11-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
19.03.2024 - 13:00
Соопштение за јавноста: 
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 7-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 27 февруари 2024 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 9-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 5 март 2024 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 222 седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 22 јануари 2024 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка  Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2024 година – 30 јуни 2024 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Извештај во врска со работењето на Државното правобранителство на Република Северна Македонија со изменувањето на Годишниот распоред за работа бр,1477/5 донесен на 23 февруари 2024 година
2 Предлог за донесување на 15 - та Одлука за предавање недвижност во владение на ЈПДП
3 Информација во врска со надминување на прашањето за овозможување на гласачкото право на околу 100.000 граѓани
4 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 29.02.2024- 06.03.2024 година
5 Завршен извештај за активностите поврзани со минатата кризна состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општина Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 11.01.2024 -09.02.2024 година
6 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижност У 162/13 (улично осветлување во подрачје на ТИРЗ Струга, на место викано „Матарник“)
7 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Основно јавно обвинителство – Скопје HYUNDAI TB GETZ (Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен)
8 Информација за правосилност на пресудата на Европскиот суд за човекови права во предметот Пешов и Ристовски против Северна Македонија А.бр. 18678/18 и 19821/20
9 Информација за Мастер план за унапредување на перинаталната грижа преку регионализација на здравствените установи, со Акциски план за унапредување на перинаталната грижа преку реорганизација на здравствените установи (2024-2025)
10 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Наука за книжевност – Албанска книжевност“ на Филолошки факултет „Блаже Конески“ Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог - решение
11 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Геологија и геофизика“ на Факултет за природни и технички науки, при Државниот универзитет „Гоце Делчев” во Штип, со Предлог решение
12 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Воспитанието и образованието во раниот детски развој“ на Факултет за образовни науки, при Државниот универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, со Предлог - решение
13 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на академски студии – докторски студии (180 ЕКТС) по „Наоѓалиште на минерални суровини“ на Факултет за природни и технички науки при Државен универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, со Предлог - решение
14 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Албански јазик“ на Филолошки факултет „Блаже Конески“, при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог - решение
15 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Лозарство“ на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, со Предлог-решение
16 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом „Нада Михајлова’’ Пробиштип
17 Кадровски прашања 
18 Прашања и предлози 
19 Информација за реализираниот проект за користење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за зима 2024 година
20 Конечен извештај за извршена ревизија на усогласеност на тема Остварување на права од паричен надоместок во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија
21 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2021 година на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија
22 Информација за продажбата на акциите и уделите од вкупниот капитал на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал во периодот од 1-ви октомври до 31-ви декември 2023 година
23 Извештај за работа на Агенцијата за остварување на правата на заедниците за 2023 година
24 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Затвор Битола
25 Информацијата во врска со поднесено барање од Друштвото за производството, трговија и услуги СКАЈ СОЛАР ДООЕЛ Скопје за издавање на овластување за изградба на нов енергетски објект
26 Предлог - одлука за престанок и давање на времено користење на движна ствар на Машинскиот факултет при Универзитетот „Св Кирил и Методиј“- Скопје
27 Предлог - одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија (КП бр.1568/2, КО - Чаир магацин и фудбалско игралиште)
28 Информација за учество на 43-от Состанок на Постојаниот Поткомитет на Бернска Конвенција (27.11.2023 - 01.12.2023 Стразбур, Франција)
29 Предлог-решение за именување на почесен конзул на Република Северна Македонија во Република Италија, со седиште во Неапол
30 Предлог-одлука за отворање почесен конзулат на Република Северна Македонија во Република Италија, со седиште во Неапол
31 Барање за давање на автентично толкување на член 93 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија„ број 32/20 и 111/23) поднесено од пратеникот Мартин Костовски
32 Предлог-одлука за давање согласност за именување почесен конзул на Босна и Херцеговина во Република Северна Македонија, со седиште во Охрид
33 Предлог-одлука за отворање почесен конзулат на Босна и Херцеговина во Република Северна Македонија, со седиште во Охрид
34 Информација за одржување состанок на македонско-црногорска Мешовита комисија за меѓународен патен транспорт на патници и стоки, 28-29 март 2024 година во Скопје
35 Предлог-одлука за ослободување од платен надоместок за запишување на правото на сопственост во катастарот на недвижностите на експроприраната недвижност
36 Информација за обезбедување на простор за потребите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ -Скопје
37 Предлог - Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2024 година