17-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
23.04.2024 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (734.66 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записник од Тринаесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 3 април 2024 година
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2024 година – 30 јуни 2024 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Oдлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЦКРСМ - Црвен крст на Град Скопје
2 Програма за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2024 година
3 Финансиски план на Советот за унапредување и надзор над сметководствената професија на Република Северна Македониjа за 2024 година, со Предлог - одлука
4 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Ѓуриште – Анѓелчо Стојчев, с.Сопот, Свети Николе, со Предлог - одлука
5 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за земјоделие, производство, предмет и услуги Агро-Ел-Го увоз-извоз ДООЕЛ с. Можучиште, Прилеп, со Предлог - одлука
6 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Коцески Верка Коцеска с..Браилово, општина Долнени, со Предлог Одлука
7 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ Ристовски Тони Ристовски с.Пчиња Куманово, со Предлог - одлука
8 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со З.З „Стуба“ с.Студена Бара Куманово, со Предлог-одлука
9 Информација за формирање на работна група за подготовка на нова Национална стратегија за соработка со дијаспората за периодот од (2024 година до 2028 година)
10 Информација за текот на спроведувањето на Акцискиот план за поддршка на македонското национално малцинство во Република Албанија
11 Информација за потребата од изготвување на нова Стратегија за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот, со Акциски План
12 Информација за формирање на Координативно тело за управување со системот за управување со квалитетот и заедничката рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба, со Предлог-одлука
13 Информација за постапување по обраќањата и препораките на Народниот правобранител упатени до Владата на Република Северна Македонија, органите на државната управа и други органи и организации што имаат јавни овластувања, во периодот октомври-декември 2023 година
14 Предлог- одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија (Бул. „3-та Македонска Бригада“ во Скопје, на КП бр.1768/1, КО Кисела Вода 2)
15 Предлог-одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија во Меѓународниот центар за донации во рамките на стратегиската група за поддршка на Украина во Визбаден, СР Германија
16 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во борбената група на НАТО операцијата „Еnhanced Vigilance Activity-еVA“ во Република Бугарија (јуни-декември 2024)
17 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во борбената група на НАТО операцијата „Enhanced Vigilance Activity-еVA“, во Република Романија (јуни-декември 2024)
18 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „Anatolian Phoenix 24“, во Република Турција
19 Барање за давање на автентично толкување на членот 68 од Законот за медијација (*)(„Службен весник на Република Северна Македонија„ број 294/21),поденесно од пратеникот Лидија Тасевска
20 Иницијатива поднесена од Оливер Давидовски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.104/2024 за поведување постапка за оценување на уставноста на член 245 став 3 од Законот за извршување
21 Извештај за напредокот во спроведувањето на Акцискиот план за спроведување на Стратегијата на Владата на Република Северна Македонија за соработка со и развој на граѓанското општество 2022-2024 и постигнување на стратешките и оперативните цели во 2023 година
22 Извештај за процесот на консултации при подготовка на предлози на закони, користење на ЕНЕР и други механизми за соработка со граѓанските организации во 2023 година
23 Информација за одобрување на Измена и дополна на Урбанистички проект за градби од стратешки интерес за изградба на патен коридор 10д, делница на автопат: Прилеп – Битола, Општина Прилеп, Општина Могила и Општина Битола (км 7+825.81 – км 37+072) од км 7+825 до км 11+740 со пристап до пропратни содржини за патниот коридор
24 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во врска со Предлог Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштвото за производство, инженеринг, трговија и консалтинг ЕНЕРГО СИСТЕМ ИНСТАЛАЦИИ ДОО Скопје, како закупец на земјиште
25 Барање за давање согласност за размена
26 Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Јавната научна установа Институт за интелектуална сопственост
27 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Континентал, Скопје, со Предлог Решение за утврдување на категорија на угостителските објекти