20-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
07.05.2024 - 11:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (549.93 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записник од Четиринаесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 9 април 2024 година
Пред точка Усвојување на Записник од Осумнаесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 30 април 2024 година
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2024 година – 30 јуни 2024 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
Пред точка Информација/Извештај за бројот на поднесени барања и издадени лични документи
1 Информација за реализирани активности за учество на Република Северна Македонија ЕКСПО 2025, Осака, Кансаи, Јапонија, со Предлог-решение
2 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 09.04.2024 до 15.04.2024 година
3 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 16.04.2024 до 22.04.2024 година
4 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 11.04.2024-104.2024 година
5 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за производство, трговија и услуги „Клуб Слот 77“ увоз-извоз ДОО Битола со седиште на Булевар „1-ви Мај“ бр.344 Битола, за деловната просторија во Подружница Голд Слот Клуб 10 на ул.„Генерал Васко Карангелевски“ бр.61 Битола 7000
6 Понуда од нотар Ирфан Јонузовски од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.3126, за КО Глуво Бразда, на КП бр.2880, викано место/улица „Чар“
7 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната установа Музички ансамбл на Република Северна Македонија - Тетово
8 Информација за лекување на странски вооружени сили во Република Северна Македонија
9 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „BEYOND HORIZON 24“ во Република Бугарија
10 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во НАТО операцијата „КФОР“ во Република Косово (35 припадници, сметано од мај до ноември 2024 година)
11 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „Combined Resolve 24-2“ во Сојузна Република Германија
12 Информација за потребата за изменување на Договорот бр.LOM/OU/2022/ P210407 за обезбедување на услуги-ремонт на Ми-8Т хеликоптери на Министерството за одбрана на Република Северна Македонија за работа бр.LOM/OU/2021/0153
13 Информација за иницијативата на Министерството за здравство за аплицирање за грант од Фондот за пандемии
14 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги ФЛАУЕР ПАУЕР ДОО Вевчани за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука