207-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
12.12.2023 - 13:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (603.58 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Информација за потпишување на Финансиската спогодба за Годишната акциска програма за Република Северна Македонија за ИПА 2022 година
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2023 година – 31 декември 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Предлог-закон за правда за децата ЗПД
2 Иницијатива поднесена од Стевче Стојанов од Струмица, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.176/2023 за поведување на постапка за оценка на уставноста на член 12 од Законот за адвокатурата („Службен весник на РСМ“ бр.199/2023)
3 Предлог-одлуки за давање согласност на Решенијата за отстапување на одземени предмети (вкупно 19 моторни возила) во кривична и прекршочна постапка и Предлог-одлуки за престанок на важење на одлуките за давање согласност (вкупно 3 моторни возила)
4 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижнa ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У 03-1004/1
5 Предлог - одлука за продажба на движни ствари (2 патнички моторни возила)
6 Информација за преземање на архивата на поранешниот Министер без ресор задолжен за дијаспора во Министерството за надворешни работи
7 Информација за преземање на професионални војници со навршени 45 години возраст од Министерството за одбрана во органите на државната и локалната власт и во други државни организации 2024 година
8 Информација за непостапување на надлежни државни органи за извршување на правосилна судска пресуда за конфискација на имот и имотна корист во странство
9 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за формирање на интер-ресорска група за следење и оценка на спроведување на активностите предвидени со Националната стратегија за развој на пенитенцијарниот систем во Република Северна Македонија (2021-2025 година)
10 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана (ул. „Бул. 3-та МАК БРИГАДА“, КП бр. 1768, КО Кисела Вода 2)
11 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Земјотресно инжинерство“ на Институт за земјотресно инжинерство и инжинерска сеизмологија при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академските студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Земјотресно инжинерство“ на Институт за земјотресно инжинерство и инжинерска сеизмологија при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје.
12 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за Реконструкција и санација на кровна покривка во ПОУ Ариз Мена, село Мислодежда, општина Струга
13 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Студеничани (опрема и мебел)
14 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Клиничка болница „Др. Трифун Пановски“ - Битола
15 Годишна програма за работа на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радио-телевизија за 2024 година со Финансиски план на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радио-телевизија за 2024 година
16 Барање за давање на автентично толкување на член 368 од Законот за облигационите односи („Службен весник на Република Македонија" број 18/01, 4/02, 5/03, 84/08, 81/09, 161/09, 123/13 и „Службен весник на Република Северна Македонија" број 215/21 и 154/23), поднесено од пратеникот Панчо Минов
17 Статутарна одлука за дополнување на Статутот на Универзитетот на Југоисточна Европа
18 Кадровски прашања 
19 Прашања и предлози 
20 Информација за потребата од измена на законска регулатива заради усогласување со Законот за индустриски - зелени зони
21 Информација во врска со одржување на дваесет и првиот состанок на Министерскиот совет на Енергетската заедница на 14-ти декември 2023 година во Виена, Австрија
22 Информација со анализа на можни модели, вклучувајќи го и моделот на јавно-приватно партнерство и анализа и предлог за потребната правна рамка за имплементација на Системот за следење и контрола на нафта и нафтени деривати
23 Измена на Информација - за повеќегодишна јавна набавка за финансирање на активности на Проектот “Изградба на филтер станица за вода за пиење за нм.Пршовце и Глоѓи”, општина Теарце
24 Програма за изменување и дополнување на Програма за колекторски систем Охрид и Струга за 2023 година
25 Информација за вработување на здравствени работници и здравствени соработници за потребите на Јавните здравствени установи во Република Северна Македонија за 2023 година
26 Информација за потребата од продолжување на временскиот рок за имплементација на Проектот за администрирање на социјалното осигурување (СИАП)
27 Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2023 година
28 Информација за Второ дополнување на Договорот со Економската интересна група-Еуметнет од 17 Септември 2009 година (дополнет на 21 Ноември 2018 година)
29 Предлог-закон за ослободување од плаќање на дел од придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата
30 Информација за формирање на Комисија за спроведување на постапка за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловните реони Куманово, Кочани, Кавадарци, Гевгелија, Битола, Охрид и Кичево со Предлог Решение
31 Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за државното правобранителство на Република Северна Македонија
32 Информацијата во врска со донесување на стратегија за паметна специјализација, со Нацрт-Стратегија за паметна специјализација на Република Северна Македонија 2023-2027, и Акциски план 2024-2025 
33 Информација за добивање на согласност за доделување на трајно користење на недвижни ствари без надомест на Агенцијата за цивилно воздухопловство
34 Информација за обезбедување на финансиски средства во наредни години за спроведување постапка за јавна набавка изградба на складишта и паркиралишта, објекти за времено сместување и амбуланта за прва помош, како и изградба на детски градинки кои ќе бидат изведени на блок 14 блок 25 и блок 27 во Тирз Скопје 1, и објекти за времено сместување, детски градинки и складишта со пратечки содржини (паркиралишта) во блок 7 и блок 19 во Тирз Штип и блок 7 во Тирз Прилеп по принцип на изградба клуч на рака
35 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за доградба на подрачно училиште во с. Корешница, општина Демир Капија, како и услуги за вршење стручно технички надзор врз доградба на подрачно училиште во с. Корешница, општина Демир Капија
36 Информација за донесување на Одлука за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта
37 Информација за изземање на проектот државен пат А1, реконструкција и надградба на патот Прилеп - мост на Ленишка река и изградба на трета лента на делницата од државниот пат А1, С. Беловодица - каменолом Маврово и проектот техничка ревизија за големиот проект Изградба на патна делница Градско - клучка Дреново како дек од патниот коридор 10Д од Планот за јавни набавки за повеќегодишната акциска програма за транспорт и животна средина 2014-2020 (ИПА 2)
38 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за доградба на кујна и ресторан за исхрана во склоп на О.У. Димче Ангелов Габерот, општина Демир Капија, како и услуги за вршење стручно технички надзор врз доградба на кујна и ресторан за исхрана во склоп на О.У. Димче Ангелов Габерот, општина Демир Капија