластер 5 – Ресурси, земјоделство и кохезија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2023 година – 31 декември 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација за склучување на Анекс за изменување и дополнување на Поединечниот Колективен договор во делот за плата, други права по основ на плата и надоместоци на плата заради зголемување на платата на вработените во Јавната установа од областа на здравството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники, завод и ургентен центар
2 Информација за работата на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди со вкупен извештај за штета во периодот од 25.01.2023 година до 18.07.2023 година
3 Барање средства за прослава на 5-ти Ноември-Меѓународен ден на Ромскиот јазик, со Предлог - одлука
4 Информација за полугодишен извештај за реализација на годишните планови за вработување за 2023 година за период јануари – јуни 2023, кој содржи податоци за бројот на планирани и бројот на реализирани вработувања во институциите на јавниот сектор по етничка определба
5 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности У 81/20 (КП бр.1/1 КО Мралино ИЛ број 843 )
6 Предлог-oдлукa за давање согласност на Решениeто за отстапување на одземен предмет во кривична постапка
7 Годишна сметка на ЈПДП за 2022 година и Извештај за работењето на ЈПДП за 2022 година, со Извештај на независниот ревизор и Предлог-одлуки
8 Ценовник за висината на цената на сурова вода наменета за водоснабдување на населението на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица - Пробиштип за регулиран период 2024 - 2026 година, со Предлог-одлука
9 Предлог-програма за изменување на Програма за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2023 година
10 Информација за донесување Одлука за давање согласност на Одлуката за зголемување на бодот за пресметување на платите на вработените на Трговското друштво Нафтовод-ДООЕЛ Скопје
11 Информација во врска со состојбата во Трговското друштво „Нафтовод“ ДООЕЛ Скопје, со Барање согласност за вработување на определено време
12 Донесување акти за зголемување на паричен влог на основната главнина на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје
13 Информација со Предлог-oдлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
14 Барање за добивање на согласност на Ценовник за висината на надоместокот за мислењата за проетираниот и изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбите (Институт за земјотресно инженерство и климатски промени - Скопје)
15 Информација за Нацрт-извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2023 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за периодот јануари – јуни 2023 година
16 Информација за доставено Барање број 11-8744/1 од 04.10.2023 година за регулирање на долг со воспоставување на нови кредитни услови на Јавното претпријатие за државни патишта кон Експорт-Импорт банка на Кина поради неможност за отплата на доспеаните обврски
17 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот „Катланово“ Општина Петровец, со Предлог-одлуки
18 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Фламинго, Гевгелија, со Предлог Решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
19 Информација во врска со барањето на Концесионерот АК Хидро 2016 ДООЕЛ Тетово за продолжување на рокот за изградба и започнување со комерцијална работа на МХЕЦ Вејачка
20 Информација во врска со барањето на Концесионерот Хидро Електрик Пауер ДООЕЛ Ново Село за продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на малата хидроелектрична централа, МХЕЦ Мокриево
21 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на локален пат с.Ветуница - Стојкова маала, КО Ветуница, Општина Ранковце со Предлог-одлука
22 Информација за преотстапување на дрвна маса од Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“- п.о. Скопје на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство со Предлог-одлука
23 Информација за отстапување на релевантни државни институции кои пројавиле потреба за униформа и опрема - донација од Армијата на карабинерите од Република Италија
24 Информација за потребата од спогодбено раскинување на Договор за доделување на финансиска поддршка склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Трговско друштво за услуги, електроника и инжинеринг ТН-ТВ Веселин ДООЕЛ Скопје како корисник на финансиска поддршка
25 Информација за учество на Република Северна Македонија на „Осака Експо 2025”, со текст на Договор за учество на Експо 2025 Осака, Кансаи, Јапонија
26 Предлог-одлука за продажба на движни ствари
27 Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – глина на Друштвото за производство, трговија и услуги Винербергер ДООЕЛ Виница на локалитетот ,,Горица-2“, с.Соколарци, Општина Чешиново-Облешево
28 Информација за усвојување на Стандардни оперативни процедури за постапување со жртви на трговија со луѓе
29 Информација за напредокот на проектот „Реконструкција на казнено-поправните установи во Република Северна Македонија” (16.10.2022 – 31.05.2023 година)
30 Информација за потпишување на Спогодба за финансирање помеѓу Европската комисија и Владата на Република Северна Македонија за ИНТЕРЕГ Програмата (ИНТЕРЕГ 6 – А) ИПА Северна Македонија – Бугарија за периодот 2021-2027 година
31 Предлог-oдлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2023/1601 на Советот од 3 август 2023 година за изменување на Одлуката 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Белорусија и вклученоста на Белорусија во руската агресија врз Украина и Регулативата (ЕУ) 2023/1594 на Советот од 3 август 2023 за изменување на Регулативата (ЕК) 765/2006 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Белорусија и вклученоста на Белорусија во руската агресија врз Украина
32 Предлог-oдлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2023/1592 на Советот од 3 август 2023 година за спроведување на Одлуката 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Белорусија и вклученоста на Белорусија во руската агресија врз Украина и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2023/1591 на Советот од 3 август 2023 година за спроведување на член 8а(1) од Регулативата (ЕК) 765/2006 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Белорусија и вклученоста на Белорусија во руската агресија врз Украина
33 Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Здружението на воени пензионери, Скопје
34 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија
35 Иницијатива поднесена од Кренар Лога од Струга, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.145/2023, за поведување на постапка за оценување на уставноста на Правилникот за формата и содржината на прекршочниот налог („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 285/2022)
36 Иницијатива поднесена од Славко Лазовски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.124/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 2 став 1 и 4 и член 73 од Законот за Народната банка на Република Северна Македонија („Службен весник на РМ“ бр.158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.110/21)
37 Иницијатива поднесена од Хелсиншки комитет за човекови права од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија, под У.бр.140/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за изменување и дополнување на Законот за градење („Службен весник на РСМ“ бр.111/23)
38 Понуда од нотар Ана Дојчиновска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.4595,за КО Синѓелиќ 1,на КП бр.4568,Викано место/улица П.Толјати
39 Понуда од нотар Мексуд Максуд од Ресен за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.7759, за КО Ресен, на КП бр.3158, Викано место/улица Јосиф Јосифофски
40 Понуда од Нотар Никола Кузмановски од Охрид за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.806 за КО Коњско, на КП бр.3135
41 Понуда од нотар Ванчо Андоновски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 13183 за КО Драчево 2, на КП бр.11280 Викано место / улица Марков рид
42 Понуда од нотар Ирфан Тахири од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист вр.102535, за КО Центар 1, на КП бр.3960, Викано место/улица П.Пчински
43 Кадровски прашања
44 Прашања и предлози
45 Годишен извештај за работата на Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам во 2022 година (Национален комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам)
46 Информација за прераспределба на средства до пропишаниот лимит до 40% од планираните капитални расходи од донесениот основен буџет со вклучени прераспределби кај буџетските корисници од централната власт со втор квартал во 2023 година согласно Законот за извршување на буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година
47 Извештај за извршувањето на потставките 412110 – Постојана резерва непредвидливи расходи) и 413110 – Тековни резерви (разновидни расходи) од Буџетот на Република Северна Македонија за периодот 01 Јануари до 30 Јуни 2023 година
48 Извештај за финансиско работење на Јавното претпријатие за државни патишта за периодот април - јуни 2023 година
49 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 12.10-18.10.2023 година
50 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 19.10 -25.10.2023 година
51 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 05.10-11.10.2023 година
52 Писмено известување за кризната состојба заради поплави на дел од територијата на Република Северна Македонија и тоа на дел од територијата на Општина Ранковце, с.Герман, заради поплави и справување со последиците од нив, за период од 03.10.2023 до 09.10.2023
53 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 13.10-19.10.2023 година
54 Предлог на Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Европската Унија по Договор за заем за Mакро-финансиска поддршка на Република Северна Македонија (*), по скратена постапка
55 Информација за склучување на Меморандум за разбирање помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Европската Унија, со цел користење на инструментот Mакро - финансиска поддршка во вкупна вредност до 100 милиони евра
56 Предлог на закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Кредитната банка за обнова (КфВ) по Договор за заем заснован на политики за Северна Македонија(*), по скратена постапка
57 Информација за потребата од исполнување на условите за обезбедување на заем заснован на политики од Кредитната банка за обнова-КфВ наменет за буџетска поддршка
58 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на студии по „Безбедност“ на Филозофски факултет, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, со Предлог - решение
59 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за основање на Национална установа Театар „Комедија“ - Скопје
60 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за култура
61 Извештај за извршени преговори за потпишување на Меморандумот за разбирање помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Северна Македонија и Министерството за земјоделство на Република Азербејџан
62 Информација за давање на согласност за распишување на Jавен оглас бр.03/23 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање, со Предлог-одлука и Предлог-решение
63 Информација за буџет на МИОА за 2024 година
64 Информација за состојбите со јавните набавки во Министерството за информатичко општество и администрација
65 Информација за состојбата на вработените кои користат боледување во Министерството за информатичко општество и администрација
66 Информација за покренување на постапка за трансформација на заем во влог во Акционерско друштво за вршење на енергетскa дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост
67 Предлог закон за изменување и дополнување на законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги
68 Oдлука за измени и дополнувања на квотите на работни дозволи за странци за 2023 година
69 Информација за донесување на Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање на право на користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на општина Гостивар
70 Информација за давање согласност за преземање на обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредни години на Министерството за здравство за реконструкција и реновирање на операциони сали за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија Скопје, ЈЗУ Универзитетска клиника за абдоминална Скопје, ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија и ургентен центар Скопје и ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија Скопје
71 Информација за потребата за преземање на надлежноста за
водење на тековната арбитражна постапка на Министерството за финансии и евентуални идни ДАБ и арбитражни постапки за ИПА договорите кои се работат согласно ФИДИК правилата,  каде ЦФСД при Министерството за финансии се јавува како Договорен орган