204-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
06.12.2023 - 13:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (814.39 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Информација за подготовка на реформска агенда со индикативна листа на приоритети за Планот за раст за земјите од Западен Балкан
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2023 година – 31 декември 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за истражување на состојбата со опрема и потребите за решенија поврзани со сајбер безбедност во системите на јавните институции, со Прашалник
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Информација за изработена анализа Преглед на правната рамка и практиките за уредување на процедурите за назначување во РСМ Препораки за иднина, со Анализа
Пред точка Информација за потребата од достапност и проактивна соработка со граѓаните и граѓанскиот сектор од страна на органите на државната управа
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Известување за преземени мерки по препораките на овластениот државен ревизор содржани во Конечниот ревизорски извештај-ИЗПМ и Акциски план со точно дефинирани активности, рокови и носители за спроведување на дадени препораки од Конечниот извештај за извршена ревизија на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија - Скопје (Сметка 737) и Конечниот извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеноста за 2021 година на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија - Скопје (Сметка за средства од програмата за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и други средства од сопствени приходи (Сметка 531)
2 Извештај за работењето на Агенцијата за филм на Република Северна Македонија за период од 01.01 до 30.06.2023 година
3 Информација во врска со активностите за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република Северна Македонија со Предлог текст на писмо со барање за продолжување на Договорот за контрибуција, Предлог измена на решението за формирање на комисија и Предлог одлука за продолжување на рокот во постапката за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство
4 Информација од Претседавачот на Координативното тело за следење на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори за статус, тек и за ангажирани експерти/вештаци и сведоци во арбитражната постапка поведена од страна на Артем Скубенко, Валентин Дрожденко, Анатолиј Семинога, Игор Переверзев, Артем Кадомски, Игор Компанец, Серги Надиеждин и Володомир Скубенко против Република Северна Македонија (ICSID Случај бр. ARB/19/9)
5 Барање на Јалка Елиас Силккола, за прием во државјанство на Република Северна Македонија, по член 11 од Законот за државјанството
6 Информација за пренесување на правото на реконструкција, доградба и надградба на објектот Универзална сала во Скопје
7 Иницијатива поднесена од Комора на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи на Република Македонија од Скопје, преку адвокат Бобан Богдановски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.75/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 133 став 1 во дел: „од кои четири члена од редот на членовите на Комората и на предлог на директорот на Агенцијата, три члена од редот на вработените во Агенцијата“ од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 101/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19)
8 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У 31/23
9 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У 03-596/1
10 Информација за постапување по обраќањата и препораките на Народниот правобранител упатени до Владата на Република Северна Македонија, органите на државната управа и други органи и организации што имаат јавни овластувања, во периодот април - јуни 2023 година
11 Информација за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, со Предлог - одлука
12 Предлог-одлука за отворање ПК на Црна Гора во Република Северна Македонија, со седиште во Тетово
13 Предлог-одлука за давање согласност за именување ПК на Црна Гора во Република Северна Македонија, со седиште во Тетово
14 Предлог-одлука за отворање почесен конзулат на Република Северна Македонија во Француската Република, раководено од ПК, со седиште во Стразбур
15 Предлог-решение за именување на ПК на Република Северна Македонија во Француската Република, со седиште во Стразбур
16 Предлог на закон за дополнување на Законот за минерални суровини, по скратена постапка, (поднесен од пратениците Мартин Костовски, Марија Геогриевска и Панчо Минов)
17 Годишен извештај ва работата на Државната комисија за спречување на корупцијата за 2022 година
18 Годишен извештај за спроведување на Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025, за период 01.01.2022 година до 31.12.2022 година
19 Кадровски прашања 
20 Прашања и предлози 
21 Годишен извештај на Управата за извршување на санкциите за состојбата и работењето на казнено-поправните и воспитно-поправните установи во Република Северна Македонија за 2022 година
22 Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У-40/23
23 Информација за потребата на доделување на договор влада со влада за обезбедување со резервни делови по програмата Cooperative Logisitic Supply Support (CLLSA), со склучување на договор помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Соединетите Американски Држави
24 Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија
25 Информација за обезбедување дополнително национално ко-финансирање за изградба на Јавна установа детска градинка во општина Тетово
26 Информација за реализација на проектот за користење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за зима 2024 година
27 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2023 година
28 Предлог-програма за изменување на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2023 година
29 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 16.11 -22.11.2023 година
30 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 23.11 -29.11.2023 година
31 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 21.11-27.11.2023 година
32 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 14.11-20.11.2023 година
33 Информација од Претседавачот на координативното тело за следење на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори за именување на арбитер во поведената арбитражна постапка од страна на FCL Ambiente S.r.l. v. Republic of North Macedonia (ICSID Case No. ARB/23/31) пред Меѓународниот центар за решавање на Инвестициски спорови (ICSID)
34 Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на работниците во Оперативно-техничката агенција
35 Предлог на Закон за административни службеници
36 Информација со предлог концепт за воспоставување на Платформа за канцелариско и архивско работење
37 Информација по однос на овластувањето за потпишување на анекс на договор за одржување на софтвер за полагање на испити
38 Предлог на Закон за безбедност на мрежни и информациски системи и дигитална трансформација
39 Предлог закон за изменување и дополнување на Закон за електронско управување и електронски услуги
40 Предлог на Закон за вработените во јавниот сектор
41 Предлог на Закон за стручно усовршување и обука на административните службеници
42 Информација со Предлог стратегија за транспарентност на Владата на Република Северна Македонија, со Акциски план (2023-2026)
43 Предлог - програма за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за 2023 година
44 Информација од Претседавачот на координативното тело за следење на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори за потпишување правни исправи за ангажирање на правни застапници на Република Северна Македонија по повод поведени арбитражни постапки против Република Северна Македонија пред Меѓународниот центар за решавање на инвестициски спорови за ICSID Case No. ARB/ 23/31 и ICSID Case No. ARB 23/35 со прилог Полномошно за застапување и Писмо за ангажирање
45 Информација за потребата од склучување Договор за грант меѓу Република Северна Македонија и Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје и Европската инвестициона банка за Железнички Коридор VIII - источна делница МК, делница Крива Паланка - граница меѓу Северна Македонија и Бугарија
46 Предлог на Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Вториот проект за унапредување на социјалните услуги, по скратена постапка
47 Информација во врска со состанокот на Заедничкиот комитет на Регионалната конвенција за Паневромедитерански преференцијални правила за потекло
48 Предлог - Одлука за одобрување средства од Резервите на Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година
49 Предлог на Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Предлог на Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Фондот за меѓународен развој во рамки на Организацијата на земјите извознички на нафта (ОПЕК) по Договорот за заем за Програмата за одржливост и отпорност, по скратена постапка
50 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за платежни услуги и платни системи, по скратена постапка
51 Информација за донесување Одлука за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта
52 Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите
53 Предлог Закон за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка
54 Предлог на Закон за изменување на Законот за спорт – скратена постапка
55 Предлог на Закон за помилување
56 Предлог - програма за изменување на Програмата за поддршка на конкурентноста на преработувачката индустрија и општествената одговорност за 2023 година
57 Информација во врска со усвојување на Нацрт Инвестициски план за забрзана транзиција од јаглен за целите на користење на средства од Програмата за забрзување на транзицијата од јаглен поддржана од Климатскиот инвестициски фонд 
58 Информација во врска со Јавниот повик и Тендерската документација за избор на универзален снабдувач
59 Предлог на Закон за канцеларија за поврат на имот
60 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Државниот студентски дом „Скопје“ Скопје (ново)
61 Програма за изменување на програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година