201-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
21.11.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 198 седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 7 ноември 2023 година
Пред точка  Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2023 година – 31 декември 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Предлог на закон за рибарство и аквакултура
2 Информација за усвојување на Национална стратегија за интелигентни транспортни системи на Република Северна Македонија (НСИТС) 2023 - 2032
3 Годишен извештај за работата на Државното правобранителство на Република Северна Македонија за 2022 година ДП бр.02-642/1
4 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Агенцијата за лекови и медицински средства
5 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У 61/23
6 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У 03-871/1
7 Годишна сметка, Финансиски извешатаи и Извештај за работењето за 2022 година на АД за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ - Скопје, во државна сопственост
8 Предлог-одлука за пренесување на недвижна ствар во сопственост на Град Скопје КП бр 5318
9 Предлог-одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија (ДПТУ Магма ДМ Гринфилд ДОО Скопје со намена Е1.13 и Е1.8)
10 Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Хуманитарното здружение за помош и подршка на лица со посебни потреби Бравура Кооператива Делчево
11 Барање на согласност за продолжување на постапка за отуѓување на градежно неизградено земјиште на КП бр.3165/4 со вкупна површина од 599 м2 КО Тетово 1
12 Информација за дефинирани активности, рокови и носители за спроведување на дадените препораки од конечните извештаи на овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2021 година, со Акциски план и Предлог-одлука
13 Информација во врска со барањето на Концесионерот Хидроген Енерџи Груп ДОО Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на малите хидроелектрични централи, МХЕЦ Железна 15 и МХЕЦ Железна 17
14 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровинa - минерална вода на локалитетот „с.Мокрино“, Општина Ново Село, со Предлог-одлука
15 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот „Марков Стап“, Општина Росоман
16 Предлог-одлука за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина-кварц на Друштвото за производство, трговија и транспорт експорт-импорт ДООЕЛ Миса-МГ Скопје на локалитетот „Карпас“ с.Теово, Општина Чашка
17 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за туризам, угостителство и услуги ,,Мастербет" ДООЕЛ Скопје со седиште на Булевар „3-та Македонска Бригада“ бр.66-А-3 кат/Скопје, Аеродром за деловната просторија во Подружница Автомат клуб Диме Тетово, на ул.„Маршал Тито“ бр.1 1200 Тетово
18 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за производство, трговија и услуги „Клуб Спорт 77“ увоз-извоз ДОО Битола се седиште на ул.„Даме Груев“ бр.70 Битола во уплатно-исплатното место кое се наоѓа во Подружница ЕВРО ТИП 1 Битола на ул.„Филип Втори Македонски“ бр.30 трг/ком/Безистен-лок.12 Битола
19 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за промет и услуги „Гранд Слот“ ДОО с.Кадино Илинден со седиште на ул.„10“ бр.36, Кадино, Илинден за деловната просторија во Подружница Гранд Слот 1-Радовиш на Бул.„Александар Македонски“ бр.1/1-1-Радовиш
20 Информација за барање за одобрување на промена на динамиката на реализација и плаќање на обврските од склучените договори за завршување на подпроектот изградба на објекти во комплексот на воспитно-поправен дом „Тетово“, Општина Брвеница, кој е дел од проектот „Реконструкција на казнено-поправните установи во Република Северна Македонија”
21 Информација за подготвена aнализа на законодавството, со предлози за прецизирање/утврдување на жалбени механизми за неуспешните кандидати кои аплицираат за јавни позиции
22 Информација за потпишување на Спогодба за финансирање помеѓу Европската комисија и Северна Македонија и Косово за ИПА 3 Програмата за прекугранична соработка Северна Македонија - Косово 2021-2027 година
23 Информација за потпишување на Спогодба за финансирање помеѓу Европската комисија, Северна Македонија и Албанија со која се ставаат на располагање ИПА 3 средства за финансирање на Програмата за преку – гранична соработка Северна Македонија - Албанија 2021-2027 година (нов текст)
24 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерство за внатрешни работи
25 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана (ул. Црвенки“, на КП бр. 4275, КО Куманово)
26 Предлог-уредба за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и градот Скопје за 2024 година
27 Предлог-програма за изменување на Програмата за организирање и унапредување на крводарителството во Република Северна Македонија, за 2023 година
28 Предлог-одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Државниот ученички дом „Крсте Петков Мисирков“ Кавадарци
29 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за реконструкција на кров во училишен објект ООУ „Кирил и Методиj“- Кочани, oпштина Кочани, како и услуги за вршење стручно технички надзор врз реконструкција на кров во училишен објект ООУ „Кирил и Методиј“- Кочани, oпштина Кочани
30 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за реконструкција на објект СОУ Коле Неделковски, општина Велес, како и услуги за вршење стручно технички надзор врз реконструкција на објект СОУ Коле Неделковски, општина Велес
31 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за реконструкција на кров во ООУ Тошо Велков – Пепето, oпштина Кавадарци, како и услуги за вршење стручно технички надзор врз реконструкција на кров во ООУ Тошо Велков – Пепето, oпштина Кавадарци
32 Информација по доставено Барање за одобрение за основање на приватна установа за вон-семејна социјална заштита за стари лица „Анима Медикал центар“, во Злокуќани, Скопје, со Предлог-одлука
33 Барање за давање на автентично толкување на член 62 од Законот за високото образование (*) ( Службен весник на Република Македонија број 82/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија број 178/21), поднесено од пратеникот Фиснике Бектеши Шаќири
34 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.171/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 5 став 2 во делот „правни“ и став 3 во делот „поништени“ од Законот за Народната банка на Република Северна Македонија („Службен весник на РМ“ бр.158/2010, 123/2012, 43/2014, 153/2015, 6/2016 и 83/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.110/2021)
35 Понуда од нотар Ана Дојчиновска од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.3808, за КО Гази Баба, на КП бр.2138/1, викано место/улица „516 бр.5“
36 Понуда од нотар Љубинка Јаковлева од Кавадарци за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.183 и Имотен лист бр.2175, за КО Ваташа, на КП бр.4703, Викано место/улица Г.Метаков
37 Понуда од нотар Лидија Илиевска од Пробиштип за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.272, за КО Ратавица, на КП бр.472 Викано место/улица Осојница
38 Понуда од нотар Башким Елези од Гостивар за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.99570, за КО Гостивар - 1, на КП бр.1300, КП бр.3696 и КП бр.3793, Викано место/улица Гостивар
39 Прашања и предлози 
40 Информација за продажбата на акциите и уделите од вкупниот капитал на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал во периодот од 1-ви јули до 30-ти септември 2023 година
41 Тримесечен финансиски извештај на ЈП Агро-Берза Скопје за период Јули-Септември 2023 година
42 Извештај за финансиското работење на ЈП „Стрежево” Битола за второто тромесечие за 2023 година од 1.2023 година до 30.6.2023 година
43 Информација за донесување на Урбанистички план за подрачја и градби од државно значење за производство на електрична енергија од обновливи извори со капацитет над 10 МW, во КО М’гленце и КО Малотино, Општина Старо Нагоричане
44 Информација за склучување на Анекс бр.3 кон Договор за подзаем за реализација на Проектот „Гасификација на Република Македонија - фаза 1 - делница Штип - Неготино - Битола и делница Скопје - Тетово - Гостивар“
45 Предлог на Закон за вработените во Министерството за одбрана
46 Информација за Предлог Завршна сметка на Република Северна Македонија за 2022 година
47 Информација за изразување поддршка од Владата на Република Северна Македонија за Повикот за развој отпорен на сајбер закани од Акра
48 Краен извештај за активностите поврзани со кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија и тоа на дел од територијата на Општина Ранковце, с. Герман, заради поплави и справување со последиците од нив (Сл. весник на РСМ бр. 207/2023 од 03.10.2023)