209-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
19.12.2023 - 14:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (668.96 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 203-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 28 ноември 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 204-та седница на Владата на РСМ, одржана на 6 декември 2023 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2023 година – 31 декември 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Програма за изменување на програма за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2023 година
2 Информација со Предлог- oдлука за пренесување право на сопственост на недвижна ствар сопственост на Република Северна Македонија на Општина Центар
3 Информација за вложените парични средства на Владата на Република Северна Македонија во ЈП ХС Злетовица - Пробиштип како оснивачки влог
4 Годишна сметка и Финансиски извештаи за период од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и деловен простор од значење за Републиката – Скопје, ревидирани од овластен ревизор и Годишен извештај за работата на Акционерското Друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје за 2022 година
5 Предлог Одлука за утврдување на продажни цени за објект Г.П. 4.17 ДУП Градска Четврт И О4, Даре Џамбаз, Општина Центар во Скопје и Предлог Одлука за продажба на станови, локали и паркинг места во објект Г.П. 4.17 ДУП Градска Четврт И О4, Даре Џамбаз, Општина Центар во Скопје
6 Барање за одобрување на работењето на Надзорниот и на Управниот одбор на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје за склучување на Анекс 6 кон Договор солемнизиран под ОДУ бр.5091/17 од 25.12.2017 година, за продолжување на рокот за исплата на заем склучен помеѓу ЖСРМ Транспорт АД – Скопје и АД МЕПСО – Скопје
7 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на бодот за пресметка на платите на вработените во Акционерско друштво за аеродромски услуги Аеродроми на Република Северна Македонија во државна сопственост
8 Предлог - одлука за продажба на движни ствари - меркантилна пченица
9 Предлог - одлука за продажба на движни ствари - јачмен за сточна храна
10 Информација во врска со Договорот за доделување на државна помош склучен помеѓу Владата на Република Македонија како давател на државна помош, претставувана и застапувана од страна на Министерот без ресор задолжен за привлекување странски инвестиции, г-дин Џери Наумоф, Кондево МK ДОО Штип и „ГРХ“ с.р.л & Гианони Фамили Холдинг с.р.л Милано од 22.10.2015 година, со Предлог-одлука
11 Тарифа на Централен регистар на Република Северна Македонија, со Предлог - одлука
12 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија (КП бр. 300/1, КО Саждево)
13 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија (КП бр. 5449, КО Крушево)
14 Предлог-одлука за пренесување во сопственост недвижни ствари на Општина Крушево
15 Предлог - одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија
16 Информација за потребата од донесување на Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Здружението за воспитно образовна психосоцијална поддршка ВОПС Охрид, со Предлог – одлука
17 Информација во врска со решавање на правен статус на објекти со незапишани права
18 Предлог - уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Kомисија (14-измена)
19 Информација по Барање за регулирање на долг бр.11-6890/5 од 16.08.2023 година, поднесено од Општина Македонски Брод
20 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на локален пат во с. Герман, КО Герман, Општина Ранковце, со Предлог-одлука
21 Предлог-програма за изменување на Програмата за развој на претприемништвото и конкурентноста на малите и средни претпријатија за 2023 година
22 Информација за транспонирање на Директивата за услуги на внатрешниот пазар (2006/123/ЕЗ), со Акциски план за периодот 2024-2026 година
23 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Кратис, Кратово, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
24 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот „Паликура 2“ Општина Неготино 8/2023 и Тендерска документација за спроведување на постапката
25 Информација во врска со статусот на реализација на Договорите за концесија за мхец бр.104 Габровска река и бр.277 Воденешница
26 Предлог–одлука за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина – дијабаз на локалитетот ,,Корешница”, Општина Демир Капија од Градежното друштво Гранит АД Скопје на Друштвото за трговија, и услуги Аква Ривер ДООЕЛ Охрид
27 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот „Дрвен Мост“ с.Шупли Камен, Општина Куманово
28 Предлог-oдлука за престанок на важење на концесија за експлоатација на минерална суровина – глина на Трговското друштво ИГМ Џумајлија ДОО с.Сарамзалино Лозово на локалитетот во близина на с.Коселери, Општина Лозово
29 Предлог-oдлука за престанок на важење на концесија за експлоатација на минерална суровина – подземна вода на Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Пелалек Кикирковска Пандорка ДООЕЛ увоз-извоз Битола на локалитетот ,,Кафтанџица“, Општина Битола
30 Предлог-oдлука за престанок на важење на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Трговското друштво за производство, проектирање и инженеринг Вардарградба ДОО с.Трубарево Скопје на локалитетот „Голем Дол“, Општина Сопиште
31 Информација за потпишување на Меморандум за разбирање (МзР) за соработка за развој на доброволни пазари за јаглерод меѓу Карбонерс лимитед и Република Северна Македонија
32 Информација за регулирање на очекуваните финансиски загуби на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменската Сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје заради застои во работењето при адаптацијата на спортскиот Центар, за потребите на одржувањето на Конференцијата на Министерскиот совет на 30 ноември и 1 декември 2023г.
33 Информација за давање согласност за преземање на обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредни години на Министерството за здравство за реконструкција и реновирање на операциони сали за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија Скопје, ЈЗУ Универзитетска клиника за абдоминална Скопје, ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија и ургентен центар Скопје и ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија Скопје
34 Предлог на финансиски план на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија за 2024 година и Предлог-одлука за утврдување на процентот на зафаќање од вкупниот годишен приход, за финансирање на работењето на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија за 2024 година
35 Понуда од нотар Ванчо Андоновски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1568 и Имотен лист бр.5653, за КО Инџиково, на КП бр.499, Викано место/улица Геран
36 Понуда од нотар Нерџиван Идризи од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.899, за КО Бутел, на КП бр.4970, Викано место/улица Хо Ши Мин
37 Кадровски прашања (209)
38 Прашања и предлози (209)
39 Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во функционирањето на системот на јавните набавки за 2022 година
40 Информација за прогресот во однос на наплатата на ненаплатените побарувања од јавните комунални претпријатија, навремено измирување на обврските и мерки за подобрување на ликвидноста во работењето на ЈП ХС Злетовица Пробиштип
41 Извештај за работата на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип за периодот од 1.7.2023 година до 30.9.2023 година
42 Тримесечен извештај за финансиското работење на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен" - Скопје за трет квартал 2023 година
43 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија, за период јули – септември 2023 година
44 Финансиски извештај на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје за период од 1.4.2023 година до 30.6.2023 година
45 Информација за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба, со Предлог-одлука (Скај Солар 1)
46 Информација за потребата на доделување на договор влада со влада за набавка на лесни оклопни возила на тркала, со склучување на договор помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Соединетите Американски Држави
47 Информација за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба, со Предлог-одлука (Скај Солар 4)
48 Завршен извештај за активностите поврзани со минатата кризна состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општина Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 07.07.2023 до 05.11.2023 година
49 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 30.11 - 06.12.2023 година
50 Информација за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба, со Предлог-одлука (Скај Солар 2)
51 Програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2023 година
52 Предлог на Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Договорот за заем за дополнително финансирање на Проектот за надградба и развој на патишта, кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка и Јавното претпријатие за државни патишта, по скратена постапка
53 Информација за pазвој на информативен систем за управување со учење - LMS (Learning Management System) за вработените во јавната администрација во соработка со УНДП
54 Информација за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба, со Предлог-одлука (Скај Солар 3)
55 Предлог - одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана
56 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 28.11-04.12.2023 година
57 Предлог- Одлука за распределба на средствата од буџетот на Република Северна македонија за 2023 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации
58 Предлог на закон за изменување на Законот за судска служба, по скратена постапка 
59 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметот Цветкоски против Република Северна Македонија А. бр. 55849/20
60 Информација за потпишување на Љубљанско – Хашката Конвенција за меѓународна соработка во истрагата и гонењето на злосторството геноцид, злосторства против човештвото, воени злосторства и други меѓународни злосторства
61 Предлог на закон за изменување на Законот за јавнообвинителска служба,по скратена постапка
62 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметот Скрчески против Република Северна Македонија А. бр. 37954/21
63 Информација за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Правен факултет „Јустинијан први “- Скопје, со Предлог - одлука
64 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Дишлиоски 2019, Струга, со Предлог Решение за утврдување на категорија на угостителските објекти 
65 Предлог на закон за забрана на нефер трговски практики во синџирот на снабдување на земјоделски и прехранбени производи 
66 Информација за одземање на одобрението за одгледување на канабис за медицински цели на Друштвото за агрикултура и фармација СЕЈФ ФАРМА ДООЕЛ увоз-извоз с.Бистеренци Демир Капија, со Предлог-одлука
67 Информација за одземање на одобрението за одгледување на канабис за медицински цели на Друштвото за производство, трговија и услуги КАНАБИС ПРО увоз-извоз, Струмица, со Предлог-одлука
68 Информација за вработување на приватни специјализанти од областа на медицина за потребите на Јавните здравствени установи во Република Северна Македонија во 2024 година
69 Програмата за изменување на програмата за изградба и реконструкција на основни и средни училишта за 2023 година
70 Одлука за доделување на средства на државниот студентски дом „Кочо Рацин“ Битола
71 Одлука за доделување на срeдства на ученичкиот дом при средно општинско училиште „Св. Наум Охридски“ Македонски Брод
72 Предлог - одлука за изменување на Одлуката за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Северна Македонија за учебната 2023/2024 година
73 Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Пелагонија “Скопје
74 Одлука за доделување на срeдства на Средно општинско училиште со ученички дом „Димитар Влахов“ Струмица 
75 Информација за поврат на средства согласно извештај од ОЛАФ ОС/2019/0983/В4 (OLAF Final Report OC/2019/0983/B4, Pre-information letter prior to the recovery order)
76 Предлог на Закон за изменување на Законот за управување со дополнителни текови на отпад
77 Информација за донесување на Одлука за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта
78 Информација за потребата Државното правобранителство на Република Северна Македонија да го застапува Министерството за транспорт и врски пред Постојниот избран суд – Арбитража при Стопанска Комора на Република Северна Македонија по тужба добиена од тужителот ГД Гранит АД Скопје за Тендер 1 – Дел 2
79 Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сениќ“ Скопје
80 Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Народен Херој Орде Чопела “ Прилеп
81 Одлука за доделување на срeдства на Општинскиот ученички дом „Бранко Станоевиќ“ Гостивар
82 Одлука за доделување на срeдства на Државен училишен центар за образование и рехабилитација „Партенија Зографски„ Скопје 
83 Одлука за доделување на срeдства на Државно средно училиште - регионален центар за стручно образование и обука „Ванчо Питошески“ Охрид  
84 Одлука за доделување на срeдства на Државниот студентски дом ,,Браќа Миладиновци“ Штип
85 Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Скопје“ Скопје
86 Одлука за доделување на срeдства на Општински ученички дом „Професор Мијалковиќ“ Куманово
87 Одлука за доделување на срeдства на Општински ученички дом „Браќа Миладиновци“ Струга
88 Одлука за доделување на срeдства на Државен ученички дом „Крсте Петков Мисирков” Кавадарци
89 Одлука за доделување на срeдства на ученичкиот дом на град скопје „Здравко Цветковски“ Скопје
90 Одлука за доделување на срeдства на Општински ученички дом „Лазар Лазаревски" Велес
91 Одлука за доделување на срeдства на Ученичкиот дом при СМУГС „д-р Панче Караѓозов“ Скопје
92 Одлука за доделување на срeдства на Средно општинско училиште „Митко Пенџуклиски„ Кратово 
93 Одлука за доделување на срeдства на Државниот студентски дом ,,Тетово“ Тетово
94 Одлука за доделување на срeдства на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ Битола 
95 Одлука за доделување на срeдства на Општински ученички дом „Боро Менков" Крива Паланка 
96 Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Никола Карев“ Охрид
97 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за доделување стипендии на странски државјани од интерес за Република Северна Македонија
98 Информација за донесување на Урбанистички план за подрачја и градби од државно значење за уредување на земјиште со намена E1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани над 10 MW на КП 248/1, 250, 242, 243, 246, 247, 249, 254, 255, 256 и дел од КП 416, КО Доброшани, Општина Штип
99 Информација за вработување на здравствени работници и здравствени соработници за потребите на Јавните здравствени установи во Република Северна Македонија за 2023 година
100 Предлог Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2023 година
101 Информација за потреба за пополнување работни места кои се неопходни за вршење на основната дејност на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје
102 Информација за потребата од склучување на Договор помеѓу МИОА и Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) за спроведување на активности во рамки на Проектот “Зајакнување на општинските совети – Фаза 2“