6-та седница на Влада

Седницата се одржа на: 
20.02.2024 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 212-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 26 декември 2023 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 5-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 14 февруари 2024 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2024 година - 30 јуни 2024 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Записник од Втората седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи, одржана на 12 Февруари 2024 година, со предлог-одлуки
2 Понуда од нотар Хакија Чловиќ од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.12401, за КО Драчево 2 на КП бр.6809, Викано место/улица Бег Задица и Имотен лист бр.12418, за ко Драчево 2 на КП бр.1889, Викано место/улица Чупријан
3 Извештај бр.2 за трошење на средства од Наменска сметка за буџетска поддршка согласно Одлука за одобрување на финансиски средства за справување со кризната состојба во снабдувањето со топлинската енергија донесена на Влада на Република Северна Македонија на 01 февруари 2023 година со број 41-1017/5
4 Информација за статусот на проектите кои се финансираат од меѓународни финансиски институции и билатерални кредитори, во насока на искористеноста на заемите и инвестициските грантови за истите, заклучно со 30.09.2023 година
5 Информација за потребата од формирање/ревидирање на Национален комитет за програмата на УНЕСКО “Човек и биосфера“ (МАБ Комитет)
6 Понуда од нотар Ирфан Јонузоски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.101975, за КО Бутел, на КП бр.67/7, Викано место/улица Бутелска
7 Кадровски прашања 
8 Прашања и предлози 
9 Информација за извршен надзор на законитоста на работата на органите на општините, Градот Скопје и општините во Градот Скопје и инспекцискиот надзор на општините во областа на животната средина во 2023 година
10 Извештај за финансиското работење на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за периодот од 01.04.2023 до 30.06.2023 година
11 Извештај за финансиското работење на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за периодот од 01.07.2023 до 30.09.2023 година
12 Извештај со финансиски показатели за реализација на Програмата за поттикнување на потрошувачка на свежо овошје за 2023 година
13 Годишен извештај за субвенционирање на камата по кредити дадени од деловните банки на компании кои ја реинвестираат добивката
14 Информација за потпишување на Договор за соработка помеѓу ДТИРЗ и Меѓународната Финансиска Корпорација (ИФЦ), дел од Групацијата на Светска Банка за соработка со цел подобрување на интеграцијата на домашните компании во националните, регионалните и во меѓународните синџири на снабдување
15 Извештај за распределени средства за настаната штета од елементарни непогоди согласно одлука од Влада на РСМ
16 Извештај за реализација на одобрените средства за исплата на штета од елементарните непогоди по Одлука на Влада бр. 41-12264/3 од ноември 2023 година
17 Информација за донесување на деветта Одлука за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта
18 Информација за досегашна состојба околу лоцирање на неексплодирани експлозивни материи (UXO) на трасите на работните коридори 8 и 10Д
19 Информација за донесување на десетта Одлука за предавање во владение на Јавното претпријатие државни патишта
20 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за прогласување на старото градско јадро на Охрид за културно наследство од особено значење
21 Информација со предлог-Решение за именување на членови на Националниот совет за развој
22 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување и дополнување на проектот за инфраструктурна за патен коридор 8 - Деве Баир – Ќафасан, патна делница, патна делница Требениште – Пдмоље – Охрид, км.0+000,00 – км.10+263,26. За измена на проектно решение за патен премин на км. 7+356 со рекомпонирање на елементите во патен јазол Св. Еразмо, КО Оровник, КО Долно Лакочереј – вгр, Општина Охрид, со Предлог-одлука