19-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
02.05.2024 - 14:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (347.21 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација за статусот на подготовка на Реформската агенда 2024-2027, во рамки на Планот за раст за земјите од Западен Балкан
2 Информација за временската рамка за подготвување на Фискалната стратегија на Република Северна Македонија 2025-2029
3 Кадровски прашања 
4 Информација во врска со барањето на Концесионерот АК ХИДРО 2016 ДООЕЛ Тетово за продолжување на рокот за изградба и започнување со комерцијална работа на МХЕЦ Вејачка
5 Информација со Предлог-измени и дополнувања на Тарифата на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица /