198-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
07.11.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (861.28 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 195-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 27 октомври 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 197-та тематска седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 31 октомври 2023 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Информација за доставување на Акциските документи за Годишната акциска програма за 2024 година и Секторските оперативни програми за периодот 2023 – 2024 до Европската комисија, по спроведена проценка на зрелост
Пред точка Информација за формирање на Структура за имплементација на Планот за раст за земјите од Западен Балкан најавен од страна на Европската Комисија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2023 година – 31 декември 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација по Годишен план за вработување за 2023 година
2 Предлог-oдлука за давање на согласност на Тарифата на Централен регистар на Република Северна Македонија
3 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со класа на намена Б1-мали комерцијални и деловни намени, КО Ракотинци, општина Сопиште со Предлог-oдлука
4 Информација за ажурирање на Прогрaмата на Зелени градови на Европската Банка за обнова и развој, поддржана од Зелениот климатски фонд
5 Информација во врска со потребата од издавање на писмо без приговор или no objection letter за „Финансиски инструмент за опрема за ладење (ФП177), проект поддржан од Зелениот климатски фонд
6 Информација за Изработка на проектна документација и изградба на фотонапонска централа
7 Предлог на закон за ратификација на Протоколот за елиминирање на недозволената трговија со тутунски производи
8 Информација за промена на динамика на плаќање за Проектите:„Реконструкција на пливачки базен во Општина Струга“, „Реконструкција на спортска сала Партизан, Општина Карпош“ и „Поставување/изградба на 15 фитнес зони“
9 Информација за продажба на одземен недвижен имот на прво јавно наддавање и предлог –одлука за истата (Имотен лист 15753, КП 1676/1, КО ЦЕНТАР 2)
10 Донесување акти за зголемување на паричен влог на основната главнина на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје
11 Барање од Националното Здружение Храбро срце во име на пациентите со механичка циркулаторна потпора на срце
12 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за формирање на Управен одбор на проектот – Самовработување со кредитирање и проектот – Кредитирање на правни субјекти (микро, мали и средни претпријатија) за отворање на нови работни места
13 Предлог-одлука за престанување на важењето на Одлуката за продажба на деловен простор во сопственост на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија
14 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
15 Предлог-одлука за престанување на важењето на Одлуката за продажба на движни ствари
16 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
17 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Државниот девизен инспекторат
18 Предлог-одлуки за продажба на недвижни ствари сопственост на Република Северна Македонија дадени на користење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје и недвижни ствари во сопственост на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје
19 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на станбен простор наменет за продажба и Предлог –одлука за давање согласност на одлуката за утврдување продажна цена на станбен простор наменет за продажба на станбен простор во Скопје на ул. Методија Шаторов Шарло бр.18, зграда бр.1, влез 2, кат МА-1, стан бр. 59 во Скопје (ул.Вангел Тодоровски бр.15 и 17)
20 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на станбен простор наменет за продажба и Предлог – одлука за давање согласност на одлуката за утврдување продажна цена на станбен простор наменет за продажба на станбен простор во Скопје на ул. Методија Шаторов Шарло бр.18, зграда бр.1, влез 2, кат 5, стан бр. 35 во Скопје (ул.Вангел Тодоровски бр.15 и 17)
21 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на станбен простор наменет за продажба и Предлог – одлука за давање согласност на одлуката за утврдување продажна цена на станбен простор наменет за продажба на станбен простор во Скопје на ул. Методија Шаторов Шарло бр.18, зграда бр.1, влез 2, кат МА-1, стан бр. 55 во Скопје (ул.Вангел Тодоровски бр.15 и 17)
22 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на станбен простор наменет за продажба и Предлог – одлука за давање согласност на одлуката за утврдување продажна цена на станбен простор наменет за продажба на станбен простор во Скопје на ул. Методија Шаторов Шарло бр.18, зграда бр.1, влез 2, кат 4, стан бр. 29 во Скопје (ул.Вангел Тодоровски бр.15 и 17)
23 Информација со Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
24 Информација за извештај за завршените преговори на македонско-украинската Мешовита комисија за меѓународен патен сообраќај, 13.06-14.06. 2023 година во Скопје
25 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – кварцит на локалитетот „Црн Врв“, општина Пробиштип и општина Кратово, со Предлог-решение
26 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Сириус, Струмица, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
27 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Голд Делукс, Скопје, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
28 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за сообраќајна инфраструктура во с.Јакреново и с.Саждево, КО Саждево и КО Јакреново, општина Крушево со Предлог-oдлука
29 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на делница од Старо Коњарево до Ново Коњарево како дел од државен пат Р1402(Р-605) КО Ново Коњарево, КО Старо Коњарево и КО Старо Коњарево-вонград, општина Струмица со Предлог-oдлука
30 Информација за повеќегодишна јавна набавка за финансирање на активности за реализација на Проектот „Изградба на потисен цевковод и резервоар за вода за пиење за н.м Тремник”, Општина Неготино
31 Информација за повеќегодишна јавна набавка за финансирање на активности на Проектот „Изградба на резервоар за вода за пиење за н.м. Теарце”, Општина Теарце
32 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на Основен проект за реконструкција и изградба на тротоари на дел од улицата Кочо Рацин во Општина Пробиштип
33 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проект за реконструкција на огради и реновирање/тековно одржување на постоечки мостови во централно градско подрачје - Соларски мост во Општина Крива Паланка
34 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектите-Основен проект за изградба на локални улици во с.Чифлик, Основен проект за изградба на улица бр.3 во с.Умлена, Основен проект за изградба на улици во с.Робово, сите во општина Пехчево
35 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на Основен проект за реконструкција и адаптација на подрумски простор во зградата на Национална опера и балет за потребите на НУ Џез оркестар на Северна Македонија во Скопје
36 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проект за реконструкција на огради и реновирање/тековно одржување на постоечки мостови во централно градско подрачје – Градечки мост во Општина Крива Паланка
37 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектите-Доводен цефковод на индустриска зона „Петилеп“ и Изградба на главен доводен цевковод за водоснабдување на селата Беранци, Д.Српци, Ивањевци, Св. Тодори, Трновци, Вашарејца и Лознани во Општина Могила
38 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот Реконструкција на улица с.Војшанци во должина од 250 метри во Општина Неготино
39 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проект Модернизација и проширување на Терминал на Аеродром Охрид
40 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на Основен проект за инфраструктура за водоводна мрежа за дел од град Крушево
41 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на Проект за реконструкција на линиски инфраструктурен објект – Реконструкција на дел од улица Планинска во Општина Кратово
42 Информација во врска со склучување на анекс на договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот Спортска сала с.Јаболчишта во Општина Чашка, бр.09-7406/1 од 08.07.2021 година
43 Информација за учеството на Република Северна Македонија во Заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската Унија во периодот 01 јануари – 30 јуни 2023 година
44 Информација со статистички податоци за кривични предмети од областа корупција за 2022 година
45 Информација за престанување на важењето на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштвото за производство, трговија и услуги ГРИН БОКС КУЛТИВАЦИЈА ДОО СКОПЈЕ, со Предлог-одлука
46 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на студии по „Зоотехника и агроменаџмент“ на Институтот за сточарство, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, со Предлог - решение
47 Предлог-одлука за преземање на основачките права и обврски над Средното стручно општинско училиште „Никола Карев“ Струмица
48 Предлог-одлука за преземање на основачките права и обврски над Средното стручно општинско училиште „Коле Неделковски“ Велес
49 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Шуто Оризари (таблети)
50 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Зелениково (таблети)
51 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Теарце (таблети)
52 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Свети Николе (таблети)
53 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Желино (таблети)
54 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Струмица (таблети)
55 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Виница (таблети)
56 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Студеничани (таблети)
57 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Велес (таблети)
58 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Радовиш (таблети)
59 Предлог-одлука за согласност на Одлуката за проширување на дејноста на Јавната здравствена установа „Здравствен дом на Скопје“ - Скопје од областа на дијабетологијата
60 Барање за давање на автентично толкување на член 13 од Законот за пожарникарство -пречистен текст (Службен весник на РМ бр.168 од 21.11.2017 година), поднесено од градоначалникот на Општина Гевгелија
61 Финансиски план за изменување на финансискиот план на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радио-телевизија за 2023 година со дополнување на средства
62 Извештај на ректорот за работата на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје за периодот мај 2022 - април 2023 година
63 Иницијатива поднесена од Зоран Димовски од Куманово, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.155/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 31 став 1 во дел: „кој не може да биде пократок од 25 години“ од Законот за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр.171/2022)
64 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија У.бр.174/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на РМ“ бр.87/2013)
65 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.3134 за КО Глуво Бразда на КП бр.3300, Викано Место улица/ Кременјача
66 Понуда од нотар Васко Паскали од Охрид за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1458 за КО Велгошти на КП бр.1453 дел 2, Викано место/улица Село
67 Понуда од нотар Богданка Бакаловска од Ресен за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 7615 КО Ресен на КП бр.5312 и КП бр.5313
68 Понуда од нотар Ленче Т. Каранфиловска од Штип, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 15965, за КО Штип 4, на КП бр.10396, дел 2 и дел 3, викано место/улица „Каваклиски Рид“
69 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.486, за КО Визбегово на КП бр.907
70 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.103638, за КО Бутел на КП бр.3932
71 Прашања и предлози-198
72 Информација за статусот на реализација на проектот „Подобрување на капацитетите за Натура 2000 и ЦИТЕС“
73 Информација за работата на Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух
74 Tримесечен извештај за работењето на Железници на Република Северна Македонија – Tранспорт A.Д. – Скопје за период 1.1. – 31.3.2023 година
75 Tримесечен извештај за работењето на Железници на Република Северна Македонија – Tранспорт A.Д. – Скопје за период 1.4. – 30.6.2023 година
76 Извештај за финасиското работење на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за периодот од 01.01.2023 до 31.03.2023 година
77 Извештај за работа на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за период од 01.01.2023-30.06.2023 год.
78 Извештај за извршени преговори за усогласениот текст на Меморандум за соработка за воспоставување на железничка мрежа со високи перформанси меѓу Министерството за транспорт и врски на Република Северна Македонија и Министерството за градежништво, сообраќај и инфраструктура на Република Србија
79 Записник од 6 седница на Управувачки комитет
80 Информација од Претседавачот на координативното тело за следење на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори во врска со ангажирање на меѓународни правни застапници по повод поведени арбитражни постапки против Република Северна Македонија пред Меѓународниот центар за решавање на инвестициски спорови ICSID Case No. ARB/ 23/31 и ICSID Case No. ARB 23/35, како и за арбитражната постапка No.27755/HBH покрената против Министерство за здравство од страна на АД Бетон Скопје
81 Информација од Претседавачот на Координативното тело за следење на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори во врска со преземени процесни дејствија и промена на арбитерот од страната на тужениот во арбитражната постапка по предметот Inso Sistemi Per Le Infrastrutture sociali S.P.A in Amministrazione Straordinaria ( Italy) vs Ministry of Health of the Republic of North Macedonia ICC Case Number 27417/HBH
82 Информација во врска со потребата од доставување на Писмо за развојни политики до Светска банка
83 Предлог на закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем за финансирање на Проектот за заеднички железнички граничен премин - Табановце, по скратена постапка
84 Предлог на Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Договорот за заем кој ќе се склучи меѓу Француската агенција за развој и Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје, за заем на Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за зелени и општествено одговорни инвестиции, по скратена постапка
85 Извештај за извршени преговори за потпишување на Меморандумот за разбирање помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Северна Македонија и Министерството за земјоделство на Република Азербејџан
86 Информација во врска со донесување на Решение за формирање на Комисија за подготвување, организирање и спроведување на постапка за избор на универзален снабдувач
87 Информација во врска со одржување на седница на Собрание на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп, закажана за ден 13.11.2023 година 
88 Програма за изменување на програмата за промоција на обновливи извори на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2023 година 
89 Информација за усвојување на текстот на Техничкиот Аранжман меѓу Министерството за одбрана на Република Северна Македонија и Министерството за одбрана на Италијанската Република за воздушно патролирање Air Policing во SKOPJE FIR - воздухопловен информативен регион Скопје
90 Информација за потребата од обезбедување дополнителни средства за ко-финасирање на ИПА проектот „Воспоставување на интегриран и самоодржлив регионален систем за управување со отпад во источниот и североисточниот регион“
91 Предлог - одлука за изменување на Одлуката за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на големо и трговијата на мало