215-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
29.12.2023 - 13:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (368.16 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Програма за остварување на социјалната заштита за 2024 година
2 Програма за развој на дејноста за заштитата на децата за 2024 година
3 Прашања и предлози 
4 Предлог-Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2023 година
5 Предлог-Програма за заштита на населението од ХИВ инфекција во Република Северна Македонија за 2024 година
6 Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Северна Македонија за 2024 година