15-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
16.04.2024 - 13:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (610.25 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2024 година – 30 јуни 2024 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ„Грди Пром“ Раде Пандиловски с.Романовце Куманово, со Предлог - одлука
2 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Саше Часлав Маневски с.Пчиња Куманово, со Предлог - одлука
3 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец ,,Клас“ Даре Илиоски с.Сенокос,Долнени, со Предлог - одлука
4 Годишна програма за работа на Совет за унапредување и надзор над сметководствената професија, со Предлог-одлука
5 Кадровски прашања 
6 Прашања и предлози 
7 Предлог-Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „Neptune Strike 24“ во Република Албанија
8 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот „Мемешли 2“ општина Струмица, со предлог – Решение
9 Предлог за донесување на 19-та Одлука за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта
10 Предлог за донесување на 20-та Одлука за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта
11 Информација за одобрување на Измена и дополна на Урбанистички проект за градби од стратешки интерес за изградба на патен коридор 8, делница на автопат: Тетово-Гостивар, Општина Тетово, Општина Боговиње, Општина Брвеница, Општина Врапчиште, општина Гостивар (км 35+718 – 53+127)
12 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 26.03.2024 до 01.04.2024 година
13 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 02.04.2024 до 08.04.2024 година
14 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 28.03.2024-03.04.2024 година
15 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 04.04.2024-10.04.2024 година
16 Понуда од нотар Васко Паскали од Охрид, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.7762 и Имотен лист бр.103155, за КО Охрид 3, на КП бр.14650, Викано место/улица Град
17 Информација за доставување на Проект за основање високообразовна установа Факултет за здравствени науки, единица во состав при Меѓународен Балкански Универзитет во Скопје
18 Информација за доставување на Проект за основање високообразовна установа Фармацевтски факултет, единица во состав при Меѓународен Балкански Универзитет во Скопје
19 Информација за разгледување на можноста за зголемување на надоместокот на специјализантите по медицина кои со сопствени средства ја плаќаат специјализацијата, а кои се работно ангажирани со договор на дело во Универзитетската клника во која ја извршуваат специјализацијата
20 Информација за одземање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштвото за производство и трговија Рсб солутионс Доо Карбинци, со Предлог-одлука