199-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
14.11.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (747.83 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 194-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 24 октомври 2023 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Информација за подготовка на билатерален скрининг за Поглавје 12 – Безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика, од Кластер 5 – Ресурси, земјоделство и кохезија
Пред точка Информација за одржаниот деветнаесетти состанок (1 Декември 2022 година) и подготовка на дваесеттиот состанок на Поткомитетот за трговија, индустрија, царина и оданочување во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, кој ќе се одржи на 30 ноември 2023 година
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2023 година – 31 декември 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
Пред точка Презентација во врска со понуда за здравствени услуги за Република Северна Македонија
1 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈЗУ Универзитетска клиника за ендрокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања Скопје
2 Предлог-одлука за престанок на важење на Одлуката за преобразба на Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Северна Македонија во Друштво со ограничена одговорност
3 Информација за потпишување на Меморандум за меѓународна развојна соработка помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Словенија за периодот 2023 – 2024 година
4 Информација за продажба на одземен недвижен имот на прво јавно наддавање и предлог –одлука за истата (запишан во Имотен лист 56312, КП 1309, дел 13, КО Центар 2)
5 Информација со Уредба за измена на Уредбата за класификација за објектите за спорт на национално и локално значење во сопственост на Република Северна Македонија
6 Предлог-одлука за продажба на деловни простории во сопственост на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија (КО Ресен)
7 Предлог-одлука за продажба на деловен простор во сопственост на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија (КО Асамати Ресен)
8 Информација со Предлог-одлука за давање на согласност на Ценовникот за висината на цената на сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈПВ Лисиче-Велес кон ЈКП Дервен Велес за регулиран период 2024-2026 година
9 Информација со предлог за донесување на одлука за продажба на деловни простории во сопственост на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми„ – Скопје
10 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Град Скопје (Имотен лист бр. 118938, КП бр.6086, КО Центар 1, )
11 Информација за задолжување на општина Ресен кај Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје со Предлог Одлуки за задолжување на општина Ресен со долгорочен кредит кај Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје
12 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот ,,Зла Осојница” с.Блаце, општина Брвеница
13 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Арка, Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
14 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Еми, Струмица со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
15 Предлог-одлука за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – гранит на Мешовито друштво за производство, промет и услуги Грани - При увоз-извоз ДОО с.Желино, Желино на локалитетот ,,Голем Камен - Котелот“ с.Лопатица, општина Прилеп
16 Информација за започнување на постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во Република Северна Македонија со Предлог - одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Кичево, Македонски брод и Демир Хисар
17 Информација за изменување и дополнување на Стратегијата за одржлив развој на шумарството во Република Северна Македонија (2006 – 2026), со Акциски план за период од 2024-2026 година
18 Предлог-програма за изменување на Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна Македонија за 2023 година
19 Предлог-програма за изменување на Програмата за управување со водите за 2023 година
20 Информација во врска со барањето на согласност за пренос на уделите во “Водават 6“ ДОО Охрид, Концесионер во Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, MХЕЦ Беличка 52, со Предлог-одлука
21 Предлог-уредба за дополнување на Уредбата за личностите и објектите што се обезбедуваат, видовите на мерки и активности и степените на обезбедување
22 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението на граѓани Хорски фестивал „Техо“ - Тетово
23 Информација за потпишување на Спогодба за финансирање помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Европската комисија со која се изменува Спогодбата за финансирање помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Европската комисија за “ИНТЕРЕГ - ИПА Програмата за преку - гранична соработка Република Македонија – Република Бугарија 2014-2020” (ЦЦИ 2014ТЦ16И5ЦБ006)
24 Информација за инклузија на деца Роми во предучилишно образование преку системски пристап со вклучување на единиците на локална самоуправа за ослободување од партиципација на деца Роми што се во социјален ризик
25 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за проширување за дејноста на Јавната здравствена установа Здравствен дом „Академик Проф. Д-р Димитар Арсов“ - Крива Паланка за спроведување специјалистичко-консултативна здравствена заштита на секундарно ниво од областа на гастроентерохепатологијата
26 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за проширување за дејноста на Јавната здравствена установа Здравствен дом „Академик Проф. Д-р Димитар Арсов“ - Крива Паланка за спроведување специјалистичко-консултативна здравствена заштита на секундарно ниво од областа на медицината на трудот
27 Предлог-одлука за утврдување на работите на премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија
28 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, по скратена постапка (поднесен од пратениците Димитар Апасиев и Борислав Крмов)
29 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.170/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на делот „ставот 5 на“ од член 95 став 7 од Законот за градежно земјиште и Автентичното толкување на член 57 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за градежно земјиште („Службен весник на РСМ“ бр.101/2021).
30 Понуда од нотар Цеца Малева Стоев од Гевгелија за продажба на идеален дел 14/878 од недвижен имот на КП 6342 од Имотен лист број 602, КО Миравци
31 Понуда од Нотар Хакија Чоловиќ за преддоговор за купопродажба на недвижен имот со Имотен лист бр.19465 за Ко Драчево 2.
32 Понуда од нотар Нерџиван Идризи од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.899, за КО Бутел, на КП бр.4970, Викано место/улица Хо Ши Мин
33 Понуда од нотар Љупчо Јорданов од Радовиш за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.83212, за КО Радовиш, на КП бр.2424, викано место/улица Град
34 Понуда од нотар Виолета Ангеловска од Битола за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.95962, за КО Битола 4, на КП 6220, викано место/улица Девејани
35 Кадровски прашања 
36 Прашања и предлози 
37 Шестмесечен извештај за работата на Агенцијата за катастар на недвижности за периодот јануари-јуни 2023 година
38 Акциски план АД МЕПСО за постапување по препораките на Државниот завод за ревизија на Република Северна Македонија содржани во Конечниот извештај
39 Извештај за финансиско работење за период од 1 април до 30 јуни 2023 година
40 Извештај за работата на јавните обвинителства на Република Северна Македонија во 2022 година
41 Извештај за извршени инспекциски надзори над спроведувањето на обврските на концесионерите утврдени во договорот за давање на концесија на риби за организирање на рекреативен и вршење на стопански риболов за периодот јануари-јуни 2023 година
42 Одлука за отуѓување на градежно земјиштe во сопственост на Република Северна Македонија по пат на јавно наддавање за градежна парцела која предвидува градба од јавен интерес врз основа на член 15 став 2 од Закон за градежно земјиште
43 Предлог-одлука за изменување на одлуката за посебни услови за трговија на одделни стоки
44 Информација во врска со Барањето на Јавното претпријатие за државни патишта за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минералната суровина – варовник на локалитетот „Горно Поле”, с. Горна Бањица, Општина Гостивар, со Предлог-одлука
45 Информација за одобрување на Урбанистички проект за градби од стратешки интерес за изградба на патен коридор 10д, делница на автопат: Прилеп – Битола, Општина Прилеп, Општина Могила и Општина Битола (км 7+825.81 – км 37+072)
46 Информација за донесување на:
- "Одлука за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на планските региони за 2023 година со индикативно планирани средства за 2024 година",
- "Одлука за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби за 2023 година со индикативно планирани средства за 2024 година",
- "Одлука за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на села за 2023 година со индикативно планирани средства за 2024 година"
- "Одлука за доделување на средства за финансирање на проекти за развој наурбани подрачја за 2023 година со индикативно планирани средства за 2024 година"
47 Информација за измена и дополна за пристапување на Република Северна Македонија во програмата ,,Живот” (LIFE) на Европската Унија
48 Програма за изменување на програмата за финансирање на земјоделски производители на храна за 2023 година
49 Предлог-закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2024 година, по скратена постапка
50 Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за Буџети, по скратена постапка
51 Предлог Буџет на Република Северна Македонија за 2024 година
52 Предлог на закон за виното
53 Предлог на Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем за Железничкиот Коридор VIII – Фаза 3, делница од Крива Паланка до граница со Република Бугарија, по скратена постапка
54 Предлог на Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Финансискиот договор за Железничкиот Коридор VIII - источна делница МК, делница Крива Паланка - граница меѓу Северна Македонија и Бугарија, по скратена постапка
55 Предлог на Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за развојни политики за одржливост и отпорност, по скратена постапка
56 Предлог на Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Кредитната банка за обнова - КфВ по Договор за заем заснован на политики за Северна Македонија, по скратена постапка
57 Предлог на Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Европската Унија по Договор за заем за макро-финансиска поддршка на Република Северна Македонија, по скратена постапка
58 Информација во врска со одбележувањето на денови на Албанската азбука/ Informacion në lidhje me shënimin e Ditëve të Alfabetit
59 Предлог-Одлука за основање на Национална установа „СПОМЕН КУЌА НА МУСТАФА КЕМАЛ АТАТУРК“ - Центар Жупа
60 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за основање на Национална установа „Центар за култура на турската заедница во Република Северна Македонија“ - Скопје
61 Информација во врска со реализацијата на проектот за реконструкција и адаптација на старото училиште ,,Димитар Влахов” во с.Љубојно
62 Информација за разгледување на можноста, правните основи и исполнетоста на условите за спојување на универзитетските клиники и универзитетските институти од комплексот клиники „Мајка Тереза“ во јавна здравствена установа - универзитетски клинички центар
63 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 02.11 -08.11.2023 година
64 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 20.10-26.10.2023 година
65 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 03.11-05.11.2023 година
66 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 26.10 -01.11.2023 година
67 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 27.10-02.11.2023 година
68 Информација за потребата од обезбедување на дел од возилата на Службата за општи и заеднички работи при Владата, органите на државна управа и градоначалниците на општините и Град Скопје во Република Северна Македонија, за потреби на одржувањето на Конференцијата на Министерскиот совет на ОБСЕ во Скопје
69 Информација за добивање согласност за споделување на завршен извештај и конечен Предлог-Договор за градење со стратешкиот партнер до Комитетот за преговори формиран од Владата на Република Северна Македонија и Договорот за изградба на автопат на коридорот 8: делница Тетово - Гостивар - Букојчани и Требениште -Струга - Ќафасан и автопат на коридор 10 Д: делница Прилеп - Битола, со Државен завод за ревизија