1-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
30.01.2024 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Определување на заменици на претседателот на Владата на Република Северна Македонија
2 Предлог за именување на претседатели и членови на основните комисии на Владата на Република Северна Македонија
3 Предлог за именување на претседатели и членови на посебните комисии на Владата на Република Северна Македонија
4 Информација за потреба од донесување на одлука за остварување на правото на користење на службено возило на претседателот на Владата на Република Северна Македонија на кој му престанала функцијата - Димитар Ковачевски, со Предлог-одлука
5 Кадровски прашања
6 Прашања и предлози