213-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
22.12.2023 - 16:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (348.75 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Предлог – одлуки за давање согласност на Решенијата за отстапување на одземени предмети (вкупно 9 моторни возила) во кривична и прекршочна постапка и Предлог-одлуки за престанок на важење на одлуките за давање согласност (вкупно 5 моторни возила)
2 Предлог-Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2023 година
3 Предлог-Програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2023 година
4 Предлог - Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во органското земјоделско производство за 2023 година
5 Предлог-Програма за изменување на Програмата за поттикнување на потрошувачка на овошје за 2023 година
6 Предлог-Програма за изменување на Програмата за спроведување на интервентен фонд за земјоделството за 2023 година
7 Прашања и предлози