220-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
16.01.2024 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Годишна инвестициона програма, Финансиски план и Програма за работа за 2024 година на ЈП „Стрежево“ Битола
2 Програма за работа, Финансиски план и Инвестициона програма за 2024 година на ЈП за водоснабдување „Студенчица" Кичево
3 Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2024 година
4 Годишната инвестициона програмата за 2024 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен” -Скопје, Финансиски план за 2024 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен” –Скопје и Програма за работа и развој за 2024 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен” -Скопје, со Предлог - одлукa
5 Годишна инвестициона програма на ЈП за стопанисување со пасишта за 2024 година, со Предлог - одлука
6 Програма за работа за 2024 година, Финансиски план за 2024 година и Годишна инвестициона програма за 2024 година на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро-Берза Скопје
7 Годишна инвестициона програма на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија за 2024 година, Финансиски план и Програма за работа и развој за 2024 на јавното претпријатие, со Предлог-одлук
8 Програма за давање на услуги на воздухопловна навигација, Финансиски план и Инвестициона програма на М-НАВ А.Д. Скопје за 2024 година со Предлог-одлуки
9 Информација за Годишниот план за работа на Агенција за храна и ветеринарство за 2024 година
10 Информација за донесување на Програмата за мониторинг за безбедност на храна за животни за 2024 година
11 Информација за Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2024 година
12 Програма за мониторинг на безбедност на храната во Република Северна Македонија за 2024 година
13 . Годишен финансиски план на Агенцијата за планирање на просторот во 2024 година
14 Годишна програма за работење на Агенцијата за планирање на просторот во 2024 година
15 Програма за промоција и поддршка на туризмот за 2024 година и Програма за работа за 2024 година, со финансиски план
16 Годишна програма за реализација на Стратешкиот план на Агенцијата за катастар на недвижности за 2024 година, со Предлог-одлука
17 Годишната програма за националната инфраструктура на просторни податоци (НИПП) за 2024 година
18 Годишна програма за работа на националниот центар за одговор на компјутерски инцидинти за 2024
19 Предлог-програма за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2024 година
20 Предлог-програма за финансиска поддршка на проекти од областа на младите на младинските организации, организациите за млади и младинските чадор организации за 2024 година
21 Информација со Годишна програма за работа на Фондот за иновации и технолошки развој за 2024 година и Годишен финансиски план на Фондот за иновации и технолошки развој за 2024 година, со предлог-одлуки
22 Годишна Инвестициона програма за 2024 година на ЈПВ Лисиче-Велес, Финансиски план за 2024 година на ЈПВ Лисиче-Велес, Програма за работа за 2024 година на ЈПВ Лисиче-Велес
23 Програма за инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на државната управа во 2024 година
24 Предлог - програма за финансирање на патна инфраструктура за Проектот Коридор 8 и Коридор 10Д за 2024 година
25 Програма за развој на претприемништвото и конкурентноста на малите и средни претпријатија за 2024 година
26 Предлог Програмата за финансиска поддршка за производство на електрична енергија од повластени производители кои користат премија за 2024 година
27 Програмата за заштита на ранливи потрошувачи на енергија за 2024 година
28 Предлог Програма за поддршка на конкурентноста на преработувачката индустрија и општествена одговорност за 2024 година
29 Предлог Програма за поттикнување на енергетската ефикасност во домаќинствата за 2024 година 
30 Предлог – Програма за развој на туризмот во Република Северна Македонија за 2024 година 
31 Програма за инвестирање во животната средина за 2024 година
32 Програма за заштита на природата за 2024 година
33 Годишна програма за финансирање на управувањето со посебни текови на отпад за 2024 година
34 Програма управување со водите за 2024 година
35 Годишна програма за финансирање на изработка на просторен план на Република Северна Македонија за 2024 година
36 Предлог - програма за колекторски систем Охрид и Струга за 2024 година
37 Предлог-програма за поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите за 2024 година
38 Годишна програма за финансирање на изработка на урбанистички планови за 2024 година
39 Предлог - Годишна програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна Македонија за 2024 година
40 Предлог Програма за поддршка за социјална сигурност на жените кои вршат земјоделска дејност за 2024 година
41 Програма за развој и унапредување на ловството во Република Северна Македонија за 2024 година
42 Програма за проширена репродукција на шумите за 2024 година
43 Предлог - Програма за поттикнување на потрошувачка на свежо овошје за 2024 година
44 Програма за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2024 година
45 Предлог Програма за семе и саден материјал во 2024 година
46 Програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2024 година
47 Програма за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2024 година
48 Предлог Програма за фитосанитарна политика во 2024 година
49 Предлог Програма за спроведување на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, како и контрола на квалитетот на ѓубрињата,биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата за 2024 година
50 Предлог - програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2024 година
51 Предлог - Програма за финансиска поддршка во органското земјоделско производство за 2024 година
52 Програма за водостопанство за 2024 година
53 Програмата за рамномерен регионален развој за 2024 година
54 Предлог - програма за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2024 година
55 Предлог-програма за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со тешка, потешка и најтешка телесна попреченост, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2024 година
56 Предлог-национална годишна програма за јавно здравје во Република Северна Македонија за 2024 година
57 Предлог-програма за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Северна Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2024 година
58 Предлог-програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Северна Македонија за 2024 година
59 Предлог-програма за лекување на ретки болести во Република Северна Македонија за 2024 година
60 Предлог-програма за организирање и унапредување на крводарителството во Република Северна Македонија за 2024 година
61 Предлог-програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Северна Македонија за 2024 година
62 Предлог-програма за обезбедување на инсулин, глукагон, инсулински игли и ленти за мерење шеќер, инсулински пумпи со потрошен материјал и сензори за континуирано мерење на гликемија за 2024 година
63 Предлог-програма за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Северна Македонија за 2024 година
64 Предлог-програма за рана детекција и скрининг на малигни заболувања во Република Северна Македонија за 2024 година
65 Предлог-програма за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери и за обезбедување на средства за специјалистичко-консултативни и болнички здравствени услуги за корисниците на правото на социјална парична помош како и на членовите на нивните домаќинства во Република Северна Македонија за 2024 година
66 Предлог-програма за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Северна Македонија за 2024 година
67 Предлог-програма за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Северна Македонија за 2024 година
68 Предлог-програма за трансплантација во Република Северна Македонија за 2024 година
69 Предлог-програма „Здравје за сите" за 2024 година
70 Предлог-програма за задолжителна имунизација на населението во Република Северна Македонија за 2024 година
71 Предлог-програма за научно-истражувачката дејност за 2024 година
72 Информација за содржината на Програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2024 година, со текст на Програма и Предлог-одлука
73 Годишна програма и Финансиски план на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта за 2024 година
74 Годишна програма за работа на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2024 година
75 Финансиски план на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2024 година
76 Инвестициона програма, Финансиски план, План за Работа и Производство на АД ТЕЦ Неготино - Неготино за 2024 година
77 Финансиски план на АД Аеродроми на Република Северна Македонија за 2024 година
78 Програма за работа за 2024 година на Акционерското друштво „Медиумска информативна агенција“ – Скопје во државна сопственост (МИА)
79 Годишна инвестициона програма за 2024 година на Акционерското друштво „Медиумска информативна агенција“ – Скопје во државна сопственост (МИА)
80 Предлог Финансиски план за 2024 година на Акционерското друштво „Медиумска информативна агенција“ – Скопје во државна сопственост (МИА)
81 Информација во врска со Финансиски план на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје за период од 01.01.2024 година до 31.12.2024 година бр. 02-7719/6-1 од 28.12.2023 година донесен од Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје
82 Финансиски план (Програма за работа) на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје за 2024 година
83 Годишен план за работа на Инспекциски совет за 2024 година
84 Финансиски план, Годишна инвестициска програма и Годишен план за производство на електрична енергија, на АД Електарани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2024 година
85 Годишна инвестициона програма на Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица - Пробиштип за 2024 година со Програма за работа за 2024 година и Финансиски план за 2024 година
86 Информација за Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2024 година
87 Програма за работа и Финансиски план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија за 2024 година, со Предлог - одлука
88 Предлог-програма за развој на спорт и млади за 2024 година
89 Предлог-програма за распределба на средствата од игрите на среќа и забавните игри за 2024 година за финансирање на националните спортски федерации и проекти на Агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот во Република Северна Македонија
90 Програма за работа, Финансиски план и Инвестициона програма на Централен регистар на Република Северна Македонија за 2024 година, со Предлог - одлука
91 Финансиски план на Фондот за осигурување на депозити за 2024 година и Програма за работа на Фондот за осигурување на депозити за 2024 година, со Предлог-одлука
92 Програма за основни геолошки истражувања за 2024 година
93 Инвестициона програма за 2024 година на Јавното претпријатие Колекторски систем Скопје
94 Програма за намалување на диспаритетите меѓу и во рамките на пласките региони и зголемување на регионалната конкурентност за 2024 година
95 Предлог-програма за едукација на лекари и медицински персонал, како и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници за 2024 година
96 Предлог-програма за испитување на појавата, спречување и сузбивање на бруцелозата кај населението во Република Северна Македонија за 2024 година
97 Предлог-програма за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Северна Македониjа за 2024 година
98 Предлог- програма за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Северна Македонија за 2024 година
99 Предлог-програма за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2024 година
100 Предлог-програма за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2024 година
101 Прeдлог-програма за изградба и реконструкција на основни училишта за 2024 година
102 Предлог-програма за изградба и реконструкција на средни училишта за 2024 година
103 Информација за содржината на Програмата на работа на Министерството за култура за 2024 година
104 Финансиски план на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Република Северна Македонија за 2024 година 
105 Годишна програма за работа на Управата за финансиско разузнавање за 2024 година и Финансиски план на Управата за финансиско разузнавање за 2024 година
106 Финансиски план за 2024 година на Јавното претпријатие Колекторски систем Скопје
107 Програма за работа на Јавното претпријатие Колекторски систем Скопје
108 Предлог Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2024 година
109 Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2024 година
110 Програма за дополнување на Програмата за остварување на социјалната заштита за 2024 година
111 Информација за Годишна програма за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација , на здруженија за борба против семејно насилство и на Црвениот крст на Република Северна Македонија од приходите од игри на среќа и од забавните игри со Предлог Одлука за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавните игри во 2024 година
112 План за годишна инвестициона програма на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2024 година
113 Предлог Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2024 година
114 Предлог-Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2024 година
115 Предлог - Програма за поддршка на домашен туризам 
116 Предлог - Програма за рекултивација на деградирани простори