203-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
28.11.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (956.82 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записник од 196-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 31 октомври 2023 година
Пред точка Усвојување на Записник од 200-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 17 ноември 2023 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Информација за одржан министерски состанок за Планот за раст за земјите од Западен Балкан и дополнување на формираната структура за имплементација на истиот
Пред точка Информација за одржан билатерален скрининг за Поглавје 10 –Информатичко општество и медиуми од Кластер 3 – Конкурентност и инклузивен раст
Пред точка Информација за подготовка и одржување на билатерален скрининг за Кластер 6 Надворешни односи, Поглавје 30 Надворешни односи
Пред точка Информација за подготовка и одржување на билатерален скрининг за Кластер 6 Надворешни односи, Поглавје 31 Надворешна безбедносна и одбранбена политика
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2023 година – 31 декември 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за истражување на состојбата со опрема и потребите за решенија поврзани со сајбер безбедност во системите на јавните институции, со Прашалник
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Информација за потребата од измени и дополнување на Законот за рестриктивни мерки
Пред точка Информација за изработена анализа Преглед на правната рамка и практиките за уредување на процедурите за назначување во РСМ Препораки за иднина, со Анализа
Пред точка Информација за потребата од достапност и проактивна соработка со граѓаните и граѓанскиот сектор од страна на органите на државната управа
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација за повеќегодишна јавна набавка за финансирање на активности за реализација на Проектот ”Изградба на колекторски систем од Радожда до Калишта”, општина Струга
2 Информација во врска со потпишување Договор за реализација на Проект „Зајакнување на капацитетите и развој на стратешки рамки за градење ниско јаглеродно и општество отпорно на климатски промени во Република Северна Македонија" финансиран од Зелениот климатски фонд
3 Информација за статус на Договор за доделување на државна помош бр.12-68/13 од 31.07.2015 г. склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и компанијата Кранфилд Фаундри ДООЕЛ Скопје, Анекс 1 кон Договорот со арх.бр.13-8462/1 од 05.09.2018 г., Анекс 2 кон Договорот со арх.бр.13-6307/1 од 23.06.2020 г.и Анекс 3 кон Договорот со арх.бр.09-11437/1 од 15.10.2021 г.
4 Извештај за извршени преговори за усогласениот текст на Договорот за кофинансирање на изработка на проект за изградба на тунел на патот Тетово-Призрен помеѓу Владата на Република Северна Македонија -Министерството за транспорт и врски и Владата на Република Косово- Министерство за животна средина, просторно планирање и инфраструктура
5 Предлог - одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија во 2024 - 2028 година
6 Предлог-програма за изменување на Програмата за обезбедување на инсулин, глукагон, инсулински игли и ленти за мерење шеќер, инсулински пумпи со потрошен материјал и сензори за континуирано мерење на гликемија за 2023 година
7 Акциски план на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија за спроведување на дадените препораки во Конечниот извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2021 година
8 Барање за доделување на простор за потребите на Анима, Центар за личен развој, едукација и психотерапија (Анима, Центар за личен развој, едукација и психотерапија - Скопје)
9 Предлог-програма за изменување на годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2023 година
10 Информација за објавување на Јавен повик за пренесување на правото на градење на објект за потребите на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје, со предлог-одлука за давање на согласност на Јавниот повик за пренесување на правото на градење
11 Информација со предлог за донесување на одлука за продажба на деловни простории сопственост на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ – Скопје
12 Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година
13 Информација за задолжување на општина Шуто Оризари кај Комерцијална Банка АД Скопје со Предлог Одлука за задолжување на општина Шуто Оризари со долгорочен кредит кај Комерцијална Банка АД Скопје
14 Информација во врска со барањето на Концесионерот Глобал Енерџи ДОО Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на малата хидроелектрична централа, МХЕЦ Рибничка со реф.бр. 7
15 Информација за повеќегодишна јавна набавка за Финансирање на активности на Проектот -За замена на стари куќни водомери со нови хоризонтални повеќемлазни водомери со (Clip ON) радио модул како и замена на старите хоризонтални водомери со нови хоризонтални ултра звучни водомери и нивна интеграција во системот за далечинско отчитување на ЈП Комуна Крушево – со негова надоградба и набавка на дополнителна опрема за далечинско отчитување Градба од II категорија, општина Крушево
16 Информација за повеќегодишна јавна набавка за финансирање на активности за реализација на Проектот „Регулација на речно корито на Сува Река во атарот на Општина Сарај”
17 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба - за изградба на пристапен пат од регионален пат Р2336 Стари Град (врска со Р1312 - Богомила - Ропотово (врска со Р1303) КО Согле, Општина Чашка, со Предлог-одлука
18 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за измена и дополна на Проект за инфраструктура за државен пат-Р2133, делница с.Ропалце-с.Матејче, делница 1 од 0+000,08 км до 0+945,72 км, КО Ропалце, Општина Липково, со Предлог-Одлука
19 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Дафинка Димитриева, ул.Орце Николов бр.12, Демир Капија, со Предлог-Одлука
20 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Друштво за производство на вино Винарија Крњево ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.1558 бр.18-А/ Радишани, Бутел, Скопје, со Предлог Одлука (39-4647)
21 Информација со предлог за донесување Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за канцелариско и архивско работење, со Предлог-уредба
22 Предлог-уредба за методологија за утврдување на критериуми за распределба на наменски дотации за основното образование по општини за 2024 година
23 Предлог-уредба за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование по општини за 2024 година
24 Предлог програма за изменување на Програмата за заштита на населението од ХИВ инфекција во Република Северна Македонија за 2023 година
25 Предлог-програма за изменување на Програмата за едукација на лекари и медицински персонал, за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени, како и за спроведување на обуки за вршење преглед на умрени лица за 2023 година
26 Предлог-програма за изменување на Програмата за трансплатација во Република Северна Македонија за 2023 година
27 Предлог - програма за изменување на Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Северна Македонија за 2023 година
28 Предлог-програма за изменување на Програмата за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Северна Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2023 година
29 Правилник за поблиските услови по однос на просторот, опремата, кадарот, начинот на обезбедување и чување на просторот на кој се одгледува канабисот, со Предлог-одлука за давање согласност
30 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година - прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Државниот универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2023/2024 година
31 Годишен извештај за извршените ревизии и за работата на Државниот завод за ревизија за 2022 година
32 Иницијатива од Здружението „Помалку пластика“ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.86/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 2 став 1 точка 1 од Правилникот за стандардите за биоразградливост кои треба да ги исполнуваат кесите за носење на стоки, начинот на пуштање на пазар на биоразградливи кеси од страна на трговци, како и формата и содржината на образецот за водење на евиденција („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.265/2021) и член 1 од Правилникот за изменување на Правилникот за стандардите за биоразградливост кои треба да ги исполнуваат кесите за носење на стоки, начинот на пуштање на пазар на биоразградливи кеси од страна на трговци, како и формата и содржината на образецот за водење на евиденција („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.112/2023)
33 Иницијатива поднесена од Финмак ДОО Скопје од Скопје преку полномошник Адвокатско друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.179/2023 за оценување на уставноста на Законот за данок на солидарност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.199/2023)
34 Иницијатива поднесена од Стопанска комора на Северна Македонија преку полномошник адвокат Игор Спировски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.183/2023 за оценување на уставноста на Законот за данок на солидарност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.199/2023)
35 Иницијатива поднесена од Трајче Китановски и Влатко Китановски, адвокати од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.109/23 за поведување на постапка за оценување на уставноста на одредба од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/21, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/24, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 18/20, 279/20, 227/22 и 111/23)
36 Понуда од нотар Хакија Чоловиќ од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.7008, за КО Драчево 2, на КП бр.2562, Викано место/улица Локва
37 Понуда од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.4922, за КО Сингелиќ - 1, на КП бр.2628, Викано место/улица Т.Китанчев
38 Понуда од нотар Николина Јакимоска од Битола за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.13837, за КО Битола 1/2, на КП бр.17932, Викано место/улица Стрчин
39 Понуда од нотар Катерина Митревска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.686, за КО Петровец на КП бр.583 дел 2 Викано место/улица Монопол
40 Кадровски прашања 
41 Прашања и предлози 
42 Информација за реализираниот проект за користење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за лето 2023 година
43 Информација со извештај за реализирани активности за 2022 година од Националната стратегија за развој на концептот едно општество за сите и интеркултурализам
44 Извештај за финансиското работење на Јавно претпријатие за државни патишта за периодот јануари - март 2023 година
45 Тримесечен извештај за финансиското работење на Јавното претпријатие за водостопанство Лисиче – Велес за периодот јули - септември 2023 година
46 Тримесечен финансиски извештај за работењето на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост - Скопје за периодот јануари - март 2023 година
47 Информација за одземање на одобрението за одгледување на канабис за медицински цели на Друштвото за производство, трговија,транспорт и услуги Ф&М 2017 ДОО Ексспорт- Импорт с. Врапчиште,Гостивар, со Предлог-одлука
48 Информација за склучување на билатералниот договор помеѓу Европската Унија и Владата на Република Северна Македонија за ко-финансирање на големиот инвестициски проект за отпадни води во агломерацијата на Тетово
49 Предлог - одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија во Меѓународниот центар за донации во рамките на стратегиската група за поддршка на Украина во Визбаден, Сојузна Република Германија
50 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 07.11-13.11.2023 година
51 Информација за економски мерки за справување со продолжените ефекти од енергетската и ценовната криза - Ноември 2023
52 Информација во врска со усвојување/одобрување на Заедничка Декларација (Joint Declaration) за целите на Инвестициската платформа за праведна транзиција на Северна Македонија за потпишување во рамките на COP28
53 Информација за потпишување на Меморандум за меѓународна развојна соработка помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Словенија за периодот 2023 – 2024 година
54 Информација за потпишување на Спогодба за финансирање за Програмата за соработка „(ИНТЕРЕГ 6 – А) ИПА Северна Македонија – Грција”
55 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 09.11 -15.11.2023 година
56 Информација за имплементација на мерката за помош во рамките на Европскиот Мировен Фонд - ЕМФ, во поддршка на градењето на капацитетите на Армијата на Република Северна Македонија
57 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Здружението на самостојни уметници со инвалидитет Иднина на Традицијата од Ресен
58 Предлог-Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје
59 Информација за потребата од итно надминување на констатираните слабости од Банката за развој на Советот на Европа во КПД Идризово со цел продолжување на Проектот Реконтрукција на казнено поправните установи во Република Северна Македонија со Акциски план/ INFORMACION
60 Програма за изменување и дополнување на Програмата за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствени установи (2023-2026)
61 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Здружението на независни уметници Драмско Студио Тетово - Тетово
62 Информација за потреба од вработувања во Акционерското друштво за вршење на енергетскa дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост
63 Предлог-одлука за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2024 година
64 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Македонската академија за науките и уметностите
65 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2023 година
66 Информација во врска со активностите за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република Северна Македонија со Предлог текст на писмо со барање за продолжување на Договорот за контрибуција, Предлог измена на решението за формирање на комисија и Предлог одлука за продолжување на рокот во постапката за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство