217-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
09.01.2024 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 199-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 14 ноември 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 205-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 1 декември 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 207-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 12 декември 2023 година
Пред точка  Усвојување на Записник од 208-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 14 декември 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 209-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 19 декември 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 211-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 21 декември 2023 година
Пред точка Усвојување на Записник од 213-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 22 декември 2023 година
Пред точка Усвојување на Записник од 214-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 28 декември 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 215-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 29 декември 2023 година
Пред точка Усвојување на Записник од 216 - та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 4 јануари 2024 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2023 година – 31 декември 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности У 03-157/1
2 Информација во врска со Предлог Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштвото за производство и трговија Блу Тек Групација ДОО Скопје и Друштвото за инвестиции Нормак Инвестмент Гроуп АД Тетово со Предлог-одлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште во ТИРЗ Тетово
3 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на улица во с.Ранковце, КО Ранковце, Општина Ранковце, со Предлог-одлука
4 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Лазо Бошевски ул.Пере Тошев бр.84 Росоман, со Предлог - одлука
5 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Ристе Миланов ул.Преспа бр.15, Кавадарци, со Предлог-одлука
6 Информација во врска со барањето на Концесионерот ДИС Енерџи ДОО Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на МХЕЦ Шталковска со реф. бр.364
7 Информација во врска со барањето на Концесионерот Макбел Хидро ДОО Охрид за продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на МХЕЦ Караниколос со реф.бр. 80
8 Информација во врска со донесување на стратегија за промоција на извозот, со Предлог-стратегија за промоција на извозот 2024-2027 и Акциски план 2024-2025
9 Информација во врска со статусот на реализација на Договорот за концесија за МХЕЦ бр. 407 Пена
10 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - кајанит на локалитетот „Кашка“, Општина Лозово 5/2023 (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 142/23), со Предлог-одлукa
11 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина– глина на локалитетот „Прогун“, Општина Неготино 6/2023 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.189/23), со Предлог-одлукa
12 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот „Краста“ с.Бешиште, Општина Прилеп, со Предлог-решение
13 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот „Црн Врв“, Општина Пробиштип и Општина Кратово
14 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – вулкански туф на локалитетот „с.Отошница“, Општина Ранковце 12/2023 и Тендерска документација за спроведување на постапката
15 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровинa – варовник на локалитетот „Сиње Брдо 2“, Општина Струга, со Предлог-одлука
16 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – јаглен на локалитетот „Страгомиште“, Општина Кичево
17 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Карпош, Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
18 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Доа, Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
19 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Бест Вестерн Хотел Турист, Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
20 Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – керамичка глина на Друштвото за производство, трговија и услуги Винербергер ДООЕЛ Виница на локалитетот „Бодевица“ Кучов Рид, Општина Пехчево
21 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот „Ајдучко Поле 1”, Општина Виница
22 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот ,,Грнчиште“, Општина Градско
23 Информација за формирање на Совет за координација на активностите поврзани со членството на Република Северна Македонија во Северноатлантската Договорна Организација (НАТО) и Работен комитет за координација на активностите поврзани со членството во Северноатлантската Договорна Организација (НАТО), со Предлог-одлука
24 Информација за зачленување на Република Северна Македонија на Меѓународна платформа за споделување на информации за злонамерен софтвер МН МISP(Multinational Malware information sharing platform)
25 Информација со Предлог-oдлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
26 Понуда од нотар Васко Паскали од Охрид, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 100339 за КП бр.10936, КП.6р.10937/4, КП бр.9102/1 и КП 6р.9230/2, КО Охрид 2, викано место/улица Град
27 Понуда од нотар Наташа Пејкова од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.4714 за КП бр.6531 и Имотен лист бр. 3371 КП бр.6530, КО Драчево 2, викано место/улица Шутдаб
28 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје,за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.5576 за КО Инџиково на КП бр.550, викано место/илица Инџиково
29 Кадровски прашања 
30 Прашања и предлози 
31 Извештај за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта, за период 1 јули 2023 - 30 септември 2023 година
32 Финансиски извештај на Јавното претпријатие Колекторски систем Скопје за 7 до 30.9.2023 година
33 Информација за обезбедени грант средства за изработка на Техничка студија за интеграција на пловечки фотоволтаични постројки во Националната мрежа за наводнување на Северна Македонија
34 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународната операција на Европската унија „АЛТЕА“, во Босна и Херцеговина (ротација од мај до ноември 2024 година)
35 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународната операција на ООН „УНИФИЛ“, во Република Либан (февруари до август 2024 година)
36 Предлог-одлука за изменување на Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународните операција на Организацијата на обединетите нации „УНИФИЛ“ во Република Либан (ноември 2023 година до ноември 2024)
37 Предлог-одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество во операцијата на Европската унија „АЛТЕА“ во Босна и Херцеговина (ротација јули 2024 до јануари 2025 година)
38 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „KFOR 33“ во Сојузна Република Германија
39 Информација за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија заради учество на обука и вежба „Trojan Footprint 24“, со Предлог-одлука
40 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „Trojan Footprint 24“ во Република Грција и Сојузна Република Германија
41 Предлог-одлука за изменување на Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија во НАТО операијата „КФОР“ во Република Косово
42 Предлог-решение за именување на почесен конзул на Република Северна Македонија во САД, со седиште во Бостон
43 Предлог-одлука за давање согласност за именување ПК на Малезија во Република Северна Македонија, со седиште во Гевгелија
44 Предлог на закон за безбедност на мрежни и информациски системи и дигитална трансформација
45 Предлог-одлука за отворање почесен конзулат на Република Северна Македонија во Соединетите Американски Држави, со седиште во Бостон
46 Предлог-одлука за отворање ПК на Малезија во Република Северна Македонија, со седиште во Гевгелија
47 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 09.12-15.12.2023 година
48 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 23.12-29.12.2023 година
49 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на установата за период од 16.12-22.12.2023 година
50 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 21.12-27.12.2023 година
51 Писмено известување за кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од 14.12-20.12.2023 година
52 Информација со Измена и дополнување на План за преземање на нераспределените административни службеници од Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците вработени преку програма К-5
53 Информација за потреба од набавка на моторни возила од страна на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија
54 Информација за обезбедување на средства за реконструкција и санација на објектите во кои се сместени националните установи од областа на културата
55 Информација во врска за потребата од обезбедување на финансиски средства согласно Предлог-годишни планови за вработување за 2024 година на три новоформирани установи од областа на културата
56 Извештај за завршени преговори со усогласен текст на Договорот за финансирање на повторното воспоставување заедничка постојана поставка во блокот 17 на Државниот музеј Аушвиц-Биркенау
57 Информација за правосилност на пресудата на Европскиот суд за човекови права во предметот Д.Х. и други против Северна Македонија А.бр. 44033/17
58 Прв протокол за имплементација на Договорот за услови за слободен пристап до пазарот на трудот во Западен Балкан 
59 Протокол за меѓусебно поврзување на шемите за електронска идентификација на граѓаните на Западен Балкан 
60 Информација за потребата од иницирање на проекти за изградба на регионална 800MW гаснo - водородна централа - Неготино и 250-300MW гасно - водородна централа - Битола